םייחמצ ןג יסיסרת
הברה םיחוטב ,םיחמצ סיסב לע ןג יסיסרת
.ונקנש םיימיכ םירישכת תמועל ,שומישל רתוי
םהב ססרלו דימתהל שי ,םתוליעי לע תרימשל
הייברה לגעמ תא רובשל ידכ ,תובורק םיתיעל
.םינושה םיקיזמה לש
 
 
 
םיקרח דגנ סיסרתל זיכרת
םישורדה םירמוחה
.הנטק הרעק 1
.םיפלוקמ יתלב ,םוש ישאר 3
.ילזונ ןיפארפ םרג 85
.ררוגמ ,ןמש סיסב לע ןובס תיפכ 1
.םיחתור םימ םילפס 2
 
הנכה תוארוה
.ןיפארפל ופיסוהו םושה ישאר תא ושתכ ,הרעקב
.תועש 24 ךשמ דומעל לכל וחינה    
.ררקתהל וחינהו םימחה םימב ןובסה תא וסימה
.םושה תבורעת םע ןובסה תבורעת תא ובברע
.ררקמב ,תיכוכז תנצנצב ורמשו וננס
 
םושייה ןפוא
.זרב ימ רטיל 2.5-ב זיכרתהמ תופכ 4 ולהמ
.םייעובשב םעפ תוחפל וססר
 

הנעל סיסרת
םישורדה םירמוחה

 
.(Wormwood) הנעל ילע םרג 250
.םימ רטיל 1.5
.ררוגמ ,ןמש סיסב לע ןובס תיפכ 1
.םימח םימ םילפס 2
 
הנכה תוארוה
.תוקד 30 ךשמב ,םימ רטיל 1.5-ב הנעלה ילע תא ולשב
.ררקתהל וחינהו וננס ,ושחב
.הנעלה ימל ופיסוהו םימח םימ ילפס 2-ב ןובסה תא וסימה
.םילחז דגנ דחוימב ליעי הז סיסרת

ףירח לפלפ סיסרתל זיכרת
םישורדה םירמוחה

.ןטק ריס 1
.ףלוקמ יתלב ,לצב 1
.ףלוקמ יתלב ,םוש שאר 1
.ףירח לפלפ ףכ 1
.ןמש סיסב לע ןובס טעמ
.םימ רטיל 1.5
הנכה תוארוה
,ןטק ריסל וריבעהו םושה תאו לצבה תא ושתכ
.םירמוחה רתי םע דחי    
.תוקד 20 ךשמ ולשב
.תועובש 6 דע ,ררקמב תונצנצב ורמשו וננס ,וננצ
 
םושייה ןפוא
.םימ רטיל 1/2-ב זיכרתהמ תחא ףכ ולהמ.
יללכ םיקרח סיסרתכ שמשמ ףירח לפלפ סיסרת
.םילחז דגנ םג בוטו    

ירפמוק סיסרתל זיכרת
םישורדה םירמוחה
.קיטסלפ יילד 2
.ירפמוק ילע
.תחלצ 1
.ילדה ךותל םיאתיש רחא ץפח לכ וא הדבכ ןבא
.ילדה ךותל םיאתיש ץיצע 1
 
הנכה תוארוה
.םיילדה דחא תיתחתב םירוח וחדק
.טעמ וסחדו הבוגמ 3/4 דע ירפמוק ילעב ילדה תא ואלמ
וא ןבאה תא וחינה הילעו םילעה לע תחלצה תא וחינה
.רחא דבכ ץפח    
.ךופה אוהשכ ,ינשה ילדב ץיצעה תא וחינה
ךשמ ,ץיצעה יבג לע ירפמוקה ילע םע ילד תא וחינה
.תועובש 3    
ןותחתה ילדה תיתחתב רגאנש םוחה לזונה תא ופסא
.תיכוכז תנצנצב וקיזחהו    

םושייה ןפוא
ןובס טעמ ופיסוהו זרב ימ רטיל 1-ב לזונהמ תחא ףכ ולהמ
.ןמש סיסב לע