םייעבט םיסיסרת
םיקרח יחוד
םתוא םיקיחרמ אלא ,םיקרח םידימשמ םניא ולא םיסיסרת
.םירחא ןוזמ תורוקמ שפחל םהל םימרוגו
1 הטיש
.ףירח לפלפ סיסרת אוה םלוכמ ירלופופה

2 הטיש
.תוריעז תוסיפל ותוא ופלקו םוש וצצק
.םוש לפס 1/2 לכל םימ לפס וניכה
.הלילל םימב םושה תוסיפ תא וחינה
.לזונה ךותמ םושה תא וננס
.ןנוסמה לזונל םימ לפס 1/2 ופיסוה
.ססרמל לזונה תא וריבעה
.םידדצה לכמ הוולעה תא וססר    
 
3 הטיש
ילרנימ ןמש רטיל 1/2-ל םוש תוסיפ ופיסוה
.תועש 24 וניתמהו   
.ןמשה תא וננס
רטיל 1-ל ןנוסמה ןמשהמ תויפכ 3 ופיסוה
.וססרו םימ    
 
4 הטיש
.וססרו םיקרח ריבדמ ןובסל תבורעתהמ תויפכ 2 ופיסוה
!םירומח םירקמב קר המשייל שיו רתויב הקזח וז תבורעת    
 
םיפסונ םיליעי םיקרח יחוד םירמוח
רדה ירפ תופילק ,ןיאפק שי םהב הפק/הת ,התנמ/ענענ
.ידוהה םינה ץע ירפו
.םחוכ תא ריבגי ,גוס לכמ םיקרח יחוד םיסיסרתל ןיאפק תפסוה
.עגמב וא ןושיעב יוטיח ךות תשמשמ רדה תפילק
לישהל לוכי וניא קרחהש ךכ ,םינומרוהה תכרעמ תא שבשמ םינה
.םישותי יחוד םיסיסרת רפסמב םג שמשמ אוה .תמ אוהו