היצזירלוס
Solarization
םיקיזמ דימשהל הדעונ (היצזירלוס) שמשה תנירקל עקרקה תפישח
ומכ ,םירחא תולחמ ימרוגו םילחז ,םיקרח יציב ומכ ,עקרקב םינוש
תולעב תאז לכ ,םיטוש םיבשע יערזו תוקיזמ תוירטפ ,תודוטמנ
.תירעזמ
םימזינגרוא-ורקימ תוליעפ דודיע איה ,וז הלועפל תפסונ האצות
תורחת תעינמל תודוה הרוק רבדה .החימצל םיעייסמ רשא םינוש
.םירחא םימרוג דצמ ,םמיע
תולק רתיב הנוזת ירמוח טולקת ,היצזירלוס ךילהת הרבעש עקרק
.םויזנגמו ןדיס ,ןקנח דחוימבו
ויהיו רתוי רהמ וחתפתי םיחמצ ,רתוי רהמ וז עקרקב וטבני םיערז
ךות ,תולשבל רתוי רהמ ועיגי ףא תובורק םיתיעלו רתוי םיקזח
.היצזירלוס ךילהת הרבע אלש עקרקב רשאמ רתוי הובג לובי תלבק

יוסיכה הב ,הממח לש הזל המוד ןורקעה
ימי רפסמ רחאל .שמשה םוח תא דכול
תרוטרפמט היושע ,שמשה תנירקל הפישח
סויסלצ תולעמ 60 דע עיגהל עקרקה ינפ
.סויסלצ תולעמ 38 דע מ"ס 45 קמועבו
.תועובש 6 דע 4 יוטיחה ךילהת ךרוא ,האלמ שמשל הפישחב
.העירזה תנוע םדוק ,ךכל ךרעהל שי

.בטיי ןכ ,לודג היהי ןליטאילופ תעיריב הסוכמה חטשהש לככ
היהית העפשההו םוח לש רתוי הלודג תומכ רמשיתו טלקית ךכ
.רטמ 1.בחורב ליחתהל ןתינ תישעמ .רתוי ךורא חווטל
 

...םיבלש 4 ךילהתל
עקרקה תנכה .1
ורשייו עקרקה תא וכפה .םינשי םילוביו םיטוש םיבשע ורקע
תעירי תא ההיבגהל םילולעש ,םישוגו םינבא וקלס .ףוריגב
יתלב הרוטרפמט ומרגיש ,ריווא יסיכ רוצייש רבד ,קיטסלפה
.העיריה ךרואל הדיחא

היקשה .2
עצבל ןתינ .םימב ותוא וגיפסהו דעוימה חטשה תא בטיה וקשה
.הלילה ךשמב תורטממב תכשוממ הייקשה ידי-לע תאז
דחי לעפיש םרוג ,העיריל תחתמ 100% תוחל רוצית הלועפה
.םיקיזמ תדמשהל םוחה םע

הלעתה תריפח .3
.היצזירלוסל דעוימה חטשה ביבס מ"ס 20 קמועב הלעת ורפח

העיריה תחנה .4
ףופחתש ,מ"מ 6 דע 3 יבועב ,הפוקש ןליטאילופ תעירי וחינה
,עקרקב ואלמ .םידדצה לכמ ,הלעתה ללוכ ,ולוכ חטשה תא
.תיברימ החיתמ ךות ,הטמ וקדוהי העיריה ילושש ךכ
 
ןליטאילופ תעיריב יוסיכ ידי-לע ךילהתה תא זרזל ןתינ
.הנושארה העיריה לעמ תהבגומ היהיתש ,תפסונ
,דודיב הציחמ שמשי תובכשה יתש ןיבש ריואה ללח
םיננועמ םימשה רשאכ םוחה לע רומשל עייסתש
.תולעמ 10-מ רתויב ךכ תולעל היושע הרוטרפמטהו