ונבר השמ תרפ תישופיח / תישומ
Lady Beetle / Ladybird

הלק ונבר השמ תרפ תישופיח / תישומ
ןוזינ אוהש ןוויכ ,יתודידי הז קרח .יוהיזל
תומינכ-מ םשארבו הניגב םינוש םיקיזממ
.(Aphids)
יוהיז
תלעב הניה תרגוב ונבר השמ תרפ תישופיח
העבצו תרמוקמ וא (תיספילא) הלגלגס הרוצ
םימתכה רפסמ .םותכל םודא ןיב עונל יושע
.15 דע ספאמ עונל יושע הבג לע םירוחשה
טעמכ איה ,הציבמ חתפתמה (Larvae) לחזכ
לעב ,ריעז ןינת ומכ הארנ לחזה .תרכומ הניא
.םימותכ םימתכו רוחש-לוחכ עבצ ,םיילגר 6
םיכעומ וא םיססרמ םהב םירקמה םה םיבר
תלעותה המ תעדה לע תולעהל ילבמ םתוא
.דיתעב איבהל םייושע םהש המוצעה

תוליעפ
ףוג יכר םיקרח ןווגמ םיפרוט םהינש ,םילחזו תרגוב תישופיח
.ותוחתפתה ןמזב תומינכ 400 ףורטל יושע דדוב לחז .םיקיזמ
.הייח ךשמב תומינכ 5,000 ףורטל היושע תרגוב תישופיח
תידרק תאו תיחמקה המינכה תא םהינש םיפרוט ,ףסונב
.םירחא םיבר םיקיזמ לש םהיציבו (Spider mite) שיבכעה

ןגל תישופיחה תכישמ
איה .ןוזמכ םינקבא רוקמל תישופיחה הקוקז ,תומינכל טרפ
דחוימב םהילע םיביבח .םימיוסמ םיחמצל דחוימב תכשמנ
,הקיל'גנא ,היוורכ ,רימש ,רמוש ומכ ,(היירטמ ייומד) םיככוס
סומסוקה תא םג תובבחמ תוישופיח .האליכאורב רזג
.יראה ןשו חוחינ ילעב םוינרג יחמצ ,ןבלה דחוימב ,(Cosmos)

השיגר תישומהש ןוויכ ,םיקרח דגנ םיסוסיר קיספהל יוצר
הארי רבדהש המכ דע .םייטטניס הרבדה ירמוחל רתויב
יגוס רפסמ לע תומינכ תוחתפתה רשפאל שי ,הנושמ
.ןוזמ ןהל קפסל ידכ ,םיחמצ

היינק
תישופיח תא וכשמיש םיחמצל םוקמ יד ןגב ןיא רשאכ
,הרבדה ירמוחב זיזפ שומיש השענש וא ונבר השמ תרפ
.בצמב שדחמ הטילש גישהל ידכ ,ןתוא תונקל ךרוצ היהי
...םידעצ רפסמ טוקנל שי ןגב תוישופיחה לש ןתורתוויהל

.החירזה ינפל וא שמשה תעיקש רחאל קר ןתוא וררחש .1
םיברעב .שמשה יפ-לע תוטוונמ ונבר השמ תוישופיח 
.עונל תוטונ ןניא ןה םירקבבו 

הלועפ .תוישופיחה רורחש רוזיא תא שארמ וביטרה .2
.םיחמצל דמציהל ןהל עייסתו םימ ןהל קפסת וז 

,ררקמב תוישופיחה תא ררקל שי םימחה םישדוחב .3
תוטונ ןה ,הכומנ הרוטרפמטה רשאכ .ןרורחישל םדוק 
םדוק ,הלילה ךשמ ןתקזחא .ףפועל רשאמ לוחזל רתוי 
.ןהל קיזת אל ררקמב ,ןרורחישל 

,(Roses) םידרו ומכ ,םיקיזמ יעורז םיחמצב רבודמשכ .4
.תוישופיחה תא הכותל ררחשלו הקד העיריב םתוסכל שי 
.הממי ךות ןתכאלמ תא הנשעת ונבר השמ תוישופיח 

.