ןגורטסא
Estrogen
םיבצעמ רשא ישנה ןימה לש םינומרוה תצובקל ללוכ םש אוה ןגורטסא
השאה לש תינימה התוחתפתה תא םירידסמ ,םיישנה םינייפאמה תא
.רבעמה ליגל השאה עיגה םע תדרוי ותמר .הנוירפ תאו

בוהצה ףיפוגב ,(Ovaries) תולחשב רקיעב רצוימ ןגורטסאה
תונטק תויומכ .(Placenta) הילשב ןוירהבו (Corpus Luteum)
דבכב ומכ ,תונוש תומקרבו םירחא םירביאב תורצונ רתוי
ןמושב ,(Adrenal Glands) הילכה תרתוי תוטולבב ,(Liver)
,םיישנה ןימה ינייפאמל יארחא ןגורטסאה .םיידשבו ףוגה ןמושב ףוגה
.ישדוחה רוזחמה תורידסו םיידשה תוחתפתה ומכ

...םה ןגורטסאה תא םיביכרמה םיירקיעה םינומרוהה
.(Estradiol) לוידרטסא
.(Estrone) ןורטסא
.(Estriol) לוירטסא

,תולחשב רצונ אוה .הצובקב המצועה בר ביכרמה אוה לוידרטסא
ליג רחאל תתחופ ותמר .ןורטסוטסט ןומרוההמ רבעמה ליג ינפל
.(Hysterectomy) םחר תתירכ תובקעב וא רבעמה

הילכה תרתוי תוטולבב רצונ רשא ידיאורטס ןומרוה אוה ןורטסא
ירקיעה ביכרמה תא ,רבעמה ליג רחאל ,הווהמו (Adrenal Gland)
.ףוגה ןמושמ ןורטסאה רצונ תולחשה דוקפית תדירי םע .הצובקב

תומכבו תולודג תויומכב ,ןוירהה ןמזב ,הילשה ידי-לע רצונ לוירטסא
.דבכב םג הנטק

תומצע תיינב םיללוכה םיפסונ םיבושח םיינפוג םידיקפת שי ןגורטסאל
.םדב לורטסלוכה לש ותמר תוסיו דעו רעישה ,רועה ,דלשה

...לע םג ראשה ןיב יארחא ןגורטסאה

.ינימ ףחד
.רועה ןווג
(Serotonin) ןינוטורס תשרפה
.חומב (Endorphins) םיניפרודנאו  
.הניש
.חור בצמ
.תילכש תונריע
.ןורכיז
.לוכיעה

...ינפמ ןגמ ןגורטסאה

בלה תואירבו לורטסלוכ ,ןגורטסא
התיחפמ וז ההובג המר .תוריעצ םישנב דחוימב ההובג ןגורטסאה תמר
ןעיגה םע .בל תויעב ינפמ ךכב ןהילע הניגמו ןמדב לורטסלוכה תמר תא
ןהלש ןוכיסה תמר הוותשמ זאו ןגורטסאה תמר ןהב הנטק רבעמה ליגל
.םירבגה לש וזל ץבש וא בל-ףקתה תלבקל
תחא הלחש תקחרה - (Hysterectomy) םחר תתירכ הרבע רשא השאב
.רתוי רהמ לורטסלוכה תמר הלעת - ןהיתש וא
רתי םע דבב דב תאז ,הייעבה לע לקהל היושע םינומרוה תפלחה תייפרת
.בל תויעבו דש ןטרסל ןוכיס

...מ תולבוסה םישנב רוסא ןגורטסאב שומישה
.(Active Liver) ליעפ דבכ
.(Gall Bladder) הרמ סיכ תלחמ
.(Pre-Cancerous Lesions) םיינטרס םדק םיקזנ
.(Cervical Cancer) םחרה ראווצ ןטרס
.DVT/קומע דירו שירק
.תינומרע ןטרסל םירבגבו דש ןטרסל רתי ןוכיס

םינגורטסא-וטיפ
םיחמצב תואצמנה תובוכרת ןה (Phytoestrogens) םינגורטסא-וטיפ
.ףוגה לע ןגורטסא לש וזל המודה העפשה שי ןהל ןוזמבו

,םדא ידי השעמ ונייהד ,םייטטניס םינגורטסא-וטיפ םג שי
קיטסלפ יקובקבמ לחה ,םינוש םירמוחב אוצמל ןתינ םתוא
PCB ומכ םיקיזמ ילטוקוו םיקרח ילטוקב הלכו
.ןיסקוידו DDT ,(Polychlorinated Byphenyl)

לבחלו ךשוממ ןמז וב ראשיהל ולא םירמוח םילולע ,ףוגל םתרידח םע
ךכב עוגפלו םתמיסח וא םתלעפה ידי-לע םא ןיב םינומרוה לש םתלועפב
.ףוגה לש ןיקתה ודוקפיתב
ירבא תלשבהב ,חומה לש ותוחתפתהב ,הלידגב עוגפל הלולע םתעפשה
.תוירופב העיגפו ןימה

םינגורטסא-וטיפל םייחמצ תורוקמ

...תושדח - ןגורטסא ואר