םישוערפ
Fleas
תווהמ םישוערפ תוציקע .םדמ םינוזינ תובקנו םירכז ןה ,םישוערפ
.יתואירב ןוכיס ףא אלא ,םישנאלו םייח םייח-ילעבל קר אל דרטמ

.הימנא םורגל םישוערפ םילולע םילותלתחל
תוציקעל תובורק םיתיעל םייגרלא םירגוב םילותח
תינדרוט רוע תקלד ךכמ חתפל םילולעו םישוערפ
.(Flea-bite dermatitis)
 
ודיצמ םורגיש ,טלשנ יתלב דוריג ףקתה םורגל הלולע תחא הציקע
.םישוערפ תוציקעל םייגרלאה םישנא םג שי .ינשמ ילאירטקב םוהיז

.םישוערפמ לבוס אוהש ךכמ קיסהל ןיא ,דרגתמ לותח רשאכ
םא אדוול ידכ .םעפ ידמ םידרגתמ ,םישנאל המודב ,םייח-ילעב
.קזח ותוא ודרגו הנבל תבגמ לע ותוא וחינה ,םישוערפ שי לותחל
אוה ןמיס ,תוענ רשא תוהכ תודוקנ ורשנ דוריגהמ האצותכ םא
.םישוערפמ לבוס לותחהש
 

םישוערפל םיליער הרבדה ירישכת רחבמ םייק
.(Impregnated flea collars) םיגופס םירלוק .1
!םהב קחשל םידליל תושרהל ןיא :הרהזא
םימב םיידיה תא בטיה ףוטשל שי ,הז גוסמ רלוקב העיגנ לכ רחאל
םייניעב רישי עגמ וא םיידיב רלוקה תזיחא תנכוסמ דחוימב .ןובסו
  .םוקמה תא בטיה ופטש הז הרקמב .הפב וא
 
.(Insecticidal powders and shampoos) ופמשו תוקבא .2
םהב םייחה לעבו שמתשמה יניעל םינכוסמ ולא םירישכת יגוס ינש
.תועובש השישמ תוחפ ינב םייח-ילעב לע םמשייל ןיא .םילפטמ
 
וא םישוערפ דגנ רישכתב לופיט תעב
שמתשהל ץלמומ ,רחא ימיכ רישכת
שומישה רחאל ןכילשהלו ימוג תופפכב
.הפשאל
 
שוערפה תוחתפתה יבלש
םויב םיציב 28 דע הליטמ שוערפה תבקנ .(Egg) הציב .1
.םייח-ילעב לע הייח ךשמב םיציב תואמ המכ לכה-ךסו
,ולפנ ןה וב םוקמב חתפתהל תוכישממו םהמ תורשונ ולא
.הפצרב םיעיקבב ףאו הפסה ,חיטשה לע

.הציבהמ עקוב לחזה .(Larvae) לחז .2

םיאנתל ןיתממו לחזהמ חתפתמ םלוגה .(Pupae) םלוג .3
רפסמ ךוראל יושע הז תוחתפתה בלש .העיקבל םימיאתמ
םלוגהש ןוויכ ,רתויב יתייעב בלש והז .םוי 200 דע םימי
.בצמ לכב טעמכ דימע

ליטמ רשא ,רגוב שוערפ עקוב םלוגהמ .(Adult) רגוב .4
.הלילח רזוחו םיציב


היהת הביבסה תרוטרפמט רשאכ םישוערפ ועיפוי םירק תומוקמב
.זוחא 85 דע 75 תיסחיה תוחלהו סויסלצ תולעמ 18
 .הנשה לכ ךשמ וצרשי םה םירחא םירוזיאב
םנשי ,םייחה לעב לע םיאצומ ותוא שוערפ לכ תמועלש יאדול בורק
םדימשהל תנמ-לע .םינוש תוחתפתה יבלשב םיפסונ םישוערפ הרשע
תיבב ,םייח-ילעב לע םתוחתפתה יבלש לכב םהב עוגפל שי ,ןיטולחל
.וביבסו
 
ענומ לופיט
קרסמב דמחמה תייח תא וקרס .םישוערפ קרסמב ושמתשה .1
ךילהתה תא רוצעל ידכ ,דחוימב תופופצ םיינישה וב ,הז דחוימ
.הייברה ךילהת תליחת ינפל ,םימדקומה ויבלשב דוע
קרסמב שומישה ןפוא
.ןובס ימ םע הרעק וניכה
םעפ ידמ ורענו דמחמה תייח תוורפ תא וקרס
.ןובסה ימ תרעק ךותל םישוערפה תא    
םע ןובסה ימ תא וכפש הדובעה םויס םע
.םימה תא ודירוהו םיתורישל םישוערפה    

.םהיבלש לכ לע םישוערפה תא ריסי קרסמב שומישה  
.םישוערפה לכ םלעיה דע ,םויב םעפ הז ךילהת לע רוזחל שי  
 

םייח-ילעב םיפידעמ םישוערפ .דמחמה תייח ןויקנ לע ודיפקה .2
.תונוש תושרפהמ םיחירמה ולאו םילוח ,םיחנזומ
.תאז לכ ענמת יעובש טבמא לע הדפקה
 
ויד ךורא ןמזל ןובס ימ טבמאב םייחה-לעב תליבט םצע .3
...םיקרח יחוד םיחמצ הז טבמאב בלשל יוצר .קיפסת
.רגובה תאו לחזה תא לוטקי .(Orange oil) םיזופת ןמש
,(Citronella) הלנורטיצ ןמש םג ושעי הבוט הדובע   
.(Pyrethrum) תיצרחו הנפד ,סוטפילקא ,(Cedar) זרא   
.יעבט םיקיזמ ריבדמ םיווהמ םישותכ תיצרח יחרפ   
 
יחוד תושמשמ םיאבה םישבוימה םיחמצהמ ונכוהש תוקבא
...םיליעי םישוערפ

 .םיימוי דע םוי ידמ ולא תוקבא םשייל שי םישוערפה תנועב   


.יוקינל לק םוקמ ורחב .עובק הניל םוקמ דמחמה תויחל וצקה .4
לקיש ךכ ,םייח-ילעב ץברמ םוקמב ףסאהל םיטונ םישוערפה
.םש םהב לפטל םכילע
.םיצבור םה םהילע םיעצמה תא עבק ךרד וצחר
 
םישוערפ .דמחמה תייח תואירב לע ורמש .5
.םישלחו םילוח םייח-ילעבל םיכשמנ
באוש תועצמאב תופוכת תיבה תא וקבא
.המצוע בר קבא
 
רלוק תנכה
...לש תבורעתב ותוא ולבטו ךר רמוחמ טושפ רלוק ושכר
.לוהוכלא תיפכ 1/2 זרא ןמש תפיט 1
.תינרוק ןמש תפיט 1 .(Cedarwood)   
.םוש תוסומכ 4 הלנורטיצ ןמש תפיט 1
.רדנבל ןמש תפיט 1 .(Citronella)   

הנכהה ןפוא
תילזונה תבורעתל םתוא ופיסוהו םושה תוילבט תא וחתפ
.בטיה ובברעו םירמוחה ראש לש    
.גפסיהל הל וחינהו רלוקה לע תבורעתה תא וגזמ
.וב שומישל םדוק ןיטולחל שבייתהל רלוקל וחינה

.םוי 30-ל בוט הז רלוק   

תוצלמה
.דמחמה תייח ןוזמל םוש טעמ ץיקב ופיסוה 
.ויתוריפו םישותכ סוטפילקא ילע וביבסו תיבב ורזפ 
.םישוערפ החוד חירל ומרגי ןוזמב הסיסת ירמש טעמ 
.ןוזמב םוי ידמ תיפכ 1/2 ...םילותחל
.ןוזמב םוי ידמ תיפכ 1 ...ינוניב לדוגב םיבלכל
.ןוזמב םוי ידמ תופכ יתש דע ףכ ...םילודג םיבלכל