ונבר השמ תרפ תישופיח
Lady Beetle/Ladybird
אוה יוהיזל רתויב לקה ,הניגב םיקרחה לכמ
.ונבר השמ תרפ תישופיח
ןוזינ אוהש ןוויכ ,ןנגה לש ודידי אוה הז קרח
,(Aphids) תומינכ םשארבו ,םינוש הניג יקיזממ
.הל םיפיסומ םהש ינועבצה ןוויגל טרפ תאז

יוהיז
הרוצ תלעב הניה תרגוב ונבר השמ תרפ תישופיח
עונל יושע העבצו תרמוקמ וא (תיספילא) הלגלגס
.םותכל םודא ןיב
ספאמ עונל יושע הבג לע םירוחשה םימתכה רפסמ
.15 דע
הניא טעמכ איה ,הציבמ חתפתמה (Larvae) לחזכ
,םיילגר 6 לעב ,ריעז ןינת ומכ הארנ לחזה .תרכומ
.םימותכ םימתכו רוחש-לוחכ עבצ
םתוא םיכעומ וא םיססרמ םהב םירקמה םה םיבר
המוצעה תלעותה המ תעדה לע תולעהל ילבמ
.דיתעב איבהל םייושע םהש

תוליעפ
ףוג יכר םיקרח ןווגמ םיפרוט םהינש ,םילחזו תרגוב תישופיח
.ותוחתפתה ןמזב תומינכ 400-כ ףורטל יושע דדוב לחז .םיקיזמ
.הייח ךשמ תומינכ 5,000 ףורטל היושע תרגוב תישופיח
שיבכעה תידרק תאו תיחמקה המינכה תא םהינש םיפרוט ,ףסונב
.םירחא םיבר םיקיזמ לש םהיציב ןכו (Spider mite)

ןגל תישופיחה תכישמ
תכשמנ איה .ןוזמכ םינקבא רוקמל תישופיחה הקוקז ,תומינכל טרפ
ייומד) םיככוס דחוימב םהילע םיביבח .םימיוסמ םיחמצל דחוימב
.האליכאו רב רזג ,הקיל'גנא ,היוורכ ,רימש ,רמוש ומכ ,(היירטמ
,ןבלה דחוימב ,(Cosmos) סומסוקה תא םג תובבחמ תוישופיח
.יראה ןשו חוחינ ילעב םוינרג יחמצ

תישופיחש ןוויכ ,םיקרח דגנ םיסוסיר קיספהל יוצר
.םייטטניס הרבדה ירמוחל רתויב השיגר ונבר השמ
תוחתפתה רשפאל שי ,הנושמ הארי רבדהש המכ דע
.ןוזמ ןהל קפסל ידכ ,םיחמצ יגוס רפסמ לע תומינכ

הינק
השמ תרפ תישופיח תא וכשמיש םיחמצל םוקמ יד ןגב ןיא רשאכ
,ןתונקל ךרוצ היהי ,הרבדה ירמוחב זיזפ שומיש השענש וא ונבר
.בצמב שדחמ טולשל ידכ
...םידעצ רפסמ טוקנל שי ,ןגב תוישופיחה לש ןתוראשהל
.החירזה ינפל וא שמשה תעיקש רחאל קר ןתוא וררחש .1
םירקבבו םיברעב .שמשה יפ-לע תוטוונמ ונבר השמ תוישופיח  
.עונל תוטונ ןניא ןה  

קפסת וז הלועפ .תוישופיחה רורחש רוזיא תא שארמ וביטרה .2
.םיחמצל דמציהל ןהל עייסתו םימ ןהל  

םדוק ,ררקמב תוישופיחה תא ררקל שי םימחה םישדוחב .3
לוחזל רתוי תוטונ ןה ,הכומנ הרוטרפמטה רשאכ .ןרורחישל  
ררקמב ,ןרורחישל םדוק ,הלילה ךשמ ןתקזחא .ףפועל רשאמ  
.ןהל קיזת אל  

םידרו ומכ ,םיקיזמ יעורז םיחמצב רבודמשכ .4
שי הכותל ,הקד העיריב םתוסכל שי ,(Roses)  
.תוישופיחה תא ררחשל  

.הממי ךות ןתכאלמ תא הנשעת ונבר השמ תוישופיח