תוינבגע לודיג
תביבס לע .(ץיקב דחוימב) תוינבגע לדגל לק
ןיב הרישי שמש) שמשל הפושח תויהל לודיגה
.(תועש 86
.םיחמצה ןיב רטמ יצחכ חוורמ לע רומשל בושח
 
העירז
תולחמ ינפב םידימע םה .םייונק םירחבומ םיערזב שמתשה ףידע
.תוינבגעמ וצומש םיערזב שמתשהל ןתינ תינורקע .םינוש םיקיזמו
,עקרקב תורישי לירפא ףוס תארקל עורזל שי
.ץיצע וא תינדא
.מ"ס 10 אוה שורדה ילמינימה קמועה
לודג חמצ חתפתי ,לדגי העירזה קמועש לככ
.רתוי דימעו
 
עקרק
.עקרק יגוס רחבמב תוינבגע לדגל ןתינ
...םה םיילאידיא עקרק יאנת
.(תיבובקרב הרישע) הירופ עקרק .הלק תויצמוח
.תוחפל ,מ"ס 40 קמוע .בוט זוקינ

תוצלמומ תופסות
,רקב לבז) ינגרוא רמוח
.('דכו םיביקרמ םילע
.חורמ הנגה .הבבג

ןשד
.ןגלשאו ןחרז עפשו ןקנח לש תטעומ הקפסאל הקוקז היינבגעה
!ירפ ןובשח לע הוולע תוחתפתה םורגי ןקנח רתי
םיקורי םיחמצב עקרקה תא בייטל ןתינ
ףיסוהלו (ןקנח תקפסהל)
.ןדיסל רוקמכ ,תוקסורמ םיציב תופילק
.םינשדה לכ לע ףידע םימב סיסמ ןשד
 
םיעייסמ םיביכרמ
ןייפאתי וב רוסחמ .ירפהו החירפה תומכ תא לידגי ןחרז
.םילוגס-םימדמדאל םילעה עבצ יונישב 

תודימע לידגי ,םילועבגה תא קזחי ,החימצה תא זרזי ןגלשא
.עבצהו םעטה תא רפשיו לוביה תא ,רוקב 
היוקל תוחתפתה ,החימצה בוכיעב אטבתי ןגלשאב רוסחמ 
.לובי טועימו שרושה לש 
 

הילדה
תוערתשה תעינמל הכימתל הקוקז היינבגעה
בולכ אוה ,ךכל ילאידיאה הנבמה .עקרקה לע
.לית טוח םייושע ,הרהנמ וא
(םירחא וא קובמב) ץע תוטומ ןיקתהל םג ןתינ
.םהיניב רושקלו
ומכ ,םיכר קוזיח/הרישק ירמוחו םיפפור םירשק לע ודיפקה
.שימג ןוליינ
!םיקרח יעגפמל דחוימב םיפושח ויהי עקרקב םיעגונה תוריפ
 
הייקשה
.העובקו הבר הייקשהל הקוקז היינבגעה
.היירטפ תוחתפה םורגי רבדה.הוולעה תא ביטרהל ןיא
.ירפה תעיקבל םורגל הלולע רתי תייקשה
 

םיפיטו תיפותיש הייחמצ
...תוינבגעה ןיב ולדג ,ןסוחו םינוש םיקיזמ תקחרהל

...תוינבגעמ וקיחרה
חמצה לש ןוילעה וקלחב הלק תימוי השרבהש ,הליג רקחמ
.ונסוחו ותוחתפתה תא רפשת

םוקמב .עקרקב לועבגהמ קלח וסכ ,חמצה קותעיש רחאל
.חמצה תוססבתהל ומרתיש ,םישרוש וחתפי הז