תושדח - ויאטסיצומוה
homocystein - News
היצנמידו ןיאטסיצומוה ,תילופ הצמוח
יביטנגוק יוקילו B ינימטיוב רוסחמ
קאילצ ילוחב ןיאטסיצומוהו B ינימטיו
ןיאטסיצומוהו םד-ץחל ,ילופ הצמוח
ןואכיד דגנ תילופ הצמוח
(2) העימש ןדבואו תילופ הצמוח
רמייהצלא תלחמו םיטנדיסקוא-יטנא
(3) ןיאטסיצומוה דגנ תילופ הצמוח
ץבשו ןיאטסיצומוה B ינימטיו
בלה תנגהו ןיאטסיצומוה
(1) ןיאטסיצומוהו תילופ הצמוח
בל-תלחמל ןוכיסו ןילוכ
םינשעמב ןוסניקרפו B6 ןימטיו
(1) העימש ןדבואו תילופ 'ח
םישישקב הרכהו תילופ 'ח
ץבשו HDL לורטסלוכ טועימ


...ןיאטסיצומוה ואר
 
2005 רבמבונ
ץבש םיענומו ןיאטסיצומוה םידירומ B ינימטיו
B ינימטיו לש םתליטנ יכ הליג ,םילפוטמ 2,155 ופתתשה ובש ,רקחמ
תא םתדרוהל תודוה בל-ףקתהו ינש ץבש עונמל היושע הובג ןונימב
21%- ב ולא םינוכיס 2 וניטקה םיפסותה .םדב ןיאטסיצומוהה תמר
.םיכומנ םינונימב ולא םינימטיו ולטנש ולאל האוושהב
.B12 ןימטיו לש היוקל הגיפס ילעבב דחוימב הלודג התייה העפשהה

Stroke


2006 סרמ
בלה לע הניגמ הניא ןיאטסיצומוהה תמר תדרוה
ואצמ הדנק וירטנוא McMaster University-ב םידרפנ םירקחמ ינש
.ץבשלו בל-תלחמל ןוכיסה תא הניטקמ הניא B ינימטיו תכירצ יכ
ולביק ,תוצרא 13-מ שיא 5,522 ופתתשה וב ,ןושארה רקחמב
,ןיאטסיצומוהה תומר ונטק (המד) ובצלפ וא B ינימטיו םיפתתשמה
םנמוא ץבשל ןוכיסה .ומצמטצה אל ץבשלו בל-תלחמל םינוכיסה ךא
הלולעש ,הביצי יתלב הניגנא בקע םיזופשיאה רפסמ ךא ,25%-ב ןטק
.24%-ב לדג ,בל-ףקתהל םורגל
תרכוס ילוח הלעמו 54 ינב םיגברונ 3,749 ופתתשה ינשה רקחמב
(ובצלפ וא) םיפסותה תא לוטיל ולחהו בל-תלחמל ןוכיסב ואצמנש
.ודרש םה ותוא בלה-ףקתהמ םימי 7

The New England Journal of Medicine


2006 רבוטקוא
(1) ןיאטסיצומוה תמר הדירומ תילופ הצמוח
...ףסות


2006 ינוי
בל-תלחמל ןוכיסו ןילוכ
...ירבדל


2006 טסוגוא
םינשעמב ןוסניקרפ תלחמו B6 ןימטיו
...ירקוח


2007 ראוני
םישישקב העימש ןדבוא תענומ תילופ הצמוח
...ףסות


2007 ראוני
םישישקב הרכה תרפשמ תילופ הצמוח
...ירבדל


2007 רבמבונ
ץבש לש הרקמב ער HDL לורטסלוכ טועימ
...יפל


2008 טסוגוא
היצנמיד לע ןיאטסיצומוהו תילופ הצמוח לש םתעפשה
...התליחת


2008 רבמטפס
יביטנגוק יוקיל םרוג B ינימטיוב רוסחמ
...רקחמ


2009 סרמ
קאילצ ילוחב ןיאטסיצומוה ןיטקמ B ינימטיו
ופתתשה וב ,םדרטסמא VU University Medical Center-ב רקחמ
יתנוזת ףסותש הליג תרוקיבכ םיאירב םישנא 50-ו קאילצ ילוח 51
תא ןיטקמ (B12 ןימטיוו B6 ןימטיו ,תילופ הצמוח ללוכה) B ינימטיו לש
.(Celiac Disease) קאילצ ילוח לש םמדב ןיאטסיצומוהה תומר
דחוימב הצופנ רשא הייעב איה םדב ןיאטסיצומוה רתי םירקוחה ירבדל
םיאירב םישנא תמועל םילוחכ בורקמ הז ונחבוא רשא םילפוטמ ברקב
.(Gluten-Free Diet) ןטולג אלל הנוזתל רבעמ רחאל רפתשה םבצמש

World Journal of Gastroenterology


2009 ילוי
ןיאטסיצומוהו םד-ץחל הדירומ תילופ הצמוח
...ףסות


2010 ראוני
ןואכיד דגנ תילופ הצמוח
...ירקוח


2010 ינוי
(2) העימש ןדבוא ץיאמ תילופ הצמוחב רוסחמ
...תומר


2010 רבמבונ
רמייהצלא תלחמ לש תויתקלד תועפשה םימצמצמ םיטנדיסקוא-יטנא
ה'צירומ Catholic University of San Antonio ירקוח לש םהירבדל
תמר תא םצמצל היושע םיטנדיסקוא-יטנא ריתע הקשמ תכירצ דרפס
לשו תוקלד לש תוקיזמה םהיתועפשה תא עונמלו םדב ןיאטסיצומוהה
.רמייהצלא תלחמל םירושקה םירלוקסו-וידרק םינוכיס
רתוי הנטק היילעל הרושק םישדוח 8 ךשמב הז הקשמ תכירצש אצמנ
,(המד) ובצלפ הקשמ הלבקש הצובקל האוושהב ןיאטסיצומוהה תומרב
.הנותמ הלחמ תגרדב םילוחה ברקב רתוי תשגדומ התייהש העפשה

םישנ 52 ןהמ ,םישנ 100 ופתתשה ,רחא לודג רקחממ רזגנש ,רקחמב
םישנ 24-ל וקלחנ םישנה 48 ראש .תרוקיב תצובקכ ושמישש תואירב
לש ןותמ/םדקתמ בלשב ויה תורתונה 24-ו הלחמה תליחתב ואצמנש
,ןומילו ץע-יחופת יזיכרתמ בכרוה יטנדיסקוא-יטנאה הקשמה .הלחמה
.C ןימטיוו B ינימטיו ,קורי הת תיצמת

Journal of the Neurological Sciences


2010 רבמצד
(3) ןיאטסיצומוהו תילופ הצמוחב רובגית
ץלמוה וילע ןונימה - תילופ הצמוח לש ג"מ 0.2 רועישב ךומנ ימוי ןונימ
ןמזב ובו ןיאטסיצומוהה תמר תא ןיטקהל ידכ וב יד - םחלל הפסוהל
.תילופ הצמוח ףסות לש חווטה תכורא ותעפשה ינפמ תוששח ךכשל

םילפוטמ 101 ולביק וב ,דנלריא ןופצ University of Ulster-ב רקחמב
םינונימב תילופ הצמוח ,תרוקיבכ ,םיאירב םישנא 71-ו בל-תלחמב
ידכ ג"מ 0.2-ב ידש ררבתה ,םישדוח 6 ךשמב ג"מ 0.8-ו 0.2 ןיב םינוש
.רתוי םילודג םינונימב תלעות ןיאו ןיאטסיצומוהה תמר תא ןיטקהל

American Journal of Clinical Nutrition