תועצמאב עקרקה בויט
םילושליש
(Earthwoms)

התוא םישרוח םהש ךכב עקרקה תא םיבייטמ םילושליש
...ךכ התוא םישועו
תיבובקנ
םימ תגפוס
...ןכו
םהש ךכב הנוזת ירמוחב עקרקה תא םירישעמ םה
עקרקה ינפ לע םייוצמ רשא םיינגרוא םירייש םילכעמ 
תרוצב ,םדוביע רחאל ,םפוגמ םיטלפנ הלאו הכותבו 
.םיינויח הנוזת ירמוח ליכמה (Humus) סומוה 

םעסמ ידכ ךות םילושלישה םירפוח ןתוא ,תוליחמה
זוקינה תאו םימה לוחליח רשוכ תא תורפשמ ,עקרקב
ידכ עקרקה תא חחתל היה ךירצ םתוליעפ אלל .הב
תופוכת ףיסוהלו הב םימה לוחליח רשוכ תא לידגהל
.ןדיסו ריג

.עקרקה (pH) תויצמוח תא תלרטנמ םילושלישה תוליעפ
תלכענה וזמ הכומנ םילושלישה תשרפה לש תויצמוחה
.םדי-לע

.ןגלשאו ןחרזב רשעומ טלפנ דוביע םפוגב רבועה רמוח
דדועמ ,םהיתוליחמ תא םילושלישה םידפרמ וב ,רירה
.הב ןקנח ירשוק םיקדייח תויסולכוא תוברתה

ידכ ךות .טסופמוק רוצייל הריעז הנוכמ אוה לושלישה
לושלישה יעמב םירבועה םינוש םיינגרוא םירייש דוביע
.ןימז ןשדל םיכפוה םה

םתואצמיהל ןוכיס התיחפמ עקרקב םילושלישה תוחכונ
הביסה .קיזמ ריעז ליפט - (Nematodes) תודוטמנ לש
.הדבוע וז ךא ,הרורב הניא ךכל

,םילושליש חופיטל ןקתמ לש ותיתחתב רגאנ רשא לזונה
.םיחמצ ןושידלו הייקשהל ןה הלועמ רמוח אוה

.