םיטבנ
Sprouts
םירישעו C ןימטיוו םיביס ,ןובלחל ןיוצמ רוקמ םה םיטבנ
סניקפוה ןהו'ג תטיסרבינואב ךרענש רקחמ .םיטנדיסקוא-יטנאב
םיליכמ ילוקורב יטבנש ,הליג ,(John Hopkins University)
.ומצע חמצבמ ,רתוי ההובג המרב ,ןטרסב תומחולה תובוכרת
 
המרב היגולונכטב ךרוצ ןיא ,םיטבנ לודיג ךרוצל
דויצהו םיחמצ לודיגב דחוימ ןויסנ לכ וא ההובג
.רתויב טושפ אוה ךכל שורדה
 
,ןפג-רמצ עצמ יבג-לע ,תיכוכז תנצנצב הטבנה תייווח ורבע םיבר
 .דבלב המגדהל היה הז ךא ,םתוריעצב רפסה תיבב

לודיג איה ,תובוט תואצות תלבקל רתויב החוטבהו החונה ךרדה
,ןלוכמ החונה ךא ,עקרק גוס לכב תאז עצבל ןתינ  .עקרקב םיטבנ
.םיציצעל עקרק תבורעת איה

תיחולצ ,הרעק) לוביק ילכ לכב שמתשהל ןתינ
,רתוי דודר היהי ילכהש לככ .הז ךרוצל ,('דכו
ילכה תיתחתב וררוח ,ןתינ רבדה םא .בטיי ןכ
.רבטצהל םילולעש ,םימ יפדוע זוקינל ,חתפ
 
םיאצמנ םישורדה הנוזתה ירמוחש ןוויכ ,ןושיד ירמוחב ךרוצ ןיא
.םמצע םיערזב
 

תולועפה רדס
,דעונ רבדה .הלילה ךשמל םירשופ םימב םיערזה תא ורשה .1
.הווש תוחל תלוכתב ויהי םיערזה לכש ידכ    
עקרק תבכש לע םיערזה תא ורזפו םימה תא וכפש רקובב .2
.שארמ םתנכה התוא ,החל    
לכה וסכו החלו הקד עקרק תבכשב םיערזה תא וסכ .3
.ןולינ תעיריב    
הרוטרפמט השורד .חבטמב המחו הכושח הניפב לכה וחינה .4
.הטבנהל סויסלצ תולעמ 25 דע 20 תב    
 
.ותושבייתה רחאל ,תועש רפסמ ידמ ,עצמה לע םימ וזיתה
רבד ,םימ תורבטצה וב רשפאל וא עצמה תא םמחל ןיא
.םיקדייח תוחתפתהו םיערזה ןובקר םורגל לולעש    
.םימי 5 דע 3 ךות טובנל ולחי םיערזה
הרתיה תא וריאשהו השורדה תומכה תא םעפ לכב וצצק
.האבה םעפל    
.ררקמב רומשל שי ,םהב ושמתשה אלו ופסאנש םיטבנ
!תחא םעפמ רתוי וביני ,ןופישו הטיח ,הרועש יטבנ
 
,תיתבכש-בר הטבנמ שוכרל םילוכי ,עקרק אלל הטיש םיפידעמה
ענמי הב זוקינהו םיטבנ לש תולודג תויומכ לדגל לק התרזעב
.םימ תורבטצה בקע ,תולחמ תוחתפתה

,תספסא :םיריעז םיערזמ םיטבנ לודיגל דחוימב תוליעי תוטבנמ
,הבליח ,ןונצ ,סומוח ,הנופאמ םיטבנ לדגל םג ןתינ .תוינטקו ןתלת
.תמסוכו לצב.,תינמח.,ילוקורב.,בורכ ,םישדע

!ולפוט אלש ,םיינגרוא םיערז תשיכרב ץוענ ,החלצהל חתפמה
ילטוק םירמוחב לופיט ורבעש םיערז בורל םה םירכמנה םיערזה
.םהב שמתשהל ןיא םהב ,תוירטפ
,םדמדאה עבצה יפל ,הז ימיכ לופיט ורבעש םיערז תוהזל ןתינ
.םינמוסמ םה וב

ראודב םנימזהל ןכו עבט תויונחב ,םיינגרוא םיערז גישהל ןתינ
.טנרטניאב וא

.םילעלעה תקרוהל םורגל לולעש ,רוא שרוד וניא הטבנהה ךילהת