תושדח - ילגנא חלמ
Epsom Salt - News

ןויריה תלער דגנ ילגנא חלמ תוקירז
הנרגימל ידירו ךות טפלוס םויזנגמ
המתסאל ידירו ךות טפלוס םויזנגמ
ילגנא חלמב שומישו תרכוס ילוח
ילגנא חלמ רתי רחאל דבכל קזנ
םיגפב ןיחומ קותישמ ןגמ ילגנא חלמ
ילגנא חלמל ןטלוקה ההוז

...טפלוס םויזנגמ / ילגנא חלמ ואר

2002 יאמ
ןויריה תלער תוענומ ילגנא חלמ תוקירז
הינטירב University of Oxford תושרב ימואלניב רקחמ
תולבוס רשא (Pregnancy) ןויריהב םישנ יכ אצמ
םויזנגמ תוקירז תולבקמה ,(Pre-Eclampsia) ןויריה תלערמ
תוניטקמ ,(Injections of Magnesium Sulphate) טפלוס
.ןהייח תא תוליצמו (Seizures) םיפקתהל ןוכיס ךכב

טפלוס םויזנגמ ולביקש םישנה יכ הארה יפוסה חותינה
ולבס ןהמ 40 .ןויריה תלערל 58%-ב ךומנה ןוכיסב ויה
אצמנ .(המד) ובצלפ תפורת ולביקש 96 תמועל ףקתהמ
45%-ב ךומנ ןוכיסב ויה םויזנגמ ולביקש םישנ יכ םג
.התומתל

The Lancet


2002 ינוי
םויזנגמ תרזעב ,הרואא אללו םע ,הנרגימב לופיט
ידירו ךות טפלוס
רשא םישנאב לופיטל שמשמ טפלוס םויזנגמ יכ עודי
.(Acute Migraine) הפירח הנרגיממ םילבוס

ליזרב Sao Paulo Uni.-ב תוימס לופכ ,יארקא רקחמ
ךות טפלוס םויזנגמ לש ותעפשה תא ךירעהל שקיב
םימוטפמיסו (Pain) באכ לע (Intravenous) ידירו
,(Migraine) הנרגימ םע םילפוטמב םירחא םירושק
.(Aura) הרואא אללו םע

םימ וא טפלוס םויזנגמ ג"מ 1,000 ולביק םינייסנ 60
ולקוה טפלוס םויזנגמה ילבקמ .0.9% םייגולויזפ
יבגל יטסיטטס לדבה אצמנ אל .17%-כ ןב רועישב
היבופוטופ לע העפשההו (Nausea) תוליחב לע הלקה
היבופונופו - רוא ינפמ דחפ - :(Photophobia)
םילוחב - םיקזח תולוק ינפמ דחפ -:(Phonophobia)
.תיתועמשמ הכומנ התייה טפלוס םויזנגמ ולביקש

שמתשהל ןתינש םיארמ םינותנה םירקוחה ירבדל
םע הנרגימה ינימסת לכב לופיטל טפלוס םויזנגמב
לש םיוולנה םינימסתל עייסמ לופיטכ וא ,הרואא
.הרואא אלל הנרגימ םע םילפוטמ

PubMed


2004 לירפא
הפירח המתסאב לופיטל ידירו ךות טפלוס םויזנגמ
םידליב
Uni. of Hong Kong ירקוח וכרעש הזילנא-הטמ
טפלוס םויזנגמ לש ותוליעי תא הנחב גנוק גנוה
(Intravenous) ידירו ךות (Magnesium Sulphate)
םיפירח םייתמתסא םיפקתהב לופיטב
.םידלי ברקב (Acute Asthmatic Attacks)

םילפוטמ 182 וללכש םייארקא םירקחמ 5 והיז םירקוחה
וושיהו ןוימה רדחב השק דע ינוניב יטמתסא ףקתה ווחש
.ובצלפל ידירו ךות טפלוס םויזנגמב ולפוטש ולא תא
דחא רקחמו ליעי היה טפלוס םויזנגמש וארה םירקחמ 4
.ליעי וניא לופיטהש אצמ

-ךות טפלוס םויזנגמ הארנה לככש איה םירקוחה תנקסמ
הנותמ תיטוקא המתסא ירקמב ףסונ ןורתי קפסמ ידירו
תונופמיס יביחרמב םילפוטמה םידלי ברקב השק דע
.(Steroids) םידיאורטסו (Bronchodilators)

Archives of Disease in Childhood


2016 ינוי
?ילגנא חלמב שמתשהל םילוכי תרכוס ילוח םאה
אוה (Diabetes) תרכוס לש םיצופנה םיכוביסה דחא
(Sugar) רכוס ףדועמ תאצות (Foot) לגרה ףכב הייעב
תויעבל חתפתיש לולעש ,(Bloodstream) םדה םרזב
.לגרה ףכב תורומח

הבירצ ,(Tingling) םיצוצקיעב אטבתהל לולע יבצע קזנ
.לגרה ףכב תוריקד וא (Painful Burning) הביאכמ

חלמב םהילגר תופכ תא לובטל םיגהונ םיבר םישנא
תא עיגרהל ידכ (Epsom Salt) םוספא חלמ /ילגנא
תיירשה ,תרכוס ילוח רובע ,תאז םע .(Pain) םיבאכה
.תילאידיא הניא םוספא חלמב םיילגרה

ןיאו םיילגרה תופכב השוחת דבאל םילולע תרכוס ילוח
רוק וא םוח ,באכ שוחל םילגוסמ םניא םהש רידנ הז
שיגרהל אלש לולע םקלח .םיילגרב וא םילגרה תופכב
.תיחופלש תוחתפתהב וא לגרה ףכב באכב

תולקב םהדזיהל םילולע םיילגרה תופכב םיחותפ םיעצפ
םיעצפב םוהיזה תא הניזמ םדב רכוסה תמרב היילעהו
לע השקמ יוקל םד רוזחמ .םתוא הרימחמו םיחותפה
.הלא םיעצפ יופיר

,(Skin) רועה תא שבייל הלולע םיילגרה תופכ תיירשה
םישנא .םיילגרה תופכ תויעב תא רתוי תורגל לולעש רבד
תושבי םיילגר תופכמ לובסל םיטונ תרכוסמ םילבוסה
.בצמה תא רימחהל קר הלולע ילגנא חלמ תייטבמאו
םילולעש םינטק םיקדס חותפל םג הלולע תכשוממ היירשה
.םדל (Germs) םיקדייח תרידח רשפאלו רועב אצמיהל

ADA


2017 רבוטקוא
ילגנא חלמ לש רתי תנמ רחאל דבכל קזנ
תצלמהב ,ךרצו (Gallstones) הרמ ינבאמ לבסש רבג
ילגנא חלמ תופכ 3 ,המילשמ האופרב ולש לפטמה
לבוס ןחבוא ,םוי 15 ךשמב ,םוי ידמ (Epsom Salt)
.(Acute Liver Damage) דבכל ףירח קזנמ

ןי'צוק PVS Memorial Hospital-ל להבוה לפוטמה
תמזגומ םויזנגמ תכירצ יכ םיריבסמ םיאפורה .ודוה
רתי תכירצו (Diarrhoea) לושלישל הליחתב תמרוג
:םדב ההובג םויזנגמ תמרל םורגל הלולע העובק
ונייהד ,(Hypermagnesemia) הימזנגמ-רפיה
.(Magnesium Toxicity) םויזנגמ תלערה

םילזונ תייתשו ילגנאה חלמה תליטנ תקספה רחאל
.םתומדקל ,םוי 38 רחאל ,דבכה ידוקפית ובש ,םיבר

BMJ Case Reports


2017 רבמצד
םיגפב ןיחומ קותיש ינפמ ןגמ ילגנא חלמ
Auckland University תושרב ימואלניב םירקוח תווצ
טפלוס םויזנגמ ףסות יכ הליג הזילנא-הטמ עציבש
,(Maternal) םאה תלטונ ותוא ,(Magnesium Sulphate)
םיגפ/תע םרטב ודלונש תוקוניתב ןיטקהל יושע
(Infant Death) התומתל ןוכיס (Preterm Babies)
ןיחומ קותיש חתפל ןוכיסה תא םהב ןיטקהלו
.14%-ב ,(Cerebral Palsy/CP)

,(Surviving Birth) הדילה תא ודרשש תוקונית יבגל
ןוכיסה תא םאל טפלוס םויזנגמ תפסות הניטקה
האוושהב ,32%-ב תוקוניתב ןיחומ קותיש חתפל
.לופיט תלבק יאל

PLOS Medicine


2018 לירפא
ילגנא חלמל ןטלוקה ההוז
הינמרג Technical University of Munich-ב םירקוח
לש רמה םמעטל יארחאה (Receptor) ןטלוקה תא והיז
.םינוש םיחלמ

םייגולויזיפה םינונגנמה תא ריהבהל תרזוע וז תילגת
םתועצמאב (םיינפוגה םידוקפיתה לע םיעיפשמה ולא)
.(Gut) יעמה וא (Heart) בלה לע ילגנא חלמ עיפשמ

רוזעי ילגנא חלמל ןטלוק יוליג יכ םיענכושמ םירקוחה
(תוינפוג) תויגולויזיפה תועפשהה תא רתוי בוט ןיבהל
ומכ ,םישדח לופיט יכרד חתפלו םילרנימ לש
.(Heart Disease) בל תלחמל

Biochemical and Biophysical Research
Communications

.