תורפרפח
Moles
ךראומ שיגר םטוח לעב ,ןתבערו ןטק קנוי איה (Mole) תרפרפח
.םיקרחמ ןוזינה ,דדוחמו
תכרוצ איה .םילמנו תוישופיח ,םילחז ,םילושלש אוה הטירפת רקיע
תבשחנ תרפרפחה .הפוג לקשמ לע הלועה לקשמב ןוזמ םוי ידימ
.תורבק-יתב ףאו ףלוג ילולסמ ,םינג ,תוממח ,תואשדמ ,תוניגל קיזמ
תוממחתה םע רבוגו בשו ףרוחה תפוקתב טעמתמ קזנה ףקיה
!ףרוח תנש תרבוע הניא תרפרפחה .ריואה גזמ
 
תרפרפחה תמדקתמ ,ןוזמ רחא הישופיחב
רטמ 5 דע 4 בצקב ,תורהנמ תריפח ךות
.ןכרואל תוילולת תמרעהו העשב
ישרוש תפישח אוה הניגל םרגנ רשא קזנה
.םתושבייתהל םרוגה רבד ,םיחמצ
ורבגתי ,םיקומע םישרוש םהל ,םידרו ומכ ,דחוימב םיקזח םיחמצ
.ודרשיו ךכ-לע
 
תורפרפחב המחול תוטיש
תדוכלמ תבצה
תעב ,ביבאב םדקומ אוה תודוכלמ תבצהל רתויב בוטה ןמזה
.הרויה רחאל דימ ויתסב וא חטשב תונושארה תוילולתה תעפוה
לשב הדובעו תורה תורפרפח תוחתפתה ענמית ןושארה הרקמב
.שארמ ןתייסולכוא תלבגהל תודוה ,ךכ
תוליעפ תוריפח ורתא .ןמזה לכ שומישב ןניא (תורואמ) תוריפחה
.שדחמ תונבנו תוממורתמ ןה ןכיה בקעמו ןתסימר ידי-לע
.תודוכלמה תא ביצהל שי ולא תומוקמב
.רחא םוקמל ריבעהל שי םיימוי ךות תלעפומ הניאש תדוכלמ

תוליעפ תערפהל םינוש םיפוג תנמטה ומכ ,תוטיש םיסנמה שי
שע ירודכ ,םינוש םיינצוק םיפנע ,תיכוכז ירבש :תורפרפחה
.תונוש יוטיח תוסימתו
םימ לש תולודג תויומכב תורהנמה תא ףוטשל תונויסנ ושענ
.ןהילא תינוכמה טלפמ אצומ תא תונפהל וא
.ןמז ךרואל וליעוה אל ולא תוטיש

,הנשב םיימעפ עקרקה תגפסה איה ,המצע החיכוהש הטיש
.םימו ןובס טעמ (Castor oil) קיק ןמש תבורעתב ,ויתסבו ביבאב
.םיעקשמהו עקרקה גוס תולתב ,םוי 75 דע 30-ל הליעי הטישה
 

תיגולויב המחלמ
תא ןיטקתש ,(Nematodes) תודוטמנ תפסוה אוה יעבט יעצמא
.תורפרפחל ןוזמ םישמשמה ,םילחזה תייסולכוא
 
םייזיפ םינקתמ
וענמיש ,םייעקרק-תת םימוסחמו תוציחמ תמקה איה תפסונ ךרד
תויהל םיבייח ולא .םינוש הניג ירוזיא ןיב תורפרפח רבעמ
.םסרכל תלגוסמ הניא תרפרפחה םתוא ,םישק םירמוחמ םייושע
היושע םיאתמ קמועל דע עקרקב הנומט היהיתש הפופצ רדג
.ליעוהל איה םג
 
םיילוק לע םילילצ םיטלופה םינקתמ לש םתוליעי הקדבנ
.(Ultrasonic repelling devices)
.ןמז ךרואל תורפרפחה תוליעפ תא םיענומ םהש אצמנ

חור תונחט אוה ,רוזעל יושעש ,ףסונ ינכמ יעצמא
םייטסלפ םינשער וא ,(םידלי יקחשמל המודב) תונטק
תוליעפ ליבש ךרואל ,הניגב ביצהל שי םתוא ,םיריעז
.תוילולתה יבג לעו תורפרפחה
 
.תורפרפחל דרטמ הווהי ןשערו חורה תונחט תא ליעפת חורה

תוחורה .חותפ םראווצשכ ,קיטסלפ יקובקב עקרקב ןומטל ןתינ
.תולבוס ןניא תורפרפחה םתוא ,םילילצ וקיפי רתויב תולקה
 

תענומ הייחמצ
ינפמ ןגהל יושע ,הניגה תוגורע ילושב םיאבה םיחמצה לודיג
...תורפרפח
.יתוברת חולמ .סטגט .ןחיר
חיר תולבוס ןניא תורפרפחש עודי
הליעפ הריפח ואלמ .סוטפילקא ילע
.םילע רתויש המכב
 
רבד תירחא
קלח תווהמ ןהש ורכז ,תורפרפחב המחלמל םכתאצל םדוק
.תיעבטה ןוזמה תרשרשב קלח םהל שיו המלשה היגולוקאהמ
לודג רפסמ עבטה ךרדמ םיכשומ םדאה לדגמ םתוא םיחמצ
םיכשומ םדיצמ ולאו םיקרח ומכ ,םיפסונ ןוזמ יבבוח לש
.םרפסמ תא תוליבגמה םירופיצ 
םוקמ םיווהמ ,עזגב םיחתפ םע וא םיבובנ םיצע
רתיה ןיב ןוזינה ,ףושני ומכ ,ףרט ירופיצל ןכשמ
.םירבכעו תורפרפח לע