ילגנא חלמ
Epsom Salt
.החימצה דודיעל יעבט יעצמא אוה (Epsom salt) ילגנא חלמ
רוזיאב יוצמה ,יעבט לרנימ והז
.הילגנאב (Epsom) םוספא ריעה
םויזנגמ תרפוגב רבודמ תימיכ
.(Magnesium sulfate)

ליפורולכ רוציי ,םיערז תטיבנ רובע ינויח םויזנגמה
םישרושל עייסמ אוה .םיזוגאו תוריפ לש םתוחתפתהו
.םהל םישורדה ,ןחרזו תירפוג ,ןקנח גופסל

הביסה .הצופנ העפות איה עקרקב םויזנגמב רוסחמ
.עקרקב םויזנגמב רוסחמ ,בורל ,איה הכומנ (pH) תויצמוחל
תומכ תוליכמה ,ההובג תויצמוחה תגרד ןהב תועקרקב םג
םויזנגמ תקפסא לש הייעב תמייק ,ןגלשאו ןדיס לש הלודג
לוזה ,ילגנא חלמב שמתשהל ןתינ ולא םירקמב .םישרושל
.רהמ לעופו תיסחי

םושייה ןפוא
דחוימב ליעי רבדה .(Leaves) םילעה סוסירב השענ םושייה
.(Roses) םידרוו תוינבגע ,םילפלפ רובע

4לכל ילגנא חלמ תחא ףכ אוה ץלמומה סחיה
.(Wateer) םימ םירטיל
6 לכב םילעה תא ,החימצה תנוע ךשמב ,וססר
,םינטקה םיפנעה תומכב לודיגב אטבתת האצותה .תועובש
.םיחרפהו הוולעה

בל ומיש

עקרקל חווט ךורא ןורתפ הווהמ וניא ילגנא חלמב שומישה
!םיינגרוא םירמוחמ טסופמוק תפסוה אוה ןורתפה .הלד

...(אפרמ) תושדח - ילגנא חלמ ואר

.