טסופמוקל ךירדמ

טסופמוק והמ
.עבטב םיינגרוא םירמוח לש ןובקירו קוריפ רצות אוה טסופמוק
תרזעב םיביקרמש ,םייח-ילעב לש תושרפהו םיחמצ יקלח ולא
.םירחא םימזינגרוא-ורקימו םיקדייח ,תוירטפ

םג םיפתתשמ טסופמוקה תריציב
םיפיסומה םירחא םיקרחו םילושליש
רישעה יפוסה רצומל םהיתושרפה תא
.הניגה יחמצל הלועמ תפסות ,םיררופתמ הנוזת ירמוחב רתויב

טסופמוקב תלעותה
םילושליש ומכ ,עקרק ירוצי לש םתוליעפ דדועמ טסופמוקה
עקרקב םתוליעפש ,םירחא םימזינרוא-ורקימו
.האירבו הקזח הייחמצ תוחתפתהל תעייסמ
,עקרקה תא בייטמו הנוזת ירמוח קפסמ אוה
.תוחלו בוט זוקינ רשוכ לע הרימשו דימתמה הרורויא ידי-לע

טסופמוק תנכה
,ורשנש םילע םה טסופמוק תנכהל בוט עצמ
הננב תופילק ומכ ,ןוזמ יריישו ץוצק אשד
,םיציב תופילק ,(דחוימב רהמ תוקרפתמש)
םתוא תוריפ תוביל ,ביקרהל ולחהש תוקרי
.דועו הפק יעקשמ ,('דכו (Pears) םיסגא ,ץע-יחופת) םיכילשמ

תבכשב התוא תוסכל שי .מ"ס 15 הבוגב תויהל הבכשה לע
רזוחו מ"ס 20 דע 10 יבועב ןכומ טסופמוקב וא םילעו עקרק
.רטמ 1-ל עיגי ללוכה הבוגהש דע דע ,הלילח

,ךילהתה ןמזב ,רציימ ,ולא תודימב טסופמוק ןקתמ
.ולוכ תא אטחל ידכ וב יד רשא םוח

,תיב קשמ לבז ,הנוחט תספסא ומכ ,םיזרזמ םירמוחב שומיש
תא זרזי ,ןכומ רישע טסופמוקו הנתוכ יערז חמק ,תומצע חמק
רמוח ורזפ השדח ינגרוא רמוח תבכש תפסוה םע .ךילהתה
.םימב בטיה לכה וגיפסהו זרזמ

טסופמוקב לופיט
תושבייתה תעונמל ,הצחמל לצומ םוקמב אצמיהל המירעה לע
תובורק םיתיעל ךופהל שי ץע תברקב תאצמנה המירע .הריהמ
.הכותל חתפתהל וליחתה אל ץעה ישרושש אדוולו

רבד ,ידמ רתוי הגיפסהל ןיא ךא ,המירעה תוחל לע רומשל שי
.הב םימזינגרוא-ורקימה לש הניקת תוחתפתה ענמיש

טסופמוקב שומיש
רזפל וא וב שומישל םדוק עקרקב בברעל ןתינ ןכומ טסופמוק
.תמייק היחמצה הב עקרק ינפ לע ותוא

.ןכומ אוהש רחאל דיימ אוה וב שומישל רתויב בוטה ןמזה
.וב הנוזתה ירמוח תומכ תא תיחפת ,וב שומישב הייהשה

טסופמוקה זוריז
תחא המירעה תכיפה ידי-לע טסופמוקה תריצי ךילהת תא וזרז
המירעה בלל ןצמח לש הבוט הרידח רשפאי רבדה .עובשל
.זרוזת םיקדייחהו תוירטפה תוליעפש ךכ

ךות הנכומ היהת תועיבקב םיכפוה התוא טסופמוק תמירע
.ךילהת תא זרזת ירט תומהב לבז תפסוה .םישדוח 8 דע 4

ןיא ןכלו ינשה תלועפ תא דחאה םירתוס לבזו דיס / ריג
.תינמז וב םהינשב שמתשהל

ךילהת תא זרזי תונטק תוסיפל ינגרואה רמוחה יביכרמ ץוציק
.קוריפה

טסופמוקל םימיאתמה םירמוח
שמתשהל ןיא-םינוש םיחמצ
!םילוח םיחמצב  
םתטיבנ ינפל ,םיטוש םיבשע
ריצח וא שק
תוקד תובכש-םיצע רפא
הפק יעקשמו הת ילע
ןוזמ תויראש
קד ץוצק אשד
םיסורג םיפנע
םיצוצק םילע
סורג ריינ
אופסמ

םימיאתמ םניאש םירמוח
רשב תויראש
רדה ירפ תופילק
קוריפה ךילהת תא הטיאמ-ץע תרוסנ
תומהב לבז תלועפ רותסת-םיצע רפא לש הלודג תומכ

תויעב רותיא

ןורתפה
םרוגה
העפותה

םהב םירמוח ופיסוה
יטחמ ,שק ומכ ,ןמחפ
וא ץוצק אשד ,ןרוא
םיצוצק תוקרי
וררוואו

וררווא

םישבי םילע ופיסוה
תגיפסל ץע יבבש וא
וררוואו םימה


ןקנח ףדוע
רתי תוסיחד

רתי תבטרה


ער חיר

,ןקנח תורוקמ ופיסוה
אשד ,ירט לבז ומכ
שדחמ ובברע .ץוצק

וריבעהו ובברע
זכרמל ינוציח רמוח

םימ תעגה וחיטבה
המירעב ושע .זכרמל
ינפל םיקומע םירוח
הייקשהה

חיר ןכומ טסופמוקל
ההכ אוה .עקרק
ררופתמו


ןקנחב רוסחמ


תא וכפה
המירעה

הכומנ תוחלןכומ טסופמוקה


המירעה
הניא
תממחתמ

רמוח ופיסוה

המירעה
ידמ הנטק

טסופמוקה
םמחתמו חל
זכרמב קר םוח-דמב שומיש
בר ןמז חקי תואיכ תממחתמ הניאש המירעל
,רטמ 1/2 ךרואב ,םוח-דמב שומיש .קרפתהל
.שחרתמה רחא בוקעל עייסי

.