תחייפה תרבדה
Sooty Mold
,(Sooty Mold) תחייפ
תחפשמל ללוכ םש איה
רשא ,תורוחש תוירטפ
לט יעצמ לע תוחתפתמ
,(Honeydew) שבדה
םיקרח ידי-לע שרפומה
םיחמצ ילעמ תושרפה לע וא םילעה להומ תא םיצצומה
.םימיוסמ

.םיחמצו םיצע יעזגו םילועבג ,תוריפ ,םילע הסכמ תחייפה
.םינוש םיזוכירב תרזופמה הרוחש הקבא ומכ תיארנ איה

ףודרה ,וגנמ ,רדה ירפ יצעב תרכומ תחייפה
האילזא ,(Gardenia) הינידרג ,(Oleander)
םיחישו יונ יצעבו ,הנאתה ץעבו (Azaleas)
,(Camelia) הילמאק ,םיפסונ םיבר
(
Rodondendron) ןורדנדנודור
חתפתהל םג הלולע איה .(Bay leaf) הנפדו
סוקסיביהה ומכ ,םיחמצ רפסמ ילע תורעש לע
.(Hibiscus)

הייח ךרואש ךכ ,םירישנ םיצע ילע לע תחתפתמ תחייפה
םילועבג לע םג תחתפתמ איה .םילעה ייח ךרואכ היהי
,םיבזרמ ומכ ,םדא ישעמ םינבמו םיצועמ םיחמצ יפנעו
(Mycelium) ריטפתהמ השענ יובירה .םילכימו ןג יטיהר
םוח יאנת םישורד תחייפ תוחתפתהל .םדוקה רודה לש
רחאל ,שבייתהל היושע איה ,לופיט אלל .םימיאתמ תוחלו
.םיתיתפכ רושנלו ,ןמז

.םיגבנ יערק וא תופיטכ תוארהל יושע ,ןיטולחל ףטשנ
 
תומינכ ידי-לע שרפומה ,(Honeydew) שבדה לט
,םינבל םיבובזו (ןגמ תומינכו תיחמק המינכ ומכ)
םילרנימ ,םינובלח ,ונימא תוצמוח ,םירכוס יושע
.תוירטפה תוחתפתהל ןייוצמ עצמ הווהמו םינימטיוו
ץעהמ םתקחרה וא/ו םתוחתפתה תעינמ ןכל
.תחייפה תוחתפתה תא םג ענמת

ידי-לע דאמ בוהא שבד לט
םהב ,םיקרח לש םינוש םיגוס
םמע תויחה םילמנ יגוס
,השרפהה תרומת .םויק-ודב
ןה ,םילמנה םינוזינ הילע
.םהיפרוט ינפמ תומינכה לע תוניגמ

ןהיניקל תומינכה תא םילמנה תוסינכמ הליל תארקל
.םיחמצה לע םמוקמל הרזח ןתוא תוולמ רקובבו

,תחייפמ ועגפנש םיצעב קר אל רתאל שי תומינכה תא
בלשב חתפתת איה םהב ,םירחא םיצעב םג אלא
.רתוי רחואמ

,םייריר את תונפד ילעב םניה ,תחייפ לש םיבר םיגוס
םיחתפתמ םה םהילע םיחטשמל דמציהל םהל תועייסמה
תביבסב תכשוממ תוחל לע הרימשו הגיפסב םירזועו
.םלודיג

ידי-לע םילעה יוסיכ םרוג ,הייעבה לש יטטסאה דצל טרפ
ךילהתב שובישו םילעל עיגהל רואל הערפה ,תחייפה
עגפיש רבד ,ונוזמ תא ץעל קפסמ רשא ,הזטניסוטופה
.ץעה לש ונסוחב

!תחייפל םייגרלא םיבר םישנא

,תחייפ תבשומ החתפתה םהילע ,םינוש םינקתמ
שומיש ףידע ךא ,קזח םימ םרזב ףוטשל ןתינ
הליעי דחוימב .רשפאתמ רבדה םא ,ןובס ימב
..תרוצב ןמזב הטישה
ינקתמב םילפטמ םתרזעב ,םינוש רומיש ירמוח
.םהילע תחייפה תוחתפתה תא םיענומ ,םינוש ץע

ילטוקב שומיש איה תחייפ תקחרהל תלבוקמה הטישה
םיקרחה תא םידימשמ ולא .ןמש םיליכמה םיקרח
.תולקב התוא ףוטשל ןתינש ךכ ,תחייפה תא םיככרמו

םושייה ןפוא
.םימ רטיל 4 לכל ןמש םייתש דע ףכ ופיסוה :החימצה תעב
.רטיל 4 לכל תופכ 10 דע 3 :ביבאב םדקומו ףרוחב ,ויתסב
!םיריעצ םיחמצל קזנ םורגל םילולע ולא םירישכת :הרהזא

םיעובצ םיחטשמו קיטסלפ ירצוממ תחייפ תרסה
.(הקבא) יתיב יוקינ רישכת לפס 1/3
.ילזונ יתיב ןיבלמ רטיל 1
.(Trisodium phosphate) טפסופ םוידוסירט לפס 2/3
.םימ רטיל 3

.רישכתה שומישה ןמזב ימוג תופפכב שמתשהל ודיפקה

.