תידוה תכרדזיא/ץע ,םינ
Neem tree
(Azadirachta indica)

,תידוה תכרדזיא הנוכמה ,םינה ץע
.האופרבו תואלקחב שמשמ

,וילעב ,םינה ץע יפנעב םישמתשמ
ןיעלגבו ץעה תפילקב ,םישרושב
.ירפה

םינצרחה ןמשו תיצמתה ,םינה ילע
תוקבאב ,הקיטמסוקב םישמשמ
םימרק ,םייופמש ,םינובס ,טבמאל
ומכ ,םינוש םירישכתב ןכו
לופיטל םירמוחבו םיקרח יריבדמ
.(Pets) דמחמ תויחב


םינ ןמש
.ירפה ינצרח תשיבכ ידי-לע רצוימ (Neem oil) םינה ןמש
(Insect Repellent) םיקרח תייחדל תואלקחב שמשמ ןמשה
םיליעומה םיקרחה לע העפשה לכ ול ןיא ןמזב ובו םיקיזמ
.לפוטש חמצהמ אלו םירחא םיקרח לע םינוזינ ולאש ןוויכ

תנירק תעפשהב דחוימב ,תוריהמב הגומנ ןמשה תעפשה
.שמשה

תרבדהב ותוליעי תא וחיכוה ותעפשה תניחבל ושענש תונויסנ
תוירטפ (Acaricide) תוידרק ,(Insecticide) םיקרח
.יללכ םיקרח החודו (Nematacide) תודוטמנ ,(Fungicide)

ומכ ,םיפרוט םיקרחו םירופיצ לע הקיזמ העפשה ןיא ןמשל
.םיקנוי לעו תוערצ ,םירובד ,םישיבכע,ונבר השמ תרפ
םיקרחב (Shedding) הלשהה ךילהת תא שבשמ ןמשה
.םתומל ךכב איבמו

הבראב המחלמל שמשמ אוהש דע בר הכ ןמשה לש וחוכ
ךילהתב ןמשה עגופ ,ףסונב .(Snails) תונוזלחבו (Locust)
תוחתפתהב ,םיציבה תלטה בלש ,םיקרחה לש תוגוודזהה
.הבקנה תוירופב םג לכל ףסונבו םילחזה
תודימע םיחתפמ םניא םיקרחה םירחא םירישכתל דוגינב
.םינה ןמש תעפשה דגנ


םינה תיצמת
םיקדייח םתוא תוליעפ תענומ (Neem extract) םינה תיצמת
תא תלדלדמה הלועפ ,עקרקב ןקנחה תומכ תא םיניטקמה
(Urea) הארואהו (Ammonia) הינומאה ,(Nitrate) הקנחה
.םיפידנ םיזגל םתוא תכפוהו הב

ירמוח לולידל תמרוג קר אל וז העפות דגנ םידעצ תטיקנ יא
הריפסומטאל םג תררחשמ אלא ,הייחמצל םיינויחה הנוזת
(Greenhouse effect) הממחה תעפותל םרוגה (Ozone) ןוזוא

איהש ךכב םישרושה תכרעמלו הוולעל הליעומ םינה תיצמת
תא ססרל שי ןכל .םישרוש ןובקיר לש תונוש תורוצ תענומ
.עקרקל םג ונממ קלח רידחהלו הוולעה לע רמוחה


תיאופר תוליעפ
.(Skin) רועה לע הבוטה ותעפשהב דחוימב עודי םינה
םישמשמ ןמשהמו םילעהמ םיניכמ םתוא םינוש םירישכת
.(םיללכ םיאטחמ) םייטפסיטנא םירמוח

לופיטל בוט םינה תוילאירטקב-יטנאה ויתונוכתל תודוה
...ומכ ,תוילמרדיפאה תויעבה תיברמב 
(Eczema) המזקא
(Acne) הנקא/תורגב-יעצפ
(Psoriasis) סיזאירוספ

םימח םימ טבמא ןיכהל םיגהונ ודוהב
הרומאש הלועפ ,םינ ילע ורשוה םהב
.תויגרלא תובוגתו רוע תולחמ אפרל

(Nimbidol) לודיבמינו (Gedunin) ןינודג תובוכרת
...ב לופיטל שמשמה םינייוצמ תוירטפ ילטוק םה םילעב 
(Ringworm) האניט/תזזג
(Athlete's foot) םיילגר תזזג
לגרב תוחתפתמה םירמש תויומד תוירטפ

...ב לופיטל תועייסמה תוילאריו-יטנא תונוכת םג םינל
(Smallpox) הלוירו/תורוחש תועובעבא
Chickenpox/חור תועובעבא
(Warts) תולבי

.רועה ינפ לע תורישי בורל השענ םושייה 

םיקדה םינה יפנע םישמשמ ודוהבו הקירפאב
איבה ךכמ חתפתהש רקחמ .םייניש תושרבמ 
תוחשמב ביכרמ ץעה תפילק תיצמתב שומישל 
הפ-ימו םייניש 

החלצהב תושמשמה תובוכרת ןנשי םינב
.םוח תדרוהו תוקלדב לופיט,םיבאכ ךוכישל 
,םיעקנ ,תויווכ ,םיכתחב לופיטל םג שמשמ אוה 
שאר-יבאכו םיינזוא יבאכ 


הרהזא
דחוימב .ליער םינה תא השוע ,תולודג תויומכב שומיש
.יאופר חוקיפ אלל ונממ ךורצל ןיא ןכלו םינה ןמש ןכוסמ 

.