תיב תרצות ריוא ירהטמ
םניא ללכ םיירחסמה ריואה ירהטמ תיברמ
םיפילחמ םה ,תאז תחת .ריואה תא םירהטמ
ףאה ירבעמ יופיצ ךות ,רחאב דחא חיר
תא םישילחמ םהש וא הקיקד ןמש תבכשב
.ותייהכה ידי-לע חירה שוח
...רתוי תויתודידיו תוחוטב תוטיש רפסמ ןלהל
(Ventilation) רורוויא
תוחפל תיבה תלד תא וא תונולחה תא וחתפ
.םוי ידמ רצק ןמזל
םירבצנה םיליער םידא תתחפהב עייסי רבדה
.תיבב
 
(Cinnamon & Cloves) ןרופיצו ןומניק
,ךילהתה תלקהל .םיענ חוחינ תלבקל הלא םינילבת ינש ולשב
.ולשבו םינילבתה ינש תא ומיש הכותב ,יתשר דבמ תיקש וניכה
םינילבת התב תיקשה תליבט הייהת ,חוריא ןמזל חלצומ ףילחת
.רדייס וא
 
םימשב תבורעת
םכילע בוהא םחוחינש ,םיחמצ תבורעת וניכה
דב תויקש וא תנצנצ ,הליסלסב ורמשו דחוימב
.תונטק
 
(Wintergreen) הירתלוג ןמש
.םירתסנ תומוקמב ורזפו הירתלוג ןמשב ןפג-רמצ ירודכ ולבט

(Vinegar) ץמוח
האלמ ףכ ולשב וא ץמוח טעמ ןהב ,תונטק תויחולצ תיבב ורזפ
.םימיענ םניאש לושיב תוחיר לרטני רבדה .םימ לפסב ןבל ץמוח
 
(Vanilla) לינו
ןפג רמצ לע הרוהט לינו תיצמת ורזפ
תיחולצה תא וחינה .הנטק תיחולצב
תוחיר תעינמל ררקמב וא תינוכמב
זוחא לינווב .םידלי עגמ וענמ .םיקזח תוחירו םימיענ םניאש
!הובג לוהוכלא
 
(Baking soda) הייתשל הדוס
.הייתשל הדוסב הקלחב האלמ תיחולצ ררקמה ףדמ לע וחינה
הנשיה הלוכתה תא םתכפשש רחאל ,םיישדוחב םעפ ופילחה
.תוחיר תעינמל ,בויבל
ךשמל וחינה .םיקובקבמ םיער תוחיר תגפהל םג הבוט הטישה
.בטיה ופטשו הלילה
 
(Borax) סקארוב
תפיטשל תשמתשה ,רולכ  תבוכרת איה סקארוב
,םיער תוחיר תורבטצה תעינמל םייתיב הפשא יחפ
.תיתחתה לע לפס 1/2 ופילזה .םיקדייחו שבוע
 
ירלס ילועבג וא ץמוח
םיידיה תא ופשפש ,םיידיהמ לצב חיר תקחרהל
.ךכ רחאו ותנכהל םדוק ,ןבל ץמוח טעמב
התוא השעת ירלס לועבג הצקב םיידיה ףושפש
.הלועפ