םוש לדגל ךיא
עקרקה תנכה
היירופ טעמ ,בטיה תזקונמ עקרק השורד םושל
.שמשל הפישחו
זוקינה ןהב ,תוהבגומ תוגורעב שומישה ףידע
 
.התביבסב רשאמ רתוי הריהמ הגורעה תוממחתהו דחוימב בוט

,תרבגומ הוולע תוחתפתה םורגת ידמ היירופ עקרק :הרעה
טעמ רודעל ןתינ ,העירזל םדוק .םינטק םוש יניש ןובשח-לע
.ןחרזב רשעומ ןשד ףיסוהלו
 

העירז
.ראוניו רבמצד ןיב אוה העירזל רתויב םיאתמה ןמזה
 
!העירזל דעונש םושה תוכיאל בל ומיש
.תודדוב םוש ינישל םושה תעקפ תא ודירפה
.הפילקהמ רתויש המכ ,ןש לכ לע ,וריאשה
 
הצקהש ,ךכל בל תמיש ךות ,מ"ס 5 קמועב םיינישה תא וערז
.בטיה תוסכלו הלעמ הנופ ןשה לש דחה

הרושל הרוש ןיבו היינשל תחא ןש ןיב מ"ס 10 קחרמ לע ורמש
.בטיה וקשה העירזה םויס םע .מ"ס 40 חוורמ לע

,דחא שוג אלו תודדוב םיינישמ בכרומה תעקפ הנבמ תלבקל
תולעמ 5 תרוטרפמטל ,העירזל םדוק ,םושה יניש תא ופשח
.סויסלצ
 

הבבגו ןושיד
.תירפוגב ןשדל שי וב ןמז ,ביבאב שחרתת הטיבנה
תולק והורדעו םושה יניש תרושמ מ"ס 5 קחרמב ןשדה ורזפ
.עקרקה ךותל
,הבבג לש רחא גוס וא ץוצק אשד ורזפ ,החימצה תפוקת ךשמ
ביבס םיטוש םיבשע תצצה תעינמו עקרקה תוחל לע הרימשל
.םושה יחמצ
 
ןסחיאו ףוסיא
,ביהצהל ליחתמ םושה הצק רשאכ ,ץיקה תארקל
תא ורקעו םייעובש וניתמה ,תוקשהל וקיספה
.עקרקהמ םתומלשב םיחמצה
םושה יחמצ לכ ילע תרישק ךות ,דחי םתוא וזכר
.שביו םימח םוקמב שובייל םולתו דחי
 

תיפותיש הייחמצ
.םיבר םיקרח החודו ןגב הלועמ יפותיש חמצ אוה םושה
בורכה תעלות תקחרהב רזוע ,בורכה תחפשממ םיחמצ ןיב ולודיג
.(Cabbageworm)
,םיחמצ תולחמ תעינמב עייסמו יעבט סיסרת תנכהב שמשמ םוש
.ןוחמק ומכ
 
...ןיב םוש ולדג
.םינוש דרו יקיזמ תקחרהל .לטפו םידרו