עקרקה הנבמ תקידב
הב זוקינהו
םתוא ,םיחמצה יגוס תא םיעבוקה םה ,הזוקינו עקרקה הנבמ
לופיטה ךרד לע םג םיעיפשמו החלצהב הב לדגל היהי ןתינ
.םיחמצב
,םילודגה םיקיקלחה ןיב תויסחיה תויומכה ועמשמ עקרקה הנבמ
.רמיחו טיט ,לוח המאתהב םיארקנ ולא .הב םינטקהו םיינוניבה
 
ירמוחו םימ םיענ ילוח הנבמ תלעב עקרקב
םייק היקיקלח ןיבש ןוויכ ,תוריהמב הנוזת
.לודג ללח
םינטק רמיח יקיקלח םישבגתמ תאז תמועל
זקנתהל םימל םירשפאמ םניאו הקזוחב דחי
.רהמ םכרד
 
הטושפ הקידב
...וילע וצחלו דיב עקרק ןפוחה אולמ וקיזחה
.תועבצאה ןיב תמרוזו הקלקלח איה רמיח תמדא
.וב הזיחאה תייפרה רחאל הנתשת אל רמיחה שוג תרוצ
.התייפרה םע תרזפתמ איה .תירגרג השוחת תילוח עקרקל
 .וב טוטיחב ררופתמה ,שוג היהת תיבובקרב הרישע עקרק

רתוי תידוסי הקידב
...הנממ םימה זוקינ תוריהמ תקידבב עקרקה הנבמ תעיבק
.מ"ס 30 רטוקב רוב עקרקב ורפח
םימל ךרוא ןמז המכ בל ומישו םימב רובה תא ואלמ
.תוקד 30 דע 10 אוה ילאידיא ןמז .ונממ זקנתהל
שבייתת עקרקה ,תוקד 10-מ תוחפב םיזקנתמ םימה םא
.בוט זוקינו שבוי םישרודה םיחמצל םיאתתו רהמ
עקרקה זוקינ ,תועש 4 דע 3 תכרוא םימה תוזקנתה םא
יתלב םילרנימ תבכש וא הובג רמיח תלוכת בקע ,עורג
.םימה תעונתל העירפמה ,הרידח
...טושפ יוסינ