םינה ץע
Neem tree
(Azadirachta indica)
 
תואמ הזמ שמשמ ,(תידוהה תכרדזיאה) םינה ץע
.תויאופרו תויאלקח תורטמל ודוהב םינש
.ירפה ןיעלגבו ץעה תפילקב ,םישרושב ,םילעב ,םיפנעב םישמתשמ,הקיטמסוקב םישמשמ ,םינצרחה ןמשו תיצמתה ,םינה ילע
םיביכרמ םישמשמו םימרק ,םייופמש ,םינובס ,טבמאל תוקבא
 תויחב לופיטל םירמוחו םיקרח יריבדמ ומכ ,םינוש םירישכתב
.דמחמ

םינ ןמש
.ירפה ינצרח תשיבכ ידי-לע םירציימ (Neem oil) םינה ןמש תא

ול ןיא ןמזב ובו ,םיקיזמ םיקרח תייחדל תואלקחב שמשמ ןמשה
םיקרח לע םינוזינ ולאש ןוויכ ,םיליעומה םיקרחה העפשה לכ
.לפוטש חמצהמ אלו םירחא
.שמשה תנירק תעפשהב דחוימב ,תוריהמב הגומנ ןמשה תעפשה

תרבדהב ותוליעי וחיכוה ,ותעפשה תניחבל ושענש םיבר תונויסנ
דועב ,םיקרח החודכ ללכבו תודוטמנ ,תוירטפ ,תוידרק ,םיקרח
   ומכ ,םיפרוט םיקרח ,םירופיצ לע הקיזמ העפשה ול ןיאש
.םיקנויו (תוערצו םירובד ,םישיבכע ,ונבר השמ תרפ
ףוסבל ךכב איבמו םיקרחב הלשהה ךילהת תא שבשמ ןמשה
.םתומל
הבראב המחלמל שמשמ אוהש ,ךכ ידכ דע בר ןמשה לש וחוכ
תוגוודזהה ךילהתב ןמשה עגופ ,ףסונב .תונוזלחבו (Locust)
לכל ףסונבו םילחזה תוחתפתהב ,םיציבה תלטה בלש ,םיקרחה
.הבקנה תוירופב םג
דגנ תודימע םיחתפמ םניא םיקרחה ,םירחא םירישכתל דוגינב
.םינה ןמש תעפשה

םינ תיצמת
תומכ תא םיניטקמה ,םיקדייח םתוא תוליעפ תענומ םינה תיצמת
הינומאה ,(Nitrate) הקנחה תא תלדלדמה הלועפ ,עקרקב ןקנחה
.םיפידנ םיזגל םתוא תכפוהו הב (Urea) הארואהו (Ammonia)
הנוזת ירמוח לוליד תמרוג קר אל ,וז העפות דגנ םידעצ תטיקנ יא
,(Ozone) ןוזוא הריפסומטאל םג תררחשמ אלא ,היחמצל םיינויח
.הממחה תעפותל םרוגה
תענומ איהש ךכב ,םישרושה תכרעמלו הוולעל הליעומ םינ תיצמת
לע רמוחה תא ססרל שי ןכל  .םישרוש ןובקר לש תונוש תורוצ
.עקרקל םג ונממ קלח רידחהלו הוולעה
 


תיאופר תוליעפ
םינוש םירישכת .רועה לע הבוטה ותעפשהב דחוימב עודי םינה
םייטפסיטנא םירמוח םישמשמ ןמשהמו םילעהמ םיניכמ םתוא
.(םיללכ םיאטחמ)
לופיטל בוט אוה ,תוילאירטקב-יטנאה ויתונוכתל תודוה
...ומכ ,תוילמרדיפאה תויעבה תיברמב    
 
,םימח םימ טבמא ןיכהל םיגהונ ודוהב
הרומאש הלועפ ,םינ ילע ורשוה םהב
.תויגרלא תובוגתו רוע יאולחת אפרל

,םילעב (Nimbidol) לודיבמינו (Gedunin) ןינודג..תובוכרת
...ב לופיטל שמשמ רבדה .ןיוצמ תוירטפ לטוק ןה
.(Ringworm) תזזג .(Athlete's foot) םיילגר תזזג
.לגרב חתפתהל תולולעש ,םירמש תויומד תוירטפ

...ב לופיטל תועייסמה ,תוילאריו-יטנא תונוכת םג םינל
.חור תועובעבא .(Smallpox) תורוחש תועובעבא
.(Warts) תולבי.
.רועה לע רישי םושייב דחוימב     
תושרבמ םינה לש םיקדה ויפנע םישמשמ ,ודוהבו הקירפאב
תפילק תיצמתב שומישל איבה ,ךכמ חתפתהש רקחמ .םייניש
.הפ-ימו םייניש תוחשמב ביכרמ ץעה
 
לופיט ,םיבאכ ךוכישל החלצהב תושמשמה ,תובוכרת שי םינב
,תויווכ ,םיכתחב לופיטל..םג שמשמ אוה .םוח תדרוהו תוקלדב
.שאר-יבאכו םיינזוא יבאכ,םיעקנ
.(Malaria) הירלמב לופיטל םג ליעי םינהש ,וארה תונויסנ

הרהזא
ןכלו םינה ןמש ןכוסמ דחוימב .ליער םינה ,תולודג תויומכב
.תיאופר החגשה אלל ונממ ךורצל ןיא