תושדח - ןיאפקו הפק
Coffee & Caffeine - News
(1) תמחשל ןוכיס ןיטקמ הפק
(1) 2 גוס תרכוסמ ןגמ לוטנ הפק
(3) בלה לע ןגמ הפק
(2) ןורכיז ןדבוא ינפמ ןגמ ןיאפק
(3) שישקב תילטנמ תורדרדיהו הפק
(2) 2 גוס תרכוסל ןוכיס ןיטקמ הפק
(3) תרכוס ינפמ ןגמ הפק
(4) הפקה לש יתרכוס-יטנאה וחוכ
(2) ןוירהב םישנל רתומ הפק
(3) לוגרית רחאל באכ לקמ ןיאפק
(4) שישקה לע ןגמ ןיאפק הקשמ
ןייבו םיזופת ץימב ,הפקב 'זת םיביס
תונריעל םרות וניא ןיאפק
םיניע תותיווע ענומ הפק
(4) תואירבל תינפוג תוליעפו ןיאפק
(3) דבכ ןטרס ענומ הפק
(4) םד ץחל רתיל לופיט ןכסמ הפק
(4) םישנב תיביטינגוק תורדרדיהו הפק
דבכל קיזמ לומטצרפו הפק בוליש

(1) םיקרפ תקלדו ןיאפק
הניש ידודנב לופיטל הפק
שאר באכמ םילבוסל הפקו הת
(1) תמ תדילל ןוכיסו ןוירהב הפק
(1) ינפוג לוגריתו הפק
םיינישה תואירבו הפק
(2) םיקרפ תקלדב ןכסמ הפק
(3) תקלדו הפק
(1) דבכ ןטרס ענומ הפק
ןילוסניאל תושיגר ןיטקמ ןיאפק
ףוגב תומימחפ תגיפס ריבגמ ןיאפק
(1) לקשמ תיחפמ התבו הפקב רכוס
(2) הנמשהל םרות ןיאפק
(2) דבכ ןטרס ענומ הפק
(1) םדה-ץחל תא הלעמ ןיאפק
(1) חומה תוליעפ תא רפשמ ןיאפק
(1) בל ףקתהל ןוכיס לידגמ ןיאפק ןג
(2) תוליעפב בלל םד תמירזו ןיאפק
תונעיה ריבגמ ןיאפק


2000 ילוי
(1) םיקרפ תקלדו ןיאפק
,םויב הפק ילפס 4-מ רתוי םיתושה םישנאש אצמ יניפ רקחמ
.םיקרפ תקלדב תוקלל ןוכיס םיליפכמ
,15 יפ ןוכיסה תא םילידגמ ,םויב רתוי וא םילפס 11 םימגולה ולא
.הפק םיכרוצ םניאש םישנא תמועל


2001 יאמ
הניש ידודנב לופיטל הפק
Vanderbilt University, Nashville Tennessee ירקוח ירבדל
תויוצמ רשא ,(Chlorogenic acids) תוינגורולכ תוצמוח תויושע
,הניש ידודנב לפטל עייסל ,ןיאפקה תלועפ תא תודגונו הפקב
.תויביטקארפיהו ץאומ בל בצק
.תולחמ לש בחרנ םוחתב לפטל רשפאי םזותניס וא םדודיב


2001 רבוטקוא
שאר באכמ םילבוסל הפקו הת
...Diamond Headache Clinic ירקוח


2003 ראורבפ
(1) תמ תדילל ןוכיסו ןוירה ןמזב הפק
הלולע ןוירהה ןמזב הפק לש רתי תכירצש ואצמ םיינד םינעדמ
.(Stillbirth) תמ תדילל ןוכיס דאמ לידגהל
תוליפכמ ,םויב רתוי וא הפק ילפס 8 תותוש רשא ןוירהב םישנ
.הפק תותוש ןניאש םישנל סחיב ,הז ןוכיס


2003 טסוגוא
(1) ינפוג לוגריתו הפק
תודימע רשוכ ריבגהל היושע ינפוג לוגרת ינפל הפק לפס תמיגל
.לקשמ תתחפהל ץמאמ ךכ רפשלו
אצמ ,הילרטסוא הרבנק Australian Institute of Sport-ב יוסינ
ךשמ תא ךכב ולידגה ,ןיאפק לש הנטק תומכ וכרצש םיטלתא יכ
לכ ולבק אלש ולא תמועל ,30%-ב םהלש ץמאמה תעקשה תלוכי
.ררועמ רמוח
םיטלתא לש םהירירשש ךכל םימרוג ןיאפקב םיביכרמש םג אצמנ
.היגרנא רוקמכ ,תומימחפ ירגאמ אלו ,ןמוש וכרצי


2003 טסוגוא
םיינישה תואירבו הפק
הבורמ הכירצ הלולע Australian Dental Association ירבדל

ותנוכתב ץוענ רבסהה .םיינישב עוגפל ןיאפק לש
קור רוציי תלוכיב תעגופה ,ןיאפקה לש תנתשמה
.םייניש ןובקיר םרוגה רבד ,הפב קור רוציי תלוכיב תעגופה ,הפב
תויומכ םג םיכרוצה םישנאב רבודמ רשאכ דחוימב רומח רבדה
.רכוס לש תולודג


2003 טסוגוא
(2) תינורגיש םיקרפ תקלדל ןוכיס לידגמ הפק
National Public Health Institute-ב יניפ רקחמ יאצממ יפל
םויב הפק ילפס 4-מ רתוי םיכרוצה םישנא ,דנלניפ יקניסלה
.תינורגיש םיקרפ תקלד חתפל ןוכיס םיליפכמ
,הנש 15 ךשמנו םיאירב םישנא 19,000 ופתתשה וב ,רקחמה
,הפק ילפס 11-מ הלעמל םויה ךשמב ומגלש ולאש םג אצמ
.הפק ללכ םיתוש םניאש ולא תמועל ,15 יפ ןוכיס רתיב ויה

Annals of the Rheumatic Diseases


2004 רבוטקוא
(3) תקלדו הפק
3,000 ופתתשה וב ,ןווי הנותא Harokopio University-ב רקחמ
הנותמ הכירצש אצמ ,תירלוקסו-וידרק הלחמ לש רבע אלל ,שיא
תקלד ירשבמ םינמסב לודיגל הרושק הפק לש ההובג דע
.(Inflamatory markers)
רתוי תכירצ הלידגמ ,ללכב הפק םיתוש םניאש םישנאל האוושהב
.תיתועמשמ תקלדה ינמס תא םויב דחא הפק לפסמ
הפק תכירצ ןיב רשקה תא ריבסהל יושע רבדה םירקוחה ירבדל
.בל תלחמו

American Journal of Clinical Nutrition


2005 ראורבפ
(1) דבכ ןטרס ענומ הפק
תכירצש םינעוט ןפי ויקוט National Cancer Centre ירקוח
דבכ ןטרס ינפמ ןגהל היושע ,םויב הפק ילפס ינש דע דחא לפס
.(Liver cancer)

ללכו תיצחמב הז ןוכיס םיניטקמ םויב םילפס ינש םיתושה ולא
.הנגהה םג הלדג ,הלדג תכרצנה תומכהש
.הפקב םיטנדיסקוא-יטנאה םה ךכל םיארחאהש איה הרעשהה

Europe Intelligence Wire


2005 סרמ
ןילוסניאל תושיגר ןיטקמ ןיאפק
תושיגר תיתועמשמ הניטקמ ןיאפק תכירצש אצמ ידנק רקחמ
םניאש םישנא םלוכ ,יוסינב םיפתתשמה .(Insulin) ןילוסניאל
ג"מ 5 ולבק ,םישדוח 3 ךשמתהש ,דחוימב תיזיפ םיליעפ
.ףוג לקשמ ג"ק 1 לכ
ל
תושיגרה תנטקהל ןיאפק תכירצ המרג לוגריתה תינכות ינפל
םינמשה םיפתתשמבו םיזרה םיפתתשמב 33%-ב ןילוסניאל
.תרכוסה ילוח םיפתתשמב 37%-בו
םיפתתשמב ןילוסניאל תושיגרה הנטק יוסינה תפוקת םותב
.36%-ב תרכוסה ילוחבו 26%-ב םינמשב ,23%-ב םיזרה

Diabetes care


2005 ינוי
ףוגב תומימחפ תגיפס ריבגמ ןיאפק
תפסוהש הליג הינטירב University of Birmingham-ב רקחמ
תא הריבגה (Sports drinks) םיאטרופס רובע תואקשמל ןיאפק
.26%-ב םהב תומימחפה תגיפס רועיש


2005 ילוי
(1) לקשמ תיחפמ התב וא הפקב רכוס
ועתפוה קרמנד ןגהנפוק Bispebjerg-Krankenhaus-ב םירקוח
התב וא הפקב רכוסש ךכ לע םיעיבצמה ,םרקחמ יאצממ הארמל
.הייזרה יעצמא שמשל יושע

םיעיבצמ ,שיא 5,200 רחא בקעמ ךותמ ,םיאצממה
תויבוק יתש םיפיסומ הב ,תימוימוי הכירצש ךכ לע
תאז ,40%-ב לקשמב היילעל ןוכיס הניטקמ ,רכוס
.רכוסה תפסות אלל הת וא הפק תכירצל סחיב

Jyllands-Posten


2005 טסוגוא
(2) הנמשהל םרות ןיאפק
ןיאפק לש תוהובג תומר םיליכמה ,היגרנא תואקשמ לש רתי תכירצ
.הנמשהל םורגל הלולע ,רכוסו
,דנליז וינ Auckland University of Technology-ב רקחמ
תרמה תזרזמ ולא תואקשמ תכירצש אצמ ,םיינפוא יבכור תצובקב
.ןיאפק ןיא וב ,הדנומיל ומכ ,קתוממ הקשמל האוושהב ,ןמושל רכוס


2005 טסוגוא
(2) דבכ ןטרס ענומ הפק
ןטרסל ןוכיס ןיטקהל יושע הפקש אצממה תא קזחמ ףסונ רקחמ
הלעמל וקדבש םירקחמ ינשמ םינותנ וזכיר םיינפי םירקוח .דבכ
.שיא 60,000-מ
30%-ב הז ןוכיס םיניטקמ םעפ ידמ הפק םיתושה ולאש ררבתמ
ןוכיסה תא םיניטקמ םויב רתוי וא דחא הפק לפס םימגולה ולאו
.הפק םיתוש םניאש םישנאל האוושהב ,48%-ב
לש הירוטסיה םהל םישנא יבגל םג םינוכנ ואצמנ ולא םיאצממ
.דבכ ןטרס תלחמ

International Journal of Cancer


2005 רבמבונ
(1) םדה-ץחל תא הלעמ ןיאפק
םדה ץחל תא תולעהל הלולע הפק ילפס 3 דע 2-ב ןיאפקה תומכ
תאו (mm Hg) תיפסכ מ"מ 14 דע 3-ב (הובגה ךרעה) ילוטסיסה
מ"מ 13 דע 4-ב (הדידמב ךומנה ךרעה) ילוטסאידה םדה ץחל
.םד ץחל רתימ םילבוס םניאש םישנאב תאז ,תיפסכ

MayoClinic


2005 רבמצד
(1) חומה תוליעפ תא רפשמ ןיאפק
רישכמב רזענש ,Medical University Innsbruck-ב ירטסוא רקחמ
(Functional Magnetic Resonance Imaging) ילנויצקנופ MRI
ריבגמ (הפק ילפס 2-ל ךרע יווש ,ג"מ 100 הז יוסינב) ןיאפקש הליג
.רצק ןמזל ןורכיזה תאו חומה תוליעפ תא תיתועמשמ

Radiological Society of North America


2006 סרמ
(1) הפקמ בל ףקתהל ןוכיס לידגמ ןיאפק ןג
םויב הפק ילפס 3-מ רתוי םיתוש רשא (1F) ןיאפק ןג ילעב םישנא
םישנא תמועל 60%-ב לודגה רועישב ,בל ףקתהב םמצע םינכסמ
.ןיקת הז ןג םהב
םורגי הז יוקל ןג הדנק University of Toronto ירקוח ירבדל
.ןיאפקה לש רתוי יטיא םירמוח ףוליח םהב
רתיב םייוצמ ,50-מ תוחפ ינב ,םידבכ הפק ינייתש יכ םיריהזמ םה
.םויב דחא לפס םיתושה ולא רשאמ ,בל ףקתהל 4 יפ ןוכיס
ףקתה ינפמ םהילע ןגמ רשא ,(1A) ךופה לעופה ןג ילעב םג םנשי
.40%-ב בל ףקתהל ןוכיס םהב הניטקמ םילפס 3 וא 2 תייתשו בל


2006 ינוי
(2) תינפוג תוליעפ ןמזב בלל םד תמירז טאמ ןיאפק
.בלל םד תמירז תלוכיב תעגופ ןיאפק םיליכמה תואקשמ תייתש
תקפסא תא לידגהל ידכ ,לודגל בלל םדה תמירז לע ץמאמ ןמזב
.ץמאמל ףוגל ןצמחה
תעפשה קדבש University Hospital in Zurich-ב ירציווש רקחמ
אצמ ,םיאירב םישנא 18 לע ,יוסינל םדוק ,הפק ילפס 2 תייתש
הקידב תמועל ,22%-ב הכומנ התייה םהב םדה תמירז תרבגהש
.הינפל הפק תכירצ אלל ,ההז
שרדנ ץמאמ ותוא רשאכ ןיאפקל התיה רתוי הלודג תילילש העפשה
.רתוי הובג םור תיימדהב
רוזעי ,תוילבטב חקלנה ,ןיאפקש ריבס הז ןיא םינעדמה ירבדל
.םיטלתא יעוציבל

Journal of the American College of Cardiology


2006 ינוי
תונעיה ריבגמ ןיאפק
יפל .תועצהל תונעיה הריבגמ ןיאפק םיליכמה תואקשמ תייתש
לק ךכ הילרטסוא University of Queensland ירקוח יאצממ
.חוכיו ןמזב םישנא ענכשל רתוי

European Journal of Social Psychology


2006 ינוי
(1) תילוהוכלא תמחשל ןוכיס ןיטקמ הפק
הינרופילק Kaiser Permanente Medical Care Program ירקוח
ןיטקהל היושע ,םויב רתוי וא הפק ילפס 4 תכירצש וליג ב"הרא
.80%-ב (Alcoholic Cirrhosis) תילוהוכלא תמחשל ןוכיס
םירבג 125,580 ופתתשה ,1978-ו 1975 םינשה ןיב ךרענש ,רקחמב
.תילוהוכלא תמחשב 199 םכותמ ,תמחש ילוח םישנו
.הלחמל ןוכיסה ןטק ,הפקה תכירצ הלדגש לככש ואצמ םירקוחה
תורזנתה איה ,הלחמהמ ענמיהל רתויב הליעיה ךרדהש םיריהזמ םה
.ותייתש תקספה וא לוהוכלאמ

Archives of Internal Medicine


2006 ינוי
(1) 2 גוס תרכוס ינפמ ןגמ ןיאפק לוטנ הפק
ןוכיס ןיטקהל היושע םויב ליגר הפק ילפס רתוי וא 6 תייתש
לוטנ הפק תומכ התוא תייתש .20%-מ רתויב 2 גוס תרכוסל
.30%-ב ןוכיסה תא ןיטקהל היושע ןיאפק
.ןיאפקה וניא ךכל םרוגהש ךכ-לע םיעיבצמ ולא םיאצממ
,םישנ 28,812 לש ןטירפת תא חתינ ,הנש 11 ךשמנש ,רקחמה
.תרכוסב םישנ 1,418 ולח ןמזה םע .רבעמה ליג רחאל

Archives of Internal Medicine


2006 ינוי
(3) בלה לע ןגמ הפק
יכ אצמ היגוורונ University of Oslo-ב ךרענש רקחמ
רבעמה ליג רחאל םישנ לע ןגהל םייושע הפקב םיטנדיסקוא-יטנא
.תוירלוקסו-וידרק תולחמ ינפמ
-וידרק הלחמ לש רבע אלל ,69 דע 55 ליגב םישנ 27,312 ורטונ
.דבכה לש תמחש וא סיטילוק ,תרכוס ,ןטרס ,תירלוקסו
.םישנ 4,265 ותמ ,הנש 15 לעמ ךשמנש ,בקעמה ךשמב
-יטנאה לש יתקלד-יטנאה םחוכ תא ךכל םיסחיימ םירקוחה
.תויתקלד תולחמ םיענומ רשא ,הפקבש םיטנדיסקוא

American Journal of Clinical Nutrition


2006 ילוי
(2) ןורכיז ןדבוא ינפמ ןגמ ןיאפק
ןיאפקש םיחוודמ הינטירב University of Birmingham ירקוח
.ןורכיז ןדבוא ינפמ ןגהלו חומב בצע יאת תןליעפ ריבגהל יושע
תלוכי תרבגהל חתפמ תויהל ןיאפק תעפשה היושע םהירבדל

.םישישקב ןורכיזה
,םיוסמ זוכירמ לחהש םירקוחה וליג ,תאז םע
.ןיאפקה תעפשה טעמ תתחופ

Physiological Society annual meeting


2006 טסוגוא
(3) םישישקב תילטנמ תורדרדיה ענומ הפק
Finland, Italy, and the Netherlands Elderly (FINE) רקחמ
תילטנמ תורדרדיה טיאהל םייושע םויב הפק ילפס 3-ש הליג
,םימדוק םירקחמ יאצממ םיקזחמ ולא םיאצממ .םישישק םירבגב
.תונקסמ ןתואל ועיגה רשא
ןיב ודלונש םיאירב םירבג 676 ורטונ ,םינש 10 ךשמנש ,רקחמב
יתוש ברקב תילטנמה תורדרדיההש אצמ רקחמה .1920-ו 1900
םניאש םירבגב וז תמועל 4.3 יפ הנטק התיה םיעובקה הפקה
.הפק םיתוש

European Journal of Clinical Nutrition


2006 רבוטקוא
(2) 2 גוס תרכוסל ןוכיס ןיטקמ הפק
ב"הרא וגאיד ןאס University of California-מ םירקוח ירבדל
,60%-ב 2 גוס תרכוסל ןוכיס הניטקמ (ןיאפק ליכמה) הפק תכירצ
םייתאוושה םירקחמ המכב .הפק םיתוש םניאש םישנאל האוושהב
ךשמב ,תרכוסמ םילבוס םניאש ,הלעמו 50 ינב ,םישנא 910 ורטונ
.םינש 8
.רבעב הכירצבו תיוושכע הכירצב רבודמש םיפיסומ םירקוחה
.תרכוסל ןוכיסה תדימו הפקה תומכ ןיב רשק אצמנ אל

Diabetes Care


2006 רבמבונ
(3) 2 גוס תרכוס ינפמ ןגמ הפק
דנלניפ יקניסלה National Public Health Institute-ב רקחמ
ןוכיס ןיטקהל היושע םויב רתוי וא הפק ילפס 7 תייתשש הלעה
,תינפוג תוליעפל רשק אלל תאז ,40%-מ רתויב 2 גוס תרכוסל
.דחאכ םישנו םירבג יבגל ןוכנ רבדה .לוהוכלא תכירצ וא לקשמ
אלל ,74 דע 35 ינב ,םירבג 10,188-ו םישנ 11,197 ורטונ רקחמב
.רקחמה תליחתב ,תרכוס וא ץבש ,תילילכ םיקרוע תלחמ לש רבע
48%-ב םישנב ןוכיס הניטקה םויב רתוי וא הפק ילפס 7 תייתש
.34%-ב םירבגבו
.תיצחמב ןוכיסה ןטק ,תינפוג הניחבמ םיליעפ םניאש ,םינמשב

International Journal of Obesity


2006 רבמצד
(4) הפקה לש יתרכוס-יטנאה וחוכ
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health ירקוח
ילפס רתוי וא 4 תייתשש וליג ,םייניפ םירקוח ףותישב ,ב"הרא
.23%-מ רתויב 2 גוס תרכוסל ןוכיס ןיטקהל היושע םויב הפק
.םייטבאיד םניאש ,הדימעה ליגב םירבגו םישנ 12,204 ורטונ רקחמב
הפקה תומכש לככ ןטקו ךלוה ןוכיסהש איה רקחמה תנקסמ
.הלדג ךרצנה

American Journal of Epidemiology


2007 ראוני
(2) ןוירהב םישנל רתומ הפק
.דלוה תואירב לע תילילש העיפשמ הניא ןוירה ןמזב הפק תייתש
תאז ,ןוירהה ךשמ לע וא דלונה ךרה לקשמ לע העפשה הל ןיא

,University of Aarhus-מ םיינד םירקוח ירבדל
,תכרצנה הפקה תומכ תתחפהב ךרוצ ןיאש ךכ
.ןוירהה ףוס תארקל
הפק לפסמ רתוי ותש ןלוכש ,תורה םישנ 1,207 ורטנ םירקוחה
.םויב דחא


2007 ראוני
(3) לוגרית רחאל באכ לע לקמ ןיאפק
הווש ,ןיאפק ףסותש ואצמ ב"הרא University of Georgia ירקוח
לקהל יושע ,תינפוג תוליעפ ינפל העשכ לטינה ,הפק ילפס 2-ל ךרע
.ןכמ רחאל םירירש יבאכ לע 48%-ב
ללכה יבגל םישי רבדה םא רורב אל ןכלו תויטנדוטס 9 ןחב רקחמה
.עבק ךרד ןיאפק םיכרוצה ולא יבגל דחוימבו
איש ינפל העש לטינ ןיאפקה רשאכ התיה (48%) העפשהה רקיע
.(26%) התוחפ העפשה התיה םכל םדוק ותליטנלו ץמאמה
תינפוג תוליעפש ולא םניה תיברימ תלעות ךכמ קיפיש ימש הארנ
.םרובע שדח רבד הניה

Journal of Pain


2007 ראורבפ
(4) םישישק לע םיניגמ ןיאפק םיליכמה תואקשמ
םישישק םייושע ב"הרא קרוי-וינ Brooklyn College ירקוח ירבדל
.ןיאפק םיליכמה תואקשמ תכירצ ידי-לע בל תלחמל ןוכיס ןיטקהל
םייושע ,םויב ןיאפק שי םהב תואקשמ 4 םיכרוצה הלעמו 65 ינב
.53% דע רועישב הז ןוכיס ןיטקהל
הרוצב םד ץחל רתימ םילבוסה ולאו הז ליגל תחתמש ולא ,תאז םע
.תלעות לכ ךכמ וקיפי אל ,הפירח

American Journal of Clinical Nutrition


2007 ראורבפ
ןייבו םיזופת ץימב ,הפקב םייתנוזת םיביס
רתוי רישע הפקש ואצמ דרפס דירדמ Instituto del Frio ירקוח
.ןייו םיזופת ץימ רשאמ םייתנוזת םיביסב
םייתנוזת םיביס תלוכת תוגיצמה ,תויתנוזת תואלבטש ררבתמ
.הפקב םתלוכתל רשאב תויוגש םינוש תואקשמו םילכאמב
.םיביס םרג 0.75-ל 0.47 ןיב שי לשובמ הפק ל"מ 100-ב
.0.752g/100mL אוה סחיה (Instant coffee) סמנ הפקב
שי (Filter coffee) רטליפ הפקבו (Espresso) וסרפסאב
.המאתהב 0.47-ו 0.65

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2007 סרמ
תונריעל םרות וניא ןיאפק
.תונריעל תמרות הניא רקובב הת וא הפק לפס תמיגל
םיתושה ולא ,הינטירב University of Bristol-מ םירקוח ירבדל
ןיאפקמ הלימג לש םינימסתה דגנ השעמל םילעופ עבק ךרד הפק
.תועדומ תרבגה לע םיחוודמ םהשכ ,(Caffeine withdrawal)
םישנאה תא ריתומו הלילה ךשמב ףוגהמ קלוסמ הפקה ,םהירבדל
.'ילמרונ בצמ'-ל םתוא ריזחהל ידכ ,וילא םיהמכ
.וב םייולתו הפקל השעמל םירכמתמ םישנא
British Nutrition Foundation conference


2007 ינוי
םיניע תותיווע ענומ הפק
(Eye spasm) םיניע תותיווע תוחתפתה עונמל היושע הפק תייתש
.ןורוויעב םייתסהל תולולעש
ינש דע לפס תכירצש וליג הילטיא University of Bari ירקוח
ףעפעה תיווע לש רחואמ ינושאר ףקתה ענמת םויב הפק ילפס
,טלשנ וניאש ץומצמ תמרוג רשא ,(Blepharospasm - PLB)
.ןורוויעל רדרדיהל לולעו הייארה לע עיפשמה
.עצוממב ,םינש 1.7-ב הייעבה תייחד הגשוה םירחא םירקמב

Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry


2007 ילוי
(4) תואירבל םיבוט תינפוג תוליעפ םע ןיאפק
יקזנ ינפמ ןגהל יושע ןיאפק טעמ םע תינפוג תוליעפ לש בוליש
עיגה ב"הרא יסר'ג וינ Rutgers-מ םירקוח תווצ .שמשה תנירק
תנירקל ופשח םה םתוא ,םירבכעב יוסינ ידי-לע וז הנקסמל
.Ultraviolet-B : UVB
ןיאפק םיליכמה םימ וכרצש םירבכע ,תרוקיב תצובקל האוושהב
םיאת תומ) הנירק יקזנ ינפב רועה יאת תודימע תא ולידגה
הקשמ ובלשש םתואבו 95%-ב (ןטרס תוחתפתה םלובה תנכותמ
.400%-ב תודימעה הלדג תינפוג תוליעפב הז

National Academy of Sciences


2007 טסוגוא
(3) דבכ ןטרס ענומ הפק
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri ירקוח
םירקחמ 10 יאצממ ןחבש ,ףסונ חתנמ רקחמב ,הילטיא ונלימ
הבורמ הייתשש הנקסמל עיגה ,שיא 2,260 ופתתשה םהב
דבכ ןטרסל ןוכיס 55%-ב הניטקמ הפק לש העובקו
.(Hepatocellular Carcinoma - HCC)

Hepatology


2007 טסוגוא
(4) םד ץחל רתי דגנ לופיט ןכסמ הפק
יתפורת לופיט ןכסל הלולע הפק לש הנותמ דע הטעומ הכירצ
University of Helsinki ירקוח תאז וליג .םד ץחל רתי דגנ
.הנש 13 ךשמנו שיא 24,710 ופתתשה וב בקעמב דנלניפ
ילופיט רבע לכ ,64 דע 25 ינב ,םיקדבנל היה אל בקעמה תליחתב
.ץבש וא בל תלחמ ,םד ץחל רתיב
רתיל ןוכיס םילידגמ םויב הפק ילפס 8 דע 2-ש םימכסמ םירקוחה
.םירגובמב םד ץחל

American Journal of Clinical Nutrition


2007 טסוגוא
(4) םישנב תיביטינגוק תורדרדיה טאמ הפק
תורדרדיהה בצק תא טיאהל היושע םויב הפק ילפס 3 לעמ תייתש
.םירבגב אל ךא ,םישנב ,ליגב היולתה תיביטינגוקה
היילפנומב INSERM יאופר רקחמו תואירבל יתפרצה ןוכמב רקחמב
.םירבג 2,820-ו םישנ 4,197 ורטונ
ילפס 3 תוחפל תותושה םישנבש ויה ולגתהש תויסחיה תואצותה
רועישב תיסחי הבוט (Verbal retrieval) םילימ תפילש םויב הפק
הבטה האצמנ (Visuospatial memory) יבחרמ-וזיו ןורכיזבו 33%
ןניאש וא דחא לפס תותושש םישנ תמועל ,18% רועישב תיסחי
.הפק ללכ תותוש

Neurology


2007 רבמטפס
דבכל קיזמ לומטצרפ םע הפק בוליש
םע דבב דב ('דכו לומסקד ,לומקא) לומטצרפ הפורתה תליטנ
.דבכל קזנל ןוכיס ריבגהל הלולע הפק לש הבורמ הייתש
ב"הרא לטאיס University of Washington-מ םירקוחה תעדל
לופיטל ,ולא םיביכרמ ינש ןווכמב תובלשמה תופורת תולולע
.םדא-ינבב ותמוא םרט ולא םיאצממ .קזנ םורגל ,םיבאכב

Chemical Research in Toxicology