תושדח - ןיטינרק
Carnitine - News


...ןיטינרק ואר
 
2005 סרמ
ערזה תויתעונת תא רפשמ ןיטינרק
ערזה תויתעונת תא רפשל היושע ןיטינרק ףסות תליטנ
הדורי תויתעונתמ םילבוסה םירבגב (Sperm Motility)
(Asthenozoospermia) הימרפסוזונתסא/םינוערזה לש
.(Fertility) םתוירופ תא ךכב רפשלו (Sperm) ערזב
30 ופתתשה הילטיא University of Padova-ב רקחמב
.םירבג

WebMS


2006 יאמ
תונקדזה דגנ תיאופיל אפלא הצמוח + ןיטינרק
תיאופיל-אפלא הצמוח םע דחי ןיטינרק לש םבוליש
תינוצמיח הקע םצמצל יושע (Alpha-Lipoic Acid)
.היגרנא רוציי רפשלו ליגל הרושקה (Oxidative Stress)
םוי 60 ךשמנ ודוה University of Madras-ב רקחמה
,םיריעצ :םינוש ליג יחווטב ויהש תודלוח 60-ב ךרענו
.םישישקו הדימעה-ליג ינב
הרוהטה םתרוצב םיביכרמה 2 לש בוליש ןחב רקחמה
תיחפה הז בוליש .ןוזמה יקושב םירכמנ םהש יפכ אלו
.28%-ב תינוצמיחה הקעה תא
.דבלב 9%-ב התוא תיחפה ומצע ינפב ביכרמ לכ :הרעה

Clinical Nutrition


2007 לירפא
תינפוג תוליעפמ תוששואתהל טרטרט ןיטינרק
...ןונימ


2007 רבמצד
םיגלפומ םינקזב ילטנמ דוקפית רפשמ רושק ןיטינרק
...רקחמ


2008 ראורבפ
תרכוס דגנ תיאופיל אפלא הצמוח + ןיטינרק
ואצמ ב"הרא University of California (Irvine) ירקוח
(Alpha-Lipoic Acid) תיאופיל-אפלא הצמוח בוליש יכ
ירבדל .הירדנוכוטימה דוקפית תא קזחל יושע ןיטינרקו
.ינשה דוקפית תא דחאה םימילשמ םירמוחה 2 םירקוחה

(Mitochondria) הירדנוכוטימ
...ש אתה לש קלדה תנחת םה/איה הירדנוכוטימה
קוריפ ןמזב תרצונה (תימיכ) היגרנא ול תקפסמ .1
.ןוזמה ירמוח לש םתונצמחתה םע ATP תבוכרתה 
DNA-ה ,יתשרותה רמוחה לע תרמושו תנסחאמ .2
יוצמה הזבו אתה ןיערגבש םימונומורכב יוצמה 
.הירדנוכוטימב 

Diabetologia


2008 רבוטקוא
רירשה תונקדזיה דגנ ןיטינרק ףסות
תפרצ University of Dijon-ב ךרענש תודלוחב רקחמ
ירמוחב םייעבט םירסח םקשל יושע ןיטינרק ףסותש אצמ
ףסותה םירקוחה ירבדל .ליגה םע םישחרתמה ,הנוזת
(Muscle Cells) רירשה יאתב ןיטינרקה תומרב לודיגל םרג
יוסינה ינפל .תושישק תודלוחב רירשה תולוכיב רופישלו
34%-ב תוכומנ תושישקה תודלוחב ןיטינרקה תומר ויה
.תוריעצה לש ולא תמועל
לבגוה ,ליגב יולתה ,לקשמב לודיגהש ךכל םג םרג ףסותה
.ןמושה תוצמוח לש ןנוצמיחב לודיגה בקע
.ףסותה תא הקפיסש Lonza תרבח ידי-לע ןמומ רקחמה

The Journal of Gerontology


2009 ראוני
תרכוס ילוחב בלה תואירב תא רפשמ ןיטינרק
ףסות יכ םיחוודמ הילטיא University of Catania ירקוח
LDL/ערה לורטסלוכה ןוצמיח תא םצמצל יושע ןיטינרק
.בלה תואירב תא ךכב םהב רפשלו תרכוס ילוחב
.2-גוס תרכוס ילוח 81 ופתתשה ,םישדוח 3 ךראש ,רקחמב
Ministero dell'Universita e תרבח ידי-לע ןמומ רקחמה
Ricerca Scientifica e Tecnologica

American Journal of Clinical Nutrition


2009 ילוי
ןוירהל רושקה יתנוזת רוסחמ תוענומ ןיטינרק תולולג
...םירקוח


2010 טסוגוא
תינפוג תוליעפמ תוששואתה רפשמ ןיטינרק
יכ םיחוודמ ב"הרא University of Connecticut ירקוח
(L-Carnitine-L-Tartrate) טרטרט ןיטינרק לש ימוי ףסות
ליג ינבב (Muscle Soreness) םירירש יבאכ תיחפהל יושע
תינפוג תוליעפ רחאלש תוששואתה ץיאהלו הדימעה
.(Post-Exercise Recovery)
,םיימיכויב םינמס רפסמב רופישל םג איבה ןיטינרקה ףסות
םירמוחה ףוליח ,(Free Radicals) םיישפוח םילקידאר ומכ
,רירשה תמקרב םיערקו (Purine Metabolism) םינירופה לש
.40 לעמ ינב םישנבו םירבגב
ליג ינב םישנו םירבג 18 ופתתשה ,םוי 21 ךשמנש ,רקחמב
.(Resistance Exercise) תודגנתה יליגרת ועציבש 48.7 עצוממ

Metabolism - Clinical and Experimental


2011 ינוי
םייטלתא םיעוציב רפשמ ןיטינרק
University of Nottingham Medical School ירקוח
םרג 80 םע בולישב םרג 2 ןב ןיטינרק ףסותש וליג הינטירב
ןיטינרקה תמר תא לידגהל יושע ,םויב םיימעפ ,תומימחפ
14 ופתתשה רקחמב .יטלתא ץמאמ רפשלו םירירשב
.23 ףוג תסמ סקדניא םע 25.9 עצוממ ליגב םיאירב םירבג
,תונוש ישוק תוגרדב רשוכ ינפוא לע ובכר םיפתתשמה .23
םידרפנ םיעוריא 3-ב םתלוכי בריממ זוחא 80-ל 50 ןיב
.תועובש 12 ינב םישרפהב

Journal of Physiology


2011 ינוי
םדב רכוסה תוסיו תא רפשמ ןיטינרק
תא קדבש הינטירב University of Stirling-ב רקחמ
ימוי סיסב לע לטינה ינויפ ןיטינרק ףסות לש ותעפשה
תא רפשל יושע ףסותה יכ אצמ ,םדב רכוסה תמר לע
עונמלו (Glucose) זוקולג םע דדומתמ ףוגה וב ןפואה
.םדב ותמרב (Spikes) םידח םייוניש
הב (Glucose Tolerance Test) רכוס תסמעה תקידבב
75 תכירצ רחאל תוקד 30 םדב זוקולגה תמר הקדבנ
תיתועמשמ הדירי (הזר םדאב) האצמנ רכוס םרג
,רקחמב .ןיטינרקה ףסות תא ולביקש ולאב ,םדב ותמרב
.םינמש 8-ו םיזר םירבג 8 ופתתשה ,םוי 14 ךשמנש

Amino Acids


2013 לירפא
בלל ןוכיס לידגמ יעמה יקדייח תרזעב ןיטינרק
ויהוא Cleveland Clinic-ב םדא-ינבו םירבכעב רקחמ
(Red Meat) םודא רשב ןיב שדח רשק אצמ ,ב"הרא
(Gut Bacteria) יעמה יקדייח םיברועמ וב בלל ןוכיסו
.ןיטינרק םירציימה
םג םיפיסומ ,םודא רשבב עפשב יוצמה ,ןיטינרקה תא
:TMAO רוציל ידכ (Energy Drinks) היגרנא תואקשמל
תמירגו םיקרועה תמיתסב עייסמכ דושחה טילובטמ
םיריממ יעמה יקדייח .(Atherosclerosis) םיקרועה תשרט
.TMAO-ל ןיטינרק
תא תדדועמ ןיטינרקב הרישע הנוזתש םג וליג םירקוחה
ךכבו ןיטינרקה תא םיריממה םיקדייח לש םתוחתפתה
רבד ופוסב איבמה TMAO לש ףסונ רוצייל םימרוג םה
.םיקרועה תמיתסל

םינוחמצ לשו (Vegans) םינועבט לש םהיעמ יכ אצמנ
TMAO תוחפ הברה רצייל םילגוסמ (Vegetarians)
-וידרקה תואירבה תא ריבסהל ןתינ ךכבו ןיטינרקמ
.םתנוזתב תירלוקסו
בל תוקידב ורבעש םילפוטמ 2,595 יבגל םינותנ תריקס
ןוכיס רתיל הרושק ןיטינרק לש ההובג המר יכ התליג
,(Cardiovascular Disease) תירלוקסו-וידרק הלחמל
(Stroke) יחומ עוריא/ץבש ,(Heart Attack) בל-ףקתה
.התומתו

Nature Medicine


2014 ילוי
תישנה בצע הנבמה תא ןיטינרקה רמשמ הכיעמ תעיגפב
,היקרוט Ataturk University-ב השענש םכסמ רקחמ
ועגפנש 1-גוס תרכוס םע תודלוחב םימדוק םירקחמ יבגל
תועפשה שי ןיטינרקל יכ הארה (Crush Injury) הכיעמב
בצע לע (Neuroprotective Effects) תוניגמ תויגולוריונ
. (Sciatic Nerve) השנה דיג/תישנה

Neural Regeneration Research


2015 ילוי
רירש תלוביס תא רפשמ ןיטינרק
םיחוודמ ב"הרא הניילורק 'ד Duke University ירקוח
,תילובטמה תכרעמה תוליעפ תא ריבגמ ןיטינרק ףסותש
לודג קחרמלו רתוי בר ןמז ץורל םירבכעל רשפאמה רבד
.ףסותה תא ולביק אלש םירבכע תמועל רתוי
זרפסנרטליטצא ילובטמה םיזנאל תודוה רשפאתמ הז רופיש
רשפאמו ןיטינרקב שמתשמה (Acetyltransferase/CrAT)
.(Mitochondria) הירדנוכוטימב רתוי ליעי יטגרנא שומיש

Cell Metabolism