םייעבט השרשה ינומרוה
Natural Rooting Hormones
ולבתת וב רמוחה אוה (Rooting Hormone) השרשה ןומרוה
שירשהל םכנוצרב םתוא (Plant Cuttings) םירוחייה סיסב תא
.גשגשמו קזח חמצל וחתפתיש ידכ

ךר ץע ףנעב שומיש ךות בטיה ושירשי םיחמצה תיברמ
.תוצעתהל קיפסה םרטו הנורחאה הנשב חתפתהש

החימצהשכ ץיקב השעי הצחמל ךר ץע ירוחייב שומישה
.תרגוב טעמכ השדחה

שמתשהל ןתינ ,יעבט השרשה ןומרוה תנכהל
הייכוב הברע הז ללכב הברעה ץע לש ןז לכב
.(Weeping Willow)
הנכהה ןפוא
וריסה ,ץיקב השרשהה ןומרוה תא םיניכמ םתא םא .1
.םילעה תא 
םתוא וכתח .םיריעצ םיפנע 4דע 3ורחב ,רטיל 4 תנכהל 
.לודג ריס םהב ואלמו ,מ"ס 6דע 3ךרואב תוסיפל 
.םימב םיפנעה תא וסכ .2
תועש 12 ךשמ ,םימימח םימב םיפנעה תוסיפ תא ורשה .3
.(!םיחתור םימב שמתשהל ןיא) 
.רחא לכימל וריבעהו ,ותוא וננס ,ררקתהל לזונל וחינה .4
...הילע ומשרו לכימה לע תווית וקיבדה .5
!הייתשל אל - הברע ימ 

שומישה ןפוא
תליבטל קיפסתש תומכ ,תיכוכז תנצנצל לזונהמ וגזמ .1
.שירשהל םכנוצרב םתוא ,םירוחייה סיסב 
.הלילל םימח םוקמב לזונה םע םירוחייה תא ודימעה .2
.השרשה רמוח גופסל םירוחייל רשפאת הלועפה 
.שירשהל םהילע הב ,עקרקב םירוחייה תא וצענ .3

שמשתשהל ןתינ םהב םיפסונ םירמוחו םיחמצ
םייעבט השרשה ינומרוהכ
(Aloe Vera) הרוולא
(Honey) שבד
(Aspirin) ןיריפסא
(Vinegar) ץמוח
םיחופת ץמוח
(Apple Cider Vinegar
ןומניק תקבא
(Cinnamon Powder) 

שמשל היושעו השרשה ענמת ידמ הלודג תומכ :בל ומיש
.רב יבשע תליטקל

הנכהה ןפוא
.םימ ילפס 6-ב ץמוח תיפכ ולהמ
.(Herbicide) םיבשע לטוק רמוח רטיל 1.4 ולבקתי 

.