עקרק
לכל סיסבה
תויהל עקרקה לע ,םיירופו םיאירב םיחמצ לדגל ידכ
,הנוזת ירמוח ררחשל ,םימ רוצאל הילע .האירבו הבוט
.בטיה זקנלו םיחמצל שורדל םאתהב
תוישפוחב עונל ריוואל רשפאל ידכ הייד תיבובקנ תויהל עקרקה לע
ךומתל ידכ הייד הקזחו הביצי תויהל תאז םעו םיחמצה ישרוש ןיב
.ותולשבבו ותוחתפתה ןמזב חמצב
ירמוח ,הנבמ ןה עקרקה ביט תא תועבוקה חתפמה תודוקנ שולש
עקרקה המכ דע השעמל הארמה ,(pH) תויצמוח תגרדו הנוזת
.תיסיסב

עקרקה הנבמ
.'הלק עקרק' וא 'הדבכ עקרק' לאכ ,עקרקל םיסחייתמ םיתיעל
.החל איהשכ דחוימב ,הקיבדו רמיח תיומד עקרק איה ,הדבכ עקרק
.תילוחו דאמ השבי איה ,הלק עקרק
םיגוסה ינש תבורעת הניה ,תילאידיאה עקרקה
.'עקרקה הנבמ' אוה ,ךכל סחייתמה חנומהו
,לוחה תויומכ תניחבמ ןזואמ בוט עקרק הנבמ
בטיה תנזואמ עקרק .הב תיבובקרהו רמיחה
רובע םימ יד הב רוצאת איהש דועב ,םימ זקנת
,הנוזתה ירמוח תא הב קיזחת םג איה .םיחמצה
.תואנ םישרוש רורוויא ךות

הנוזת ירמוח
חתפמ ידיקפת םהל ,הנוזת ירמוח לש םיגוס 3 תויהל םיבייח עקרקב
...חמוצה תוחתפתהב
.הוולעהו חמצה לועבג תוחתפתהל שורדה (Nitrogen) ןקנח
.םיחרפהו םישרושה תוחתפתהל שורדה (Phosphor) ןחרז
.חמצב ןוזמה תרמה ךילהתל שורדה (Potassium) ןגלשא

תוחתפתהל איבת ,ולא הנוזת ירמוחמ רתוי וא דחא רסח הב עקרק
.הב חמוצה לש הבולע
החימצל ומרתי ,םיאתמ עקרק הנבמ םע דחי ,הנוזת ירמוח בוליש
.ולא םימרוג ינש קודבל ןתינ .תחלצומ
.זוקינהו עקרקה הנבמ תקידב :ואר

(pH) תויצמוחה תגרד
רתי .חמצה תואירבו עקרקה תויצמוח תגרד ןיב ,רישי רשק םייק
גופסל חמצל ועירפי ,(תויסיסב רתי וא) תויצמוח תת וא תויצמוח
.הנוזת ירמוח
,הכומנ pH תגרדו ידמ תיסיסב עקרק העמשמ ,ההובג pH תגרד
6.0 ןיב (pH) תויצמוח תמר אוה ילאידיאה .ידמ תיצמוח עקרק
ידמ תיצמוח עקרקה ,ידמ הכומנ תויצמוחה תגרד רשאכ .7.0
.ינגרוא רמוח תפסוהל הקוקזו
הפידע ךרד .דיס הל ףיסוהל שי תויסיסבה תגרד תא תולעהל ידכ
םג עקרקל םיפיסומה ,ריג ינבא תפסוה ידי-לע איה ,תאז תושעל
.ליפורולכב ביכרמ הווהמה לרנימ ,(Magnesium) םויזנגמ

םיינגרוא םירמוח
...םידיקפת 2.שי עקרקב םיינגרוא םירמוחל
.עקרקה הנבמ לע הרימש .1
.רמיחה תוררופתה רופיש .2
.תוחלה תרימשב עויס .3

התרשעהל ,עקרקל ףיסוהל ןתינ םתוא םיביכרמ
,ויד ביקרהש (םייח-ילעב לבז) ןשד םיללוכ
.טסופמוק וא לובכ ,םילע תיבובקר
.עקרקב שדחמ וסכו מ"ס 30 דע 20 קמועב םתוא ונמט

עקרקה בויט
םיפסותל שי ךכ .ויתסב אוה ,עקרקה בויטל רתויב םיאתמהה ןמזה
,אדוול שי ,ביבאב השענ רבדה םא .קרפתהל ןמז יד םינושה
.דיב עקרק שוג תכיעמ ידי-לע תאז ,תואיכ השבייתה עקרקהש
!החל עקרק דבעל ןיא .הנכומ עקרקה ,ררופתמ שוגה םא

!בל ומיש
שדחמ הבייטל שי ןכלו תוריהמב םילדלדמ עקרקב הנוזת ירמוח
.ביבאב ףסונ ינגרוא רמוח ףיסוהלו לודיגה תנוע ףוסב