תושדח - ןלוניא
Inulin - News


...ןילוניא ואר

2005 רבוטקוא
הבגאל שדח שומיש
תובגאה לוביל בוט שומיש האצמ Nekulti תינקיסקמה הרבחה
שדח רוקמכ ,ןוזמה תיישעתל ותוא תקפסמו לודגה (Agave)
לש הלקשממ 25%-כ הווהמ ןילוניאה .ןילוניאלו םיינוזת םיביסל
.לקשמל תומכ סחי תניחבמ הילע הלוע לצב קרו הבגאה

הקשמה ,(Tequila) הליקט רוצייל סיסב שמשמ הבגאה ץימ
.עדונה ילוהוכלאה ינקיסקמה
ךכיפלו םירק םימב רתויב סיסמ הבגאהמ קפומה ןילוניאהש אצמנ
תוניבג ומכ ,בלח ירצומבו הפאמ ירצומב ,תואקשמב ובלשל ןתינ
.ןמושל ףילחתכ שמשמ אוהו טרוגויו


2006 ילוי
םייעמה תואירבל ןילוניאו תילוכשא בוליש
Institute of Animal Reproduction & Food Research ירקוח
תוילוכשא תיצמתל ןילוניא תפסוה יכ וליג ,תודלוחב רקחמב ,ןילופ
הרולפורקימה לע וז תיצמת לש תוקיזמ תועפשה תיחפהל הייושע
תיתואירבה תלעותה םע דבב דב ,סגה יעמב (םייודידיה םיקדייחה)
.תוילוכשאב םייוצמה םידאונובלפב שיש

תכירצ המרגש םייעמה תויצמוח תא התיחפה ןילוניאה תפסוה
םיקדייחה לש םתוליעפב לודיגל האיבה ,תוילוכשאה תיצמת
םימיזנא השולש לש םתוליעפ תא הלידגה ,םהב םייתודידיה
.תלכועמה הסמב םימה תלוכת תא הלמרינו םיילאיבורקימ

Nutrition


2006 רבמטפס
םצעה תואירבל ןילוניא
ועיגה ,תודלוחב ןויסנב ,ליזרב University of Sao Paulo ינעדמ
זוטקורפוגילואו ןילוניא ,םיסיסמ םיביס לש םתפסוה יכ הנקסמל
40%-ב ףוגב ןדיסה תגיפס תא תרפשמ טירפתל (Oligofructose)
.תומצעה תא ךכב תקזחמו םצעה תופיפצ תא הלידגמ

תלוכתב היילע המשרנ ךא ,יאוול תועפשה ויה אל ןילוניאה ףסותל
.האוצב תוחלה

Nutrition Research


2006 רבמטפס
תוקוניתל ןילוניא
שלועה שרושמ ןילוניא תידנלוהה Sensus תרבח ירקוח ירבדל
אוהש רופישל תודוה תאז ,תוקוניתל תולומרופל ףסוותהל יושע
.רתוי תוכר תואיציל םימרוגה ,םייעמב םיקדייחה ךרעמב רצוי

ודיפיבה יקדייח יובירל האיבה תולומרופל ןילוניאה תפסוה
תאוצב (Lactobacillus) סוליצבוטקלהו (Bifidobacterium)
.רתוי הדיחאו הכר התשענ איהו הלדג התומכש ,תוקוניתה

Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition


2006 רבוטקוא
תרכוסו רתי תנמשה דגנ ןילוניא
םע ןילוניא לש בוליש תיגלבה Orafti תרבח ירקוח ירבדל
רתי תנמשה עונמל יושע (Oligofructose) זוטקורפוגילוא
.תינוסיחה הבוגתה תא רפשלו תרכוסו

תסמ תא תיחפמ הז בוליש יכ תוארמ תוינושאר תואצות
.ףוגב ןמושה

Orafti's 5th Research Conference at Harvard Medical
School


2007 ראורבפ
ןילוניא תכירצל תוצלמה
יטויברפה םרשוכ הינטירב University of Reading ירקוח ירבדל
םייתודידיה םיקדייחה תייסולכוא תא דדועל ןילוניאה יביס לש
אלל ,הובג ןונימבו ךומנ ןונימב ןה לעופ םייעמב (Bifidobacteria)
.יאוול תועפות

(Oligofructose) זוטקורפוגילואו ןילוניא תצלמומה תימויה הכירצה
.םויב םרג 8 דע 5 הניה םויכ
תויתועמשמ יאוול תועפשה ןיא וז הכירצלש ןוויכ םירקוחה ירבדל
תפסוותמ ךכלו (םויב ג"מ 8) רתוי הובגה ןונימה לע ץילמהל שי
.םייעמב םיזג םירצוי םניא םיפסונה םיקדייחהש הדבועה

,םיאירב םיבדנתמ 30 ופתתשה ,תוימסה לופכו רקובמה ,רקחמב
ךשמב ןילוניא םרג 8 וא 5 ,ובצלפ ליכהש ואקק הקשמ ולבקש
.םייעובש

רקחמה תליחתב ,האוצ תומיגד םיפתתשמהמ ופסא םירקוחה
םיקדייחה) הרולפורקימה תויסולכוא תא הב וקדבו ופוסבו
הקשמה תא ולבקש םינייסנה ברקב ולדג ולא .(םייתודידיה
.ובצלפה תצובקל האוושהב ,10 יפל בורקב

European Journal of Clinical Nutrition

>