םיציצעל עקרק
Potting soil
.גואדל םיכירצ םניא תיבב םיציצע רפסמ םיקיזחמה
םייסלו הלתשמב הנכומ עקרק תבורעת תונקל ןתינ
,רתוי וא קש תונקל רתוי טושפ .ןיינעה תא ךכב
.תבורעתה תא דבל ןיכהל רשאמ
 
תומכש לככ ,לדג חמצל עקרקה תמאתהבו תימצע הנכהב ןיינעה
.הלדג םיחמצה
 
הטושפ תבורעת
.םיליתש תקתעהלו םישרוש ילעב םירוחיי רובע
.סג לוח םיקלח 2
.תיבובקרב הרישע המדא קלח 1
רובע ,לובכ וא) םילע בקר קלח 1
.(תיצמוח עקרקב םידימעה םיחמצ

תיללכ תבורעת
.'דכו לקד ,היסקופ ,םוינרג ,תויצרח רובע
.סג לוח קלח 1
.תיבובקרב הרישע המדא םיקלח 2
.סומוה וא םילע בקר קלח 1
.שבי תורפ לבז קלח 1/2

רתוי הרישע תבורעת
.'דכו םיכרש ,היינוגב רובע
.סג לוח םיקלח 2
.תיבובקרב הרישע המדא קלח 1
.סומוה וא םילע בקר םיקלח 2
.שבי תורפ לבז קלח 1/2

םיצועמ םיחמצל תבורעת
.םיכרש רפסמו הנפד ,הקירא ,האילזא
.סג לוח םיקלח 2
.תיבובקרב הרישע המדא םיקלח 2
.לובכ םיקלח 2
.סומוה וא םילע בקר קלח 1
.שבי תורפ לבז קלח 1/3

םיינרשב םיחמצו סוטקקל תבורעת
.סג לוח םיקלח 2
.תיבובקרב הרישע המדא םיקלח 2
.סרח יציצע לש םינטק םירבש קלח 1
.סומוה וא םילע בקר קלח 1/2
.הנוחט ריג ןבא טעמ