םיצע
העיטנ
ותוחתפתה תא זרזת ץע לש הנוכנ העיטנ
ןפואב עטינש ץע תמועל ,וייח תא ךיראתו
.יוגש
,הנשה לכ ךשמ םיצע תעטל השעמל ןתינ
ךא ,תאפוק עקרקה םהב תומוקמל טרפ
ןמז ,ביבאב םדקומ אוה ילאידיאה ןמזה
םישדח םישרוש חתפל ץעל רשפאתי וב
 .תולק רתיב

!םוחה אישב ,ץיקב תע תעיטנמ וענמיה
 

תיקש/תכתמ תספוק) םתוא ולדיג וב ילכב םהשכ םינקנ םיצע
ןמזבו עקרקב תאצמנ הלוכ םהישרוש תכרעמש ךכ ,(החישק
.ירעזמ קזנ םרגי שדח לודיג םוקמל התקתעה
 
םיצעב רבודמ .שרוש יפושח םהשכ םיצע םינוק םיתיעל
,עקרקב םיאצמנ םניא םישרושהש ןוויכ .דחוימב םינטק
המדרתה הפוקתב םתוא תעטלו םיחל םתוא רומשל שי
תא עונמל ידכ ,רהמ רתויש המכו ףרוחב ונייהד ,םהלש
.םתושבייתה

...אבה תולועפה רדסל םאתהב לועפל שי ,תוארוה ןיאב
םישרושל שורדהמ רתוי טעמ קמועב רוב עקרקב ורפח .1
.ץעה יוצמ וב ילכה בחורמ לופכ בחורבו

ותוא וחינתש ךכ ידי-לע ,ילכהמ ץעה תא תוריהזב ופלש .2
ילכה תונפד לע תולק וכתו רובה תפשל בורק ,ודיצ לע
.ילכב התזיחאמ םישרושה תכרעמ רורחשל ,ותיתחת לעו
ועצב ,תיבוביס הרוצב םישרושה וחתפתה םהב םירקמב
.םישרושה תכרעמ ךרואל םילק םיכתח רפסמ
.דחוימב ךורא ןפואב וחתפתהש םישרוש ורצק

.תוהתשהל ןיא רואלו ריואל םישרושה תפישח עגרמ
םישרוש תוצק .רהמ רתויש המכ ץעה תא תעטל שי
.רהמ ותומי םיפושח
 
םוקמש ךכ ,רובב םישרושה תכרעמ תא ונמט .3
.עקרקה ינפ הבוגב היהי עזגה םע םשגפמ םישרושה תכרעמל ביבסמ רובה תרתי תא ואלמ
(םילע תיבובקר ךכ בגא ףיסוהל יוצר) עקרקב
.ריוא יסיכ ורתווי אלש ,טעמ וקדהו
 
רשאכו םישרושה רורוויא תא רשפאל םילעה תיבובקר דיקפת
.עקרקה תוחל תרימשב תרזוע איה תילוח עקרקב םישמתשמ

(Phosphor) ןחרז רישעו (Nitrogen) ןקנח לד ןשד תפסוה
תוחתפתהל עייסת םישרושה שוג ביבס (Potash) גלשאו
.םישרושה תכרעמ
  

הז ךרוצל .רובה יולימ ידכ ךות ,תוקשהל ןתינ ןיפוליחל
.עוטנה ץעה ביבס המוג רוציל יאדכ

חרכהב דיעמ וניא םימה לוחלח .בטיה וקשה .4
וברה ןכלו םישרושה תכרעמ תא וורה םהש
.הייקשהב (הנושארה הפוקתב תוחפל)
 
.(רטמ 1 רטוקו מ"ס רפסמ יבועב) ץעה ביבס בטיה ובבג .5

ריואה גזמ יאנתש וא שלח ץעה םהב ,םימיוסמ םירקמב
 וילא ךומס טומל עוטנה ץעה תא וקזח ,תאז םיכירצמ
.עקרקב
 
ןיאו ץעה לש הלק העונת ריתהל שי
ןיאו ץעה לש הלק העונת ריתהל שי
הרידחו קודיהל ששחמ טומל וקזחל
.ותוחתפתה םע ,עזגל
 
.קוזיח לכ ריסהל היהי ןתינ ץעה תוססבתה םע
 
 זוקינ ול היהיש ,ךכ העיטנה רוב תא ןיכהל שי ,הרקמ לכב
.תיתחתב בוט