ץע ,םינ
Neem tree
(Azadirachta indica)

הנוכמ רשא ,םינה ץע
,תידוהה תכרדזיאה
תורטמל שמשמ
.תויאופרו תויאלקח

ןיעלגבו ץעה תפילקב ,םישרושב ,םילעב ,םיפנעב םישמתשמ
.ירפה

,הקיטמסוקב םישמשמ ,םינצרחה ןמשו תיצמתה ,םינה ילע
םישמשמ םה ןכו םימרק ,םייופמש ,םינובס ,טבמאל תוקבאב 
תויחב לופיטל םירמוחו םיקרח יריבדמומכ ,םינוש םירישכתב 
.(Pets) דמחמ 


םינ ןמש
תשיבכ ידי-לע רצוימ (Neem oil) םינה ןמש
.ירפה ינצרח

(Insect Repellent) םיקרח תייחדל תואלקחב שמשמ ןמשה
,םיליעומה םיקרחה לע העפשה לכ ול ןיא ןמזב ובו םיקיזמ
.לפוטש חמצהמ אלו םירחא םיקרח לע םינוזינ ולאש ןוויכ
תנירק תעפשהב דחוימב ,תוריהמב הגומנ ןמשה תעפשה
.שמשה

תרבדהב ותוליעי תא וחיכוה ותעפשה תניחבל ושענש תונויסנ
.יללכ םיקרח החודכו תודוטמנ ,תוירטפ ,תוידרק ,םיקרח
ומכ ,םיפרוט םיקרחו םירופיצ לע הקיזמ העפשה ןיא ןמשל
.םיקנוי לעו תוערצ ,םירובד ,םישיבכע,ונבר השמ תרפ
םיקרחב (Shedding) הלשהה ךילהת תא שבשמ ןמשה
.םתומל ךכב איבמו

הבראב המחלמל שמשמ אוהש דע בר הכ ןמשה לש וחוכ
ךילהתב ןמשה עגופ ,ףסונב .(Snails) תונוזלחבו (Locust)
תוחתפתהב ,םיציבה תלטה בלש ,םיקרחה לש תוגוודזהה
.הבקנה תוירופב םגלכל ףסונבו םילחזה
תודימע םיחתפמ םניא םיקרחה םירחא םירישכתל דוגינב
.םינה ןמש תעפשה דגנ


םינ תיצמת
תא םיניטקמה םיקדייח םתוא תוליעפ תענומ םינה תיצמת
,(Nitrate) הקנחה תא תלדלדמה הלועפ ,עקרקב ןקנחה תומכ
םתוא תכפוהו הב (Urea) הארואהו (Ammonia) הינומאה
.םיפידנ םיזגל

ירמוח לולידל תמרוג קר אל ,וז העפות דגנ םידעצ תטיקנ יא
הריפסומטאל םג תררחשמ אלא ,היחמצל םיינויח הנוזת
.(Greenhouse effect) הממחה תעפותל םרוגה (Ozone) ןוזוא

איהש ךכב םישרושה תכרעמלו הוולעל הליעומ םינה תיצמת
תא ססרל שי ןכל .םישרוש ןובקיר לש תונוש תורוצ תענומ
.עקרקל םג ונממ קלח רידחהלו הוולעה לע רמוחה


תיאופר תוליעפ
םינוש םירישכת .רועה לע הבוטה ותעפשהב דחוימב עודי םינה
םייטפסיטנא םירמוח םישמשמ ןמשהמו םילעהמ םיניכמ םתוא
.(םיללכ םיאטחמ)

לופיטל בוט םינה תוילאירטקב-יטנאה ויתונוכתל תודוה
...ומכ ,תוילמרדיפאה תויעבה תיברמב
(Eczema) המזקא
(Acne) תורגב-יעצפ
(Psoriasis) סיזאירוספ

,םימח םימ טבמא ןיכהל םיגהונ ודוהב
הרומאש הלועפ ,םינ ילע ורשוה םהב
.תויגרלא תובוגתו רוע יאולחת אפרל

(Nimbidol) לודיבמינו (Gedunin) ןינודג תובוכרת
...ב לופיטל שמשמה םינייוצמ תוירטפ ילטוק םניה םילעב
(Ringworm) האניט / תזזג
(Athlete's foot) םיילגר תזזג
לגרב תוחתפתמה םירמש תויומד תוירטפ

...ב לופיטל תועייסמה תוילאריו-יטנא תונוכת םג םינל
(Smallpox) הלוירו / תורוחש תועובעבא
Chickenpox / חור תועובעבא
(Warts) תולבי

.רועה ינפ לע רישי םושייב דחוימב...

םיקדה םינה יפנע םישמשמ ודוהבו הקירפאב
איבה ךכמ חתפתהש רקחמ .םייניש תושרבמ
תוחשמב ביכרמ ץעה תפילק תיצמתב שומישל
הפ-ימו םייניש

החלצהב תושמשמה תובוכרת ןנשי םינב
.םוח תדרוהו תוקלדב לופיט,םיבאכ ךוכישל
,םיעקנ ,תויווכ ,םיכתחב לופיטל םג שמשמ אוה
שאר-יבאכו םיינזוא יבאכהרהזא
ןכוסמ דחוימב .ליער םינה תא השוע ,תולודג תויומכב שומיש
יאופר חוקיפ אלל ונממ ךורצל ןיא ןכלו םינה ןמש
.