2 תושדח - ןיצוטיסקוא
Oxitocin - News 2

רתי תנמשה דגנ ןיצוטיסקוא ףאל סיסרת
הדיל רחאל םומיד תעינמל לוטסורפוסימ אלל ןיצוטיסקוא
תוינחור תונומא םיצעמ ןיצוטיסקוא
הכומנ היתפמאל ליבומ ךומנ ןיצוטיסקוא
םימדקומ םיריצ ענומ םיקרחמ ןיצוטסקוא יומד ןומרוה
תיהבא תוגהנתה ריבגמ ןיצוטיסקוא
םייקנ ראשיהל םימסל םירוכמל רזוע ןיצוטיסקוא
םיסחיה רבשמ ןומרוה - ןיצוטיסקוא
םזיטואב שגר תסיפת ריבגמ ףאל ןתינה ןיצוטיסקוא
תיתרבח הדרח הניטקמ ןיצוטיסקוא תמיסח
חומב יתרבחה לומגה לגעמב טלוש ןיצוטיסקואה
ךלש ךויחה תא בוהאל םיבלכל םרוג ןיצוטיסקוא
רגובמו קונית ינפל םאב תיבצע הבוגת קזחמ ןיצוטיסקוא
ןוזמל חומה לש לומגה תותוא תא שילחמ ןיצוטיסקוא
לקשמב הדיריל עייסמ ןיצוטיסקואה רציכ
לוהוכלאב שומיש תערפהב לופיטל ןיצוטיסקוא
קוניתב ןיצוטיסקואה לע העיפשמ םאה תוגהנתה
ןיאקוקל תורכמתה לע ןיצוטיסקואה תעפשה
םזיטוא םע םירגובמ לע חווט תכורא ןיצוטיסקוא תעפשה
רמייהצלא ומכ ,תויביטינגוק תוערפהב לפטמ ןיצוטיסקוא
םישנב סיזורופואטסוא עונמל יןשע ןיצוטיסקוא
ןיצוטיסקוא תוחפ שי ושרגתה םהירוהשכ םידלי ויהש םישנאל
דועו םוקימב תויולת תיתרבח הדרח לע ןיצוטיסקואה תעפשה
ןיצוטיסקוא רתי ילעב םה ןימל םירוכמה םירבג
םייחהמ ןוצר תועיבש ריבגמ ןיצוטיסקוא


...ןיצוטיסקוא ואר


2016 לירפא
ףאל ןיצוטיסקוא סיסרת תועצמאב רתי תנמשה ןוסיר
אצמ ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School-ב רקחמ
יושע (Oxytocin nasal spray) ףאל ןיצוטיסקוא סיסרתש
עגונ רבדה רשאכ (Self-control) תימצע הטילש רפשל
.(Obesity) רתי תנמשהל

סטסו'צסמב יללכה םילוחה תיב ירקוח ועידוה דקתשא
תחוראב םיפתתשמה תא דדוע ףאל ןיצוטיסקוא סיסרתש
ןמושהו תוירולקה תכירצ תא תיחפהל ןחבמ
ןובאיתה לע עיפשהל ילבמ (Caloric and fat intake)
דציכ עובקל וחילצה אל םירקוחה ךא ,(Appetite)
.עיפשה סיסרתה

ילעב םינש 43 דע 23 ינב םירבג 10 ופתתשה רקחמב
תא דירומ ןיצוטיסקוא םירקוחה ירבדל .לקשמ ףדוע
.תימצעה הטילשה רופיש ידי לע ןוזמה תכירצ

Endocrine Society's 98th annual meeting


2016 רבמטפס
םומיד תעינמל רתויב בוטה לוטסורפוסימ אלל ןיצוטיסקוא
הדיל רחאל

יכ םירסומ תפרצ Poissy-Saint Germain Hospital ירקוח
(Oxytocin) ןיצוטיסקואל (Misoprostol) לוטסורפוסימ תפסוה
הדיל רחאל םומיד ףסונב הענמ אל הדילה רחאל דימ
םינוכיסה תא הלידגהש ןכתייו (Postpartum hemorrhage)
.דבלב ןיצוטיסקוא ןתמל האוושהב יאוול יעוריאל םישנ לש

התייה ןרובע ,תוחפל םינש 18 תונב םישנ ופתתשה רקחמב
בלשב ויהש ,(Vaginal delivery) תיקיתרנ הדיל היופצ
,ןויריהה לש 42 דע 36-ה עובשב ויהש ,ינושארה הדילה
.תילארודיפא המדרה םע

Department of Obstetrics and Gynecology
Poissy-Saint Germain Hospital, France


2016 רבמטפס
תוינחור תונומא םיצעמ ןיצוטיסקוא
- תתרבח העפשה רתוי שי (Oxytocin) ןיצוטיסקואלש הארנ
.(Spiritual beliefs) תוינחור תונומא לע העפשה םג ול שי

ב"הרא םהרוד Duke University ירקוח לש םהירבדל
ןיצוטיסקוא סיסרת ולביק רשא םירבג יכ וליג םה
תוינחור תשוחת לע וחוויד ףאל (Oxytocin nasal spray)
.הז סיסרת ולביק אלש ולאמ רתוי הלודג

םייבויח תושגר לע וחוויד ןיצוטיסקוא ולביקש םירבג ,ןכ ומכ
ולביק רשא םירבג .(Meditation) היצטידמ ךלהמב רתוי
םירחא םישנאל םירושק םהש רמול רתוי וטנ ןיצוטיסקוא
.ובצלפ ולביקש ולאל האוושהב םירחא םייח םירוצילו

.הדימעה ליגב םירבג 83 ופתתשה רקחמב

Social Cognitive and Affective Neuroscience


2016 רבמבונ
הכומנ היתפמאל ליבומ ךומנ ןיצוטיסקוא
תמר יכ אצמ הינטירב University of Cardiff-ב רקחמ
היתפמאה לע םג עיפשהל הייושע (Oxytocin) ןיצוטיסקואה
םילפוטמ תקידבמ וז הנקסמל ועיגה םירקוח .(Empathy)
.ןיצוטיסקוא לש הכומנ המרל תומרוגה תויגולוריונ תויעב םע

אצמנ ,(Autism) םזיטוא םע שיא 13 ופתתשה וב ,רקחמב
תויצקארטניא םילפוטמה וארה ,ןיצוטיסקוא תפיאש רחאל יכ
תושוחת לע וחווידו םיתימע םע רתוי תוקזח (Interactions)
.רתוי תולודג ןומא

יביטקלס ןפואב רוכזל ונל רוזעל יושע ןיצוטיסקוא ,השעמל
המ תא חוכשלו תיבויח תיתרבח הביבסב ונדמלש םירבד
.(Stressful) רתויב הציחלמ הדימל לש רשקהב ונדמלש

עוגפל םילולעש םייאופר םיבצמב םילפוטמ ונחב םירקוחה
.םהלש ןיצוטיסקואה רוצייב

University of Cardiff


2017 ראורבפ
םימדקומ םיריצ ענומ םיקרחמ ןיצוטסקוא יומד ןומרוה
הירטסוא הניו Medical University of Vienna-ב רקחמ
ידי לע (Preterm labor) םימדקומ םיריצ בכעל ךרד אצמ
הארנש ,(Ants) םילמנב ורוקמש יטתניס רמוחב שומיש
.(Oxytocin) ןיצוטיסקואל המודב גהנתמו

דואמ המודה םילמנמ (Neuropeptide) דיטפפוריונ-ב רבודמ
.(Vasopressin) ןיסרפוזולו ןיצוטיסקואל תינבמ הניחבמ

ךא ,תוילכה ךרד םימה ןזאמ לע ללכ ךרדב טלוש ןיסרפוזו
םחרל םדה תקפסא תא רידסמ אוה ןיצוטיסקוא םע בולישב
.(Childbirth) הדילה ךלהמב (Blood supply to the uterus)
.הדילה ךלהמב תויוצווכתה ץירממ ןיסרפוזו םג ,ןיצוטיסקוא ומכ

Scientific Reports


2017 ראורבפ
תיהבא תוגהנתה ריבגמ ןיצוטיסקוא
אצמ ב"הרא הטנלטא Emory University-ב ךרענש רקחמ
בא ןיב םיסחיל םג ליעוהל יושע (Oxytocin) ןיצוטיסקואש
יהבאה לופיטה קוזיח ידי לע ודליו
םיאצממ םירקוחה ירבדל .(Boosting paternal caregiving)
ןואכידב םישדח םילופיטל ךרדה תא לולסל םייושע ולא
.(Fathers) תובאב (Postnatal depression) הדיל רחאל

תא ריבגה ןיצוטיסקואה לש ןונימ יפסות יכ הליג רקחמה
היתפמאו לומגתל הרושקה חומה תוליעפ
ברקב (Brain activity related to reward and empathy)
.םהידלי לש תונומתל הבוגתב תובא

.םייתנש דע הנש ינב םידליל םיאירב תובא ופתתשה רקחמב
תיצחמהש דועב ,ןיצוטיסקוא תונמ ולביק תובאהמ תיצחמ
.ףאל סיסרת תועצמאב םהינש ,ובצלפ הלביק תרחאה

ופצ םהשכ (fMRI) ילנויצקנופ MRI-ב היימדה ורבע תובאה
הנומתו רכומ אל דלי לש ,םהיאצאצ לש :תונוש תונומת 3-ב
.רכומ אל רגובמ לש

Hormones and Behavior


2017 לירפא
םייקנ ראשיהל םימסל םירוכמל רזוע ןיצוטיסקוא
ורקסש ,הינטירב ןודנול St George's, University-ב םירקוח
אצמ ,(Oxytocin) ןיצוטיסקוא לע ומסרופש תויודעה לכ תא
םידיאויפואב שומישמ תוקומע תעפשומ ןיצוטיסקואה תכרעמש
.(Abstinence) תורזנתהו (Opioid)

(Medicines) תופורת חותיפל דעי הווהי ןיצוטיסקואהש עצומ
(Opioid addiction) םידיאויפואל תורכמתהב לופיטל תושדח
םירוכמ ברקב (Prevention of relapse) תונשיה תעינמו
.(Addicts)

British Journal of Pharmacology


2017 יאמ
םיסחיה רבשמ ןומרוה - ןיצוטיסקוא
,םיבוט םינמזב קר עיפשמ וניא (Oxytocin) ןיצוטיסקואה
םיסחיב ןוחטיב רסוח לש תופוקתב םג דיקפת ול שי אלא
.(Periods of relationship insecurity)

וגוז תב/ןבש שיגרמ םדא רשאכש וליג םירקוח
תומר ,םהלש םיסחיה תכרעמב ןיינע םידבאמ
.תולוע ןיצוטיסקואה

ב"הרא יקרקובלא University of New Mexico ירקוח
תויגוזב םירבשמ ןמזב ןיצוטיסקוא ררחשמ חומהש וארה
.עגפנש רשקה תא ןקתל ןויסינב ילוא ,(Relationship crises)

היגברונמ שיא 148-ו ב"הראמ תוגוז 75 ופתתשה רקחמב
.יטנמור גוז ןב היה םהל

היושע ןיצוטיסקואב תרבגומה היילעה םירקוחה ירבדל
,תאז םע .יגוזה רשקה תא שדחמ תונבל ןויסינ תויהל
.ןיצוטיסקוא לש םיסחיה ןוקית יצמאמל לובג שיש וליג םה

,הדירפ תארקל התייה םהיניב םיסחיה תכרעמש תוגוז ברקב
תרבגומ היילע הארה אל עקשומ יכה היהש גוזה ןב
.ןיצוטיסקואה תומרב תיתועמשמ

Hormones and Behavior


2017 יאמ
םזיטואב שגר תסיפת ריבגמ ףאל ןתינה ןיצוטיסקוא
ןיצוטיסקוא יכ חיכוה היגברונ University of Oslo-ב רקחמ
םע םישנא וב ןפואה לע עיפשהל יושע יפא-ךות (Oxytocin)
(Emotion perception) תושגר םיספות (Autism) םזיטוא
יתפורת לופיטל בושחו ןושאר דעצ הווהמה רבד ,םירחא
.םזיטואב ילאיצנטופ

ולביקש םזיטוא םע םירגובמ םירבג 17 ופתתשה רקחמב
םירקוחה .ןיצוטיסקוא לש םינוש םיכומנ םינונימ ףאל
ידי לע חתופש שידח ףא סיסרת רישכמב ושמתשה
ףאהמ תולוקלומה תרבעה תא רפשל דעונו OptiNose AS
לע םיפתתשמה ולאשנ ,סיסרת ןתמ לכ רחאל .חומה לא
.םינפ תונומת תרדס לש תישגרה המצועה

Translational Psychiatry


2017 רבמטפס
תיתרבח הדרח הניטקמ ןיצוטיסקוא תמיסח
היושע (Oxytocin) ןיצוטיסקואה תמיסח יכ הליג רקחמ
:םימיענ אל םייתרבח םיבצממ ששואתהל םישנאל רוזעל
.(Traumatic) םייטמוארט וא (Stressful) םיציחלמ

יתרבח רשק דימת דדועמ וניא ןיצוטיסקואה ,תאז םע
רשאכש הלוע םירבכעב םירקחממ .(Social bonding)
םירבכעה תובקנ ,םיציחלמ םייתרבח םיבצמל ופשחנ םה
רשא (Neurons) םינוריונה לש תרבגומ תוליעפ וארה
םייתרבח םיבצממ ענמיהל וטנ ןהו ןיצוטיסקוא םירציימ
.םירכומ יתלב

ולביק תורבכעהשכ הרקש המ תא םימאות ולא םיאצממ
תיתרבח היצקארטניא וארה ןה :ףאה ךרד ןיצוטיסקוא
.תתחפומ

ב"הרא Uni. of California, Davi ירקוח לש םהירבדל
היושע (Neurotransmitter) רטימסנרטוריונה תמיסח
תיתרבח הדרח ינפמ ששואתהל םישנאל רוזעל ,השעמל
.(Social anxiety)

Biological Psychiatry


2017 רבוטקוא
חומב יתרבחה לומגה לגעמב טלוש ןיצוטיסקואה
ב"הרא Stanford Uni. School of Medicine ירקוח
לומגה ןונגנמ תא תסוומ (Oxytocin) ןיצוטיסקואה ךיא וקדב
לגעמש ןוויכ .חומב (Social reward mechanism) יתרבחה
ושמתשה םדאה ינב לש הזל המוד םירבכעה לש לומגה
.םירבכעה לדומב םירקוחה

לומגה תכרעמ ירוחאמ דמועה ןונגנמה תא ונחב םירקוחה
ןיצוטיסקואה לש ודיקפת לע עיבצמו חומה לש יתרבחה
דחא םרוג יכ םיארמ םיאצממה םהירבדל .הז ךילהתב
העפשה תויהל יושע הקול תיתרבח תוגהנתהל םרותה
.חומב לומגה ילגעמ לע ןיצוטיסקואה לש הניקת אל

ררחתשמ (Dopamine) ןימפוד עודמ ןיבהל ושקב םירקוחה
תויוצר אל תועפשהל םרוגו הניקת אל הרוצב םיתיעל
הבוגתה ןונגנמב םיברועמה םירחאה םימרוגה םה וליאו
.חומה לש בכרומה

Science


2017 רבמבונ
ךלש ךויחה תא בוהאל םיבלכל םרוג ןיצוטיסקוא
לדוג תא דודמל שי םדאל שח (Dog) בלכ המ תעדל ידכ
לע םיעיבצמ רתוי םילודג םינושיא .(Pupils) וינושיא
.רתוי ההובג (Emotional arousal) תישגר תוררוע

םיבלכל וריבעה דנלניפ University of Helsinki ירקוח
ןקתמ תועצמאב ונחבו ףאה ךרד (Oxytocin) ןיצוטיסקוא
לדוג תא ונחב םה (Eye-tracking device) םייניע בקעמ
.םטבמ ןוויכ תאו םהינושיא

ןיצוטיסקוא תלבק רחאל :בלכ לכל םיימעפ תאז ושע םה
.ןומרוהה אלל היינש םעפו

םיטבהב רתוי דקמתהל םיבלכה םיטונ לדחמ תרירבכ
םידיחפמ םיזמר ןוגכ - יתרבח בצמ לש רתויב םיטלובה
םרג ןיצוטיסקואש היה הארנ ,תאז םע .ןכוסמ בצמב
ולביקש םיבלכ .הז תודרשיהה טקניטסניאא ףוקעל םהל
,םיינכייח שונא ינפב רתוי הברה וניינעתה ןיצוטיסקוא
.םימייאמ םינפב רשאמ

.התנתשה איה םגש ,םהלש תישגרה הבוגתב ךמתנ רבדה
- םיסעוכ םינפל רתוי תישגר וביגה םה ןומרוהה אלל
תעפשה תחת ויה םהשכש דועב ,רתוי ובחרתה םהינושיא
.םיכייחמ םינפל רתוי וביגה םה ,ןיצוטיסקוא

םיפוצרפל םרוג ןיצוטיסקואש הארנ םירקוחה ירבדל
תוארהל םיכייחמ םינפלו םימייאמ תוחפ תוארהל םיסעוכ
תוגהנתה לע םיעיבצמ וללה םינמיסה ינש .םיכשומ רתוי
.רתוי ההובג תיתרבח

University of Helsinki


2018 ראורבפ
תוקונית ינפל םאב תיבצע הבוגת קזחמ ןיצוטיסקוא
םירגובמו

סיסרתש ואצמ דנלניפ University of Tampere ירקוח
תא קזיח ,ףאה ךרד ןתמב ,(Oxytocin) ןיצוטיסקוא
לשו תוקונית ינפ לש תונומתל םאה לש חומה תבוגת
.הנש ינב תוקוניתל תוהמאב ,םירגובמ

.הנש ינב תוקוניתל תויניפ תוהמא 52 ופתתשה רקחמב
ףרגולפצנאורטקלא רישכמב ושמתשה םירקוחה
תא דודמל ידכ (Electroencephalography / EEG)
תוהמאה לש (Neural responses) תויבצעה תובוגתה
סיסרת ולביק תוהמאה .םירגובמו תוקונית לש םינפל
.(המד) ובצלפ וא יפא ןיצוטיסקוא

ארקנש המ תא ריבגה ןיצוטיסקוא יכ הארה חותינה
.רגובמו קונית ינפל הבוגתב EEG-ה תוא לש N170 ביכר
,םינפל םישיגרה חומ ירוזיא לש הלעפה ףקשמ הז ביכר
רתוי קזח ולא םירוזא וליעפה םינפש ךכ לע דיעמש המ
.ןיצוטיסקואה ןתמ רחאל

התייה ןיצוטיסקואה תעפשה םא עובקל היה ןתינ אל
.רגובמ ינפל וא קונית ינפל הבוגתב רתוי הלודג

University of Tampere


2019 סרמ
ןוזמל חומה לש לומגה תותוא תא שילחמ ןיצוטיסקוא
תרושקתה תא תיחפמ (Oxytocin) ןיצוטיסקוא יכ אצמ רקחמ
םיברועמה םינוש (Brain) חומ ירוזא ןיב (Communication)
ןוזמל תותוא לש ישגרהו ישוחה ,יביטינגוקה דוביעב
(Cognitive, sensory and emotional processing of food)
םהשכ םיניגפמ (Obesity) רתי תנמשהמ םילבוסה םישנאב
.(High-calorie foods) תוירולק יריתע תונוזמ לע םילכתסמ

חומה לע עיפשמ ןיצוטיסקואה דציכ העידיה םירקוחה ירבדל
יתפורת לופיטכ ןיצוטיסקואה סוסיב תארקל תיטירק איה
.רתי תנמשהו (Overeating) רתי תליכאל
תא תסוומ ןיצוטיסקואש הארמ אוהש ןוויכ שגרמ הז רקחמ
תונוזמל םהלש תובוגתה ךלהמב דחוימב ,חומב םילולסמה
.דאמ םילמגתמו םימיעט

תקינכט ,(fMRI) ילנויצקנופ MRI רישכמב ושמתשה םירקוחה
יוהיז ידי לע חומה תוליעפ תא תדדומה תיבצע הימדה
.,(Blood flow) םד תמירזל םירושקה םייוניש

וא לקשמ ףדוע ילעב ךא םיאירב םיריעצ 10 ופתתשה רקחמב
ןמומ רקחמה .תיארקא םינוש םילופיט ולביקש רתי תנמשה
.National Institutes of Health ידי לע

Endocrine Society's ann. meeting in New Orleans, La


2019 לירפא
לקשמב הדיריל עייסמ ןיצוטיסקואה רציכ
סטסו'צסמ MassGeneral Hospital for Children-ב רקחמ
לע (Oxytocin) ןיצוטיסקואה לש תועפשהה תא ןחב ב"הרא
תוגהנתהב טולשל םיעייסמה (Brain regions) חומה ירוזא
תורשפאה תא ןוחבל ידכ (Eating behavior) הליכאה
.(Obesity) רתי תנמשהב לופיטכ הז ןומרוהב שמתשהל

חומה לש לומגתה תותוא תא שילחמ הז ןומרוה יכ אצמנ
ףוליח לעו הליכאה תוגהנתה לע עיפשמ אוהו ןוזמל
.(Metabolism) םירמוחה

לקשמ ףדועמ ולבסש םיריעצ םירבג 10 ופתתשה רקחמב
.םיאירב ויה ךא רתי תנמשה וא

תיימדה ורבע םהו לופיט הזיא ועדי אל םיפתתשמה
םייוניש תדדומה הימדה תקינכט ,(fMRI) תילנויצקנופ MRI
.חומב םדה תמירזב

ירוזא שי רתי תנמשהמ םילבוסה םישנאל םירקוחה ירבדל
םיננובתמ םהשכ ,הגירח הרוצב םילעפומה יחומ לומגת
.םיאלמ םהשכ וליפא ,תוירולק יריתע תונוזמ לש תונומתב
ומכ תופורתב שמתשהל ןתינ עודמ הריבסמ וז הדבוע
.רתי תנמשהב לופיטל ןיצוטיסקוא

MassGeneral Hospital for Children


2019 לירפא
לוהוכלאב שומיש תערפהב לופיטל ןיצוטיסקוא
הליג ב"הרא National Institutes of Health-ב םוסרפ
תרבגומ הייתש םלוב (Oxytocin) ןיצוטיסקואש
תויולת רשא תודלוחב (Blocks enhanced drinking)
.(Alcohol-dependent) לוהוכלאב

תוברעתה קפסל םייושע ולא םיאצממ םירקוחה תעדל
.לוהוכלאב שומיש תערפהב לופיטל השידח תיטבצמרפ

ינימסת תא ,הכירצה תא תיחפהל יושע ןיצוטיסקואה
תורכמתהב לופיט ךרדכ חיטבמ הארנ אוה ןכו הלימגה
.(Drug addiction) םימסל

ףדוע םסוח חומל וא יפא ךות ןיצוטיסקואש וארה םייוסינ
.תוליגרב אל ךא ,לוהוכלאב תויולתה תודלוחב הייתש

PLOS Biology


2019 רבוטקוא
קוניתב ןיצוטיסקואה לע העיפשמ םאה תוגהנתה
תוגהנתהל יכ וליג University of Virginia-ב םירקוח
תכרעמ לע תיתוהמ העפשה תויהל היושע םאה
.ןהידליב תחתפתמה (Oxytocin) ןיצוטיסקואה

ישפוח קחשמ לש היצקארטניאה רחא ובקע םירקוחה
ףוסיא ידכ ךות םישדוח 5-ה ינב ןהידליל תוהמא ןיב
הרזחו ןהידלימו תוהמיאהמ (Saliva) קור תומיגד
.ןכמ רחאל הנש ךכ לע

שגפמב ,םאה תוברועמל םאה קודבל התייה הנווכה
ןטלוק ןג לע העפשה היהת ,ירוקמה קחשמה
דליה לש (Oxytocin receptor gene)) ןיצוטיסקואה
.ןכמ רחאל הנש

Max Planck Institute for Human Cognitive
and Brain Sciences


2020 ראוני
ןיאקוקל תורכמתה לע ןיצוטיסקואה תעפשה
םילדבה וליג Medical Uni. of South Carolina ירקוח
(Oxytocin) ןיצוטיסקואב לופיטל הבוגתב רדגמ יססובמ
.(Cocaine-addicted) ןיאקוקל םירוכמה םישנאב

תילאיצנטופ הפורתכ דקפתמ ןיצוטיסקואש חכוה רבעב
תתחפה ידי לע (Addiction) תורכמתה לש םירקמב
.(Cravings) הקושתה

(Past trauma) רבעב המוארט םע םירבגב קרש אצמנ
עיתפמ .ןיצוטיסקואב לופיטה רחאל הקושתב הדירי התייה
הבוגת התייה רבעב המוארט םע םישנב יכ תולגל היה
.ןיצוטיסקוא תובקעב םימס לש םייתוזח םיזמרל רתוי הלודג

ופצנש ,םימסל םירוכמ ,םישנא 67 ופתתשה רקחמב
.םימס ירזיבאב ופצ םהש ןמזב MRI רישכמ תועצמאב

יפכ הבוגתה התייה המוארט לש הירוטסיה םע םירבגב
הלדגימאה תוליעפ תא תיחפה ןיצוטיסקואה .הזחנש
.ןיאקוקל הקושתה תא םג ומכ ,(Amygdala)

Medical University of South Carolina


2020 ראוני
םזיטוא םע םירגובמ לע חווט תכורא ןיצוטיסקוא תעפשה
ןיצוטיסקואש אצמ היגלב University of Leuven-ב רקחמ
תורזוח תויוגהנתה רפשמ ,ףאה ךרד ןתינש ,(Oxytocin)
תורשקתה תויעבו (Repetitive behaviors) תונשנו
תוכורא תערפה םע םירגובמב (Attachment problems)
.(ASD) יטסיטואה םורטקפסב חווט

דע וכשמנ ןיצוטיסקואה תועפשה יכ םינייצמ םירקוחה
ןיצוטיסקואה תא ולביקש םיפתתשמ ברקב תאז הנש
.תועובש 4 ךשמב

Molecular Autism


2020 ילוי
רמייהצלא ומכ ,תויביטינגוק תוערפהב לפטמ ןיצוטיסקוא
הגרדהב תעגופ (Alzheimer's disease) רמייהצלא תלחמ
תוילכש / תויביטינגוקה תולוכיבו (Memory) ןורכיזב
םישידח םילופיט אוצמל ןויסינב .(Cognitive abilities)
.הלחמל

הליג ןפי Tokyo University ירקוח ידי לע ךרענש רקחמ
קלח תוליעיב ןקתל לגוסמ (Oxytocin) ןיצוטיסקוא יכ
(Amyloid plaque) דיאולימע קאלפ ידי לע םרגנש קזנהמ
,(Brain) חומה לש ןורכיזהו (Learning) הדימלה זכרמב
.רמייהצלא לש היח לדומב

הרישק ידי לע לעופ ןיצוטיסקואה יכ םיריבסמ םירקוחה
ינטלוק םיארקנה ,חומה יאת תונרבממב םידחוימ םינבמל
ןפואב ומסח םה .(Oxytocin receptors) ןיצוטיסקוא
ידכ רבכעה לש סופמקופיה תוסורפב ולא םינטלוק יתוכאלמ
,המרגנש העיגפה תא ךופהל לגוסמ ןיצוטיסקוא םא תוארל
םינטלוקה רשאכ ,ןכאו .וללא םינטלוקל רשקיהל ילבמ
המ העפשהה תא ךופהל היה לוכי אל ןיצוטיסקואה ומסחנ
.ןיצוטיסקואה תלועפל םיינויח ולא םינטלוקש הארמש

Tokyo University of Science


2020 טסוגוא
םישנב סיזורופואטסוא עונמל יןשע ןיצוטיסקוא
Sao Paulo State University-ב תובקנ תודלוחב םייוסינ
ןיצוטיסקואה יכ וארה ,שדוח 18 תונב ויהש ,ליזרב
הקזוח תאו םצע תופיפצ ןדבוא עונמל לגוסמ (Oxytocin)
.(Loss of bone density and strength)

הנש 30-ל 25 ןיב ליגב תיברימ םצע תסמל עיגהש רחאל
האצותכ םצעה תסמב ,ליגל הרושקה ,תיתגרדה הדירי הנשי
ןדבואו השאה ףוגב (Estrogen) ןגורטסאה תומכב םייונישמ
.(Menopause) רבעמה ליג רחאל ץאומ םצעה

(Lifestyle changes) םייחה חרואב םימיוסמ םייוניש דבלמ
.(Osteoporosis) סיזורופואטסוא עונמל הליעי ךרד ןיא

ךופהל וחילצה תובקנ תודלוחב וכרענש ןיצוטיסקואב םייוסינה
םאו הקזוח תאו םצעה תופיפצ תא םיתיחפמה םיכילהת
שמתשהל םירקוחה םיווקמ וחילצי םדא ינבב םימוד םירקחמ
.סיזורופואטסואה תעפוה תא עונמל ידכ ןיצוטיסקואב ףוסבל

ויהו םצע תופיפצ ןדבוא וארה אל ןיצוטיסקוא ולביקש תודלוח
.םדב םצעה תושדחתה לש םיימיכויב םינמס םהל
.םילפוטמה םייחה ילעבב רתוי הקזח םג התייה המצע םצעה
תונוכת ול ויהו ,יבובקנ תוחפו רתוי קזח היה ךריה ראווצ רוזא
.רתוי ההובג םצע תופיפצ לש

Scientific Reports


2020 רבמטפס
ןיצוטיסקוא תוחפ שי ושרגתה םהירוהשכ םידלי ויהש ולאל
יכ הליג ב"הרא ססקט סאלאד Baylor University-ב רקחמ
תומר וארה (Divorced) ושרגתה םהירוהשכ םידלי ויהש םישנא
םהירוהש ולא תמועל םתורגבב תוכומנ (Oxytocin) ןיצוטיסקוא
לש הכומנ המר יכ הארמ הז אצממ .(Married) םיאושנ ורתונ
םירשק תריציב תויעבב דיקפת אלמל היושע ןיצוטיסקוא
.רגובמ ליגב (Attachments)

היווח ורבע ושרגתה םהירוהש םידליש ואצמ םימדוק םירקחמ
שומישלו (Mood disorders) חורה בצמב תוערפהל הרושקה
ומכ תודלי תויווח ,ףסונב .(Substance abuse) םימסב
תורושק ויה הרוה לש (Death) תוומ וא (Divorce) ןישוריג
,םירגובמו םירגבתמב (Anxiety) הדרחו (Depression) ןואכידל
םוחו תושיגר תוחפ ,תורגבב רתוי העורג תורוה םע םג ומכ
תויתבוגת ,(Less parental sensitivity and warmth) םיירוה
.(Punishment) השינעב רבגומ שומישו (Overreaction)רתי

Journal of Comparative Psychology


2020 רבוטקוא
דועו םוקימב תויולת תיתרבח הדרח לע ןיצוטיסקואה תעפשה
ב"הרא University of California, Davis-ב םירקוח ירבדל
תיתרבח הדרח לע (Oxytocin) ןיצוטיסקוא לש תועפשהה
.(Location) םוקימב תויולת (Social anxiety)
תיתרבח הדרח תערפהב לופיטל רתוי בוט לולסמ תאיצמ
.(Brain) חומה לש רחא קלחב תויהל היושע

םימעפל תויהל תולולע ןיצוטיסקואל יכ הארה רקחמה
הפיא יולת ,(Antisocial effects) תויתרבח-יטנא תועפשה
.רצונ אוה חומב

הנוכמ רשא חומה רוזאב רצונ ןיצוטיסקואה בורש דועב
רחא רוזאב רצוימ וקלח ,(Hypothalamus) סומלתופיהה
עודי BNST-ה .BNST וא הטימה ןיערג הנוכמה - חומב
אוהו (Stress response) סרטסל הבוגתב ודיקפתב
ומכ ,תוירטאיכיספ תוערפהב חתפמ דיקפת אלמל יושע
הדרחו (Addiction) תורכמתה ,(Depression) ןואכיד
.(Anxiety)

Proceedings of the National Academy of Sciences

University of California - Davis


2022 ראורבפ
ןיצוטיסקוא רתי ילעב םה ןימל םירוכמה םירבג
וב ,הידבש םלוהקוטש Karolinska Institutet-ב רקחמ
םירבג יכ אצמ ,תועובש 7 ךשמנו םירבג 102 ופתתשה
לבוקמהמ תוהובג תומר וארה תינימ-רפיה הערפה ילעב
.םמדב (Oxytocin) ןיצוטיסקוא לש

(Hypersexual disorder) תינימ-רפיה הערפה
תומזגומ תוינימ תויוגהנתהב תנייפואמ
םע ,םינוש חור בצמ יבצמל סחיב תוכשמתמו
.הטילש ןדבואו תויביסלופמיא ביכרמ

Metabolism & Journal of Clinical Endocrinology


2022 יאמ
םייחהמ ןוצר תועיבש ריבגמ ןיצוטיסקוא
תועייסמ תויוגהנתהב רתוי קוסעל םיטונ םירגובמ םישנא
םהייחמ רתוי םיצורמ םהו (Helping behaviors)
.רתוי םיריעצ םישנא רשאמ (Life satisfaction)

(Empathy) היתפמאל רושק חומב (Oxytocin) ןיצוטיסקוא
תויוגהנתהלו - םירחא לש תושגר םע תוהדזהל תלוכיה -
ריבסהל םילוכי ןיצוטיסקואה תומרב םייוניש .תועייסמ
.ליגל םירושקה םייונישה תא

הינרופילק Claremont Graduate University-ב רקחמ
הלודג היילע םיארמ םירגובמ םישנאש הארה ב"הרא
םיררועמה םיבצמל הבוגתב ןיצוטיסקואה תומרב רתוי
ןיצוטיסקוא תבוגת .רתוי םיריעצ רשאמ ,תישגר הבוגת
םיצורמ םירגובמ עודמ ריבסהל היושע וז רתוי הלודג
.תועייסמ תויוגהנתהב רתוי םיקסועו םייחהמ רתוי

וקלוחש ,99 דע 18 ינב םישנא 103 ופתתשה רקחמב
רצק ישגר ןוטרסב תופצל ושקבתה םה .ליג תוצובק 3-ל
.ןיצוטיסקואה תומר ודדמנו םד תומיגד םהמ וחקלנ זאו
תומרב רתוי הלודג היילע וארה םירגובמ םישנאש אצמנ
.רתוי םיריעצהמ ןוטרסב הייפצה רחאל ןיצוטיסקואה

םירגובמ םישנא עודמ ריבסהל םייושע ולא םיאצממ
.תילאיצוס הדובע רתוי םיעצבמו הקדצל רתוי םימרות

Frontier in Behavioral Neuroscience

.