ןיטקפ
Pectin

הרדגה
,הרוצ תורסחו תונבל ,תובכרומ תומימחפ תצובק וניה ןיטקפה
טעמכ יוצמ אוה ךכיפלו תוקריהמ קלחבו םילשב תוריפב תויוצמה
תויאת-ןיבה תומקרבו חמצה יאת תונפדב אצמנ אוה .טירפת לכב
.רוביח יעצמא שמשמו

(Galacturonic acid) תינורוטקלג הצמוחמ רקיעב בכרומ ןיטקפ
תינורוטקלג הצמוח ליתמ לש (Esters) םירטסאמו
תוארשרש םירצויה,(Galacturonic acid methyl ester)
.(Linear polysaccharide chains) תויראניל תוידירכסילופ
(Esterification) היצקיפירטסאה תגרדל םאתהב גווסמ ןיטקפ
.ולש
תינמדמד ,קסרפא ,ץע חופת :ןיטקפב םירישע תוריפל תואמגוד
.ףיזשו
םירכוסל ךפוהו קרפתמ הדימה לע רתי לישבהש ירפב ןיטקפ
דבאל ליחתמו ירפה ךכרתמ ךכ בקע .םימב םיסמנה ,םיטושפ
.ותרוצ תא

ןומיל תפילקמ םיצממ רדה ירפמ םיניטקפ
יאוול ירצומ םה ולא .(Lime) תינומילו
.ןמשו ץימ רוצי יכילהתב
.םיחופת ץימ רוצייב ,םיריישמ םיקיפמ ץע יחופת ןיטקפ
.םוח ןווג לעב אוה ןיטקפ לש הז גוס

ןיטקפוטורפ ארקנ ,ןיטקפל ךפוה רשא ,לשב וניאש ירפב רמוחה
.(Protopectin)   
תוסמנ ןניאש ,תולודג תולקלומ תסימת םימב רצוי ןיטקפ
.הסימתה תוררקתה םע תושרקתמו (Colloidal Solution)   


ןיטקפה רוציי ךילהת
.יחמצה רמוחהמ יוצימ .1
.תילזונה תיצמתה קוקיז .2
.הסימתהמ ןיטקפה תדרפה .3
.היצקיפירטסא רתי לוטיב .4

.םייצמוח םימ לש הלודג תומכ תועצמאב השענ ןיטקפה יוצימ
,תוננסמ רפסמב ףסונ ןוניסו הגופירטנצב ךוכיז השענ ןכמ רחאל
.האלמ תופיקש תלבק דע
הסימתמ) לוהוכלא תרזעב עצבל ןתינ הסימתמ ןיטקפ תדרפה
.(תללודמ הסימתמ) םוינימולא חלמ תרזעב וא (תזכורמ
.ההובג רטסא תלוכת לעב וניה ,ולא םיכילהתב לבקתמה ןיטקפה

לוטיב ךילהת םשוימ ,הכומנ רטסא תלוכת לעב ןיטקפ תלבקל
.היצקיפירטסא


םישומיש
םיאפקמו תוביר רוציי יכילהתב שמשמ ןיטקפה
,הייפאב םג תשמשמ ולש יוביעה תנוכת .(Jelly)
.ליטסקטה תיישעתבו תופורתה תיישעתב
,תוצימח ילעב תוריפ לושיב ידי-לע תישענ ,םיאפקמו תוביר תנכה
.ןיטקפו רכוס לש המיאתמ תומכ תפסותב ,תילמיטפוא
תיטקפ הצמוחל ןיטקפה ךפוה ,הדימה לע רתי םילשב תוריפב
ידי-לע) אפקמ תנכהל םימיאתמ םניא ולא תוריפ .(Pectic Acid)
.(רכוס תסימת תפסוה

תיאופר תוליעפ
תרדסהל שמשמ ,לוכיעל ןתינ וניאש ,םיסיסמ םיביס לעב ןיטקפ
.לושליש דגנ םירישכתב רקיעב ,םייעמה תוליעפ
סחי תא תרפשמ ןיטקפ תכירצש ואצמ םירקחמ
לורטסלוכה תמועל (HDL) בוטה לורטסלוכה
.םדב (LDL) ערה
'ג 78 וב שי .ןיטקפל ןיוצמ רוקמ אוה ץע חופת
.ליכא ירפ 'ג 100 לכל

הז תמועל ,הקזח תילאירטקב יטנא תוליעפ ץעה חופת ןיטקפל
חופת ןיטקפ תכירצש אצמ ,תודלוחב רקחמ .רדהה ירפ לש
.סגה יעמב םילודיגל ןוכיס תיתועמשמ הניטקמ ץעה