החימצה בצק תרבגה
...ידי-לע ,(םירחא םיחמצו) םיצע תוחתפתה ץיאהל ןתינ תינורקע
.םהיכרצ לש רתוי הבוט הרכה .1 
.םתואירב לע הרימש .2 

ךכמ האצותכו הביבסה יאנתל םיביגמ םיצע

וחתפתיו הקוצמב ויהי ,תעדה תא חינמ ןפואב ,ןייוצמ וחתפתי םה
.אל ללכ וא עורג ןפואב

ןובשחב תחקלו ריכהל שי ןתוא תודוקנ

החימצה תביבס
,םלועה יבחרב םינוש םירוזיאב ןייוצמ וחתפתי םיבר םיחמצו םיצע
.דבלב םימיוסמ םירוזיאב וחתפתי םיפסונ םיבר ךא
רשקב ץעוויהל יאדכ ,הליתש/העיטנל םדוק
הנשי וב רוזיאל (חמצה וא) ץעה תמאתהל
.ולדגל הנווכ
ונממ לדגמה לצא וא הלתשמב םיאתמ יעוצקמ ץועיי לבקל ןתינ
.תפסונ תורפסב רזעיהל יאדכ דימת ךא ,ץעה תא םינוק

ותומב םייתסהל הלולע יררה וא ינופצ רוזיאב יפורט ץע תעיטנ
.ןושארה רופכה תעפוה םע

עקרק
םימ גופסתש ,םישרוש תכרעמ חתפל וילע ,תואיכ חתפתי ץעש ידכ
.הנוזת ירמוחו
 
.םיינגרוא םירמוחו ריוא ,םימ ,לוח יקיקלחמ היונב עקרקה
 םהיניב סחיל םאתהבו ולא םיביכרמ לש םיבר םיבוליש ונכתי
.דועו תוחל/םימ תזיחא ,םימ זוקינ :היתונוכת םג ונתשי
  
,(ןשד וא) לבז עקרקל םיפיסומ וז הביסמ
.םירחא םיינגרוא םירמוחו םיחמצ ירזג
 
.הב זוקינהו עקרקה הנבמ תקידב :ואר

,םימ יפדוע זוקינ רשפאמש ,הזכ אוה ילמיטפוא בוליש
.םיינגרוא הנוזת ירמוח קיפסמו םישרושה ןיב ריוא רבעמ


םימ
.החימצ ןיאו םייח ןיא םימ אלל
!םימ ףדוע םג ךכ ךא ,הלימקל איבי םימ רסוח
.םהינש ןיב ןוכנה ןוזיאה תא אוצמל שי
תכרעמ ללגב ,ליגרהמ םימ רתוי םישרוד החימצ יריהמ םיצע
.םילעה ןמ רתוי הלודג (תודיאתה) תוידו רתוי הלודג םישרוש

ןושיד
(ןצמחו ןמחפה תצומחת-וד ,ןקנח) ריואהמ הנוזת ירמוח גפוס ץע
.םישרושה תכרעמ תועצמאב ,עקרקהמו
.האלה םתוא םיאשונו עקרקבש הנוזתה ירמוח תא םיסיממ םימה
אוה ,ץעל שורדה עקרקה הנבמ ןוזיאל המודב
תיינקב .הנוזת ירמוח לש ןוכנ ןוזיאל םג קוקז
.ןשדה קזוחל בל םישל שי ,ןכומ ןשד
תנכס הלדג ןכ ,רתוי (זכורמ) קזח אוהש לככ
.םייחטש םישרוש ילעב םיחמצב 'םישרוש תפירש'
 
...ומכ ,םיזוחא ירפסמ 3 ןב ןויצ שי ןשדה תוזירא לע
ןקנחה יביכרמ ןיב סחיה תא םינייצמה ,20%-20%-20%
.(Potassium) ןגלשאהו (Phosphor) ןחרזה ,(Nitrogen)
.ביכרמה קזוח תא ןייצמ %-ה ןמיס ינפל רפסמה

רוסחמ ינמיס
.ביהצי חמצה :ןקנח
,תאז עונמל ידכ .ןקנחה רגאמ תא תישאר וללדי החימצ יריהמ םיצע
.ןשד ףיסוהל שי םיתיעלו םיינגרוא םירמוח יד ליכהל עקרקה לע

,רוסחמ ללכ-ךרדב םייק וב ביכרמ אוה ןקנחה
.הוולעה לעו החימצה בצק לע עיפשמה
 
.החירפה לע עיפשמ :ןחרז

.חמצב םימה תזיחא לעו םישרושה תוחתפתה לע עיפשמ :ןגלשא

העיטנה רתאו שמש רוא
ולמקיש םיחמצ םנשי .לצו שמשל תמיוסמ תוליבס שי חמצ לכל
.הקזח שמש תנירק בקע וכרחי וא
תומכ .טאוי םתחימצ בצקו שמש תנירק אלל וביהצי םירחא םיחמצ
.הנבמ/תיבל תיסחי ותעיטנ םוקמב היולת ףשחנ חמצה הל הנירקה

השלחו ברעמ-םורד וא םורד דצב רתויב הקזח היהת שמשה תנירק
ברעמו רקובב שמשל ףשחי חרזמ דצ .חרזמ-ןופצו ןופצ דצב רתויב
.םיירהצה-רחא
םיצעל .הפישחה לע םה םג ועיפשי הביבסב םינבמו םיחמצ ,םיצע
.שמשל ,ןתינש המכ דע ,הלודג הפישח השורד החימצ יריהמ

םייח-ילעבו הלחמ ימרוג ,םיקיזמ
םיקרח ינפב עבטה ךרדמ םיניסח םיחמצו םיצע
לככ ץעה תואירב לע רומשל שי ךכיפלו תולחמו
.ןתינש
 
הריצעב םייתסהל לולעש ,החימצ בצק ובכעי תולחמו םיקרח
תעינמל ,ץעה לש עבק רוטינ .חמצה תומו הלש תטלחומ  
.ולא תויעב וענמי ,הריהמ הבוגתו תולחמו םיקרח תוחתפתה  
תלבקו יוהיז םשל ,עוצקמ לעבל עגפהמ המגוד איבהל יאדכ 
.הבוגתה יכרדל רשקב ץועיי  
 
ידי-לע ,םיצעב עוגפל םילולע םינוש םייח-ילעב
םירקמב .דועו םהילע תסיעל ,םתפילק תרסה   
תוחפל ,תורחא תויזיפ תונגהו תורדג וליעוי ,ולא   
.ןטק ץעה דוע לכ   

חמצה/ץעה תוכיא
ןרוקמש תויעב עונמל היושע ,העודי הלתשמ/לדגממ םיצע תיינק
.דיתעב הפלחהו הריקעב ךרוצו הדורי תוכיאב
תובינמ ,םייעוצקמ םילדגמ ידי-לע עבק ךרד תועצובמה תואלכה
בצקב םיחתפתמו םינוש םיעגפב רתוי םידימע רשא ,םישדח םינז
.רתוי ריהמ