תירוא הצמוח/ןתש תצמוח תקידב 
Uric Acid test
?ןתש תצמוח יהמ
ףוגהמ תוקחרומ רשא ןקנח תובוכרת קוריפ רצות איה ןתש תצמוח
ןוניסה רחאל .תוילכה ידי-לע ,בכרומ ךילהתב ,תתסוומ איה .ןתשב
(Urine) ןתשה ךותמ ןתשה תצמוח תקחרומ ,הילכה תויעקפב
.הנטק תומכ יבגל ,תפסונ םעפ רזוחה ךילהת ,וילא תרזחומו
ןנסל םדיקפתש ,הילכב םיריעז םד-ילכ ןה (Glomerulus) תויעקפ
.םדה ךותמ ןתשה תא

,(Serum) םדה בויסנ .ידירו םדמ תחקלנ המיגדה
תועצמאב םדהמ דרפומ ,הקידבה תעצובמ וב
.(Centrifuge) הגופירטנצ
.ןתש תקידב תועצמאב םג וז הקידב עצבל ןתינ

תליטנ קיספהל קדבנה לע .תועש 4 ןב םוצ רחאל תישענ הקידבה
.אפורה תארוהל םאתהב ,תופורת

ןתש תצמוח תמר תולעהל םילולעש ןוזמו תופורת
.תונתשמ תופורת
.ןיריפסא
.(Levodopa) הפודבל
.(Phenothiazine) ןיצאיתונפ
.B3 ןימטיו
.C ןימטיו
.ןיאפק
.(Epinephrine) ןירפניפא
.תויפרתומיכ תופורת
.םד-ץחל רתיל תופורת

תצמוח תמר תא (ןיטקהל וא לידגהל) עיפשהל תולולע תונוש תופורת
,(Thiazide) דיזאית ומכ ,תונתשמ תופורת תועיפשמ דחוימב .ןתשה
.ותוא הלעמה

תועפשה שי תורחא (Salicylates) תויטליצילס תופורתלו ןיריפסאל
תשרפה תא םוסחל הלולע תיארקאו הנטק תומכ תליטנ .תונוש
.םדב התמר תא ךכב תולעהלו תוילכה ידי-לע ןתשה תצמוח

לופיט תעב ומכ ,ןיריפסא לש תולודג תויומכ תליטנ לש םירקמב
שדחמ התגיפס תא םסוח ןיריפסאה ,תינורגיש םיקרפ תקלדב
המר איה האצותהש וזכ הלודג הדימב הילכב ןתשה תצמוח לש
.ןתש תצמוח לש הכומנ

הקידבה תורטמ
ןתשה תצמוחש וא ידמ רהמ םיקרפתמ ףוגב םיאת םא קודבל
.רהמ קיפסמ ונממ הנפתמ הניא    
.תונרקה וא היפרתומיכב לפוטמה הלוח רחא בקעמ יעצמא
.תוילכה דוקפית תקידב

(mg/dL) םיילמרונ םיכרע
7.2 דע 3.5
6.0 דע 2.6
5.5 דע 2.0
םירבג
םישנ
םידלי

םיהובג הקידב יכרע
(Hyperuricemia) ןתש תצמוח רתיל םימוטפמיס
.םיקרפמב וא םיילגרה תונוהבב םיבאכ

,טואג/הרגדופ תלחממ בורל םילבוס ןתש תצמוח רתימ םילבוסה
ןירופ תינגרואה תבוכרתה קרפל ףוגה לש ורשוכ לע העיפשמה
.םינוש םילכאמב היוצמה (Purine)

...לע עיבצהל םילולע םיהובג הקידב יכרע
.םזילוהוכלא
.הרגדופ
.הימקול
.ינפוג ץמאמ רתי
.ןוירה תלער
.(Acidosis) תצמח
.תרכוס
.תרפוע תלערה
.ןירופב רישע טירפת
.תוילכב םינבא
.(Hypoparathyroidism) ןגמה תטולב תרתוי לש תוליעפ תת
.(Polycythemia) םימודא םד-יאת יוביר
.(Renal failure) תוילכ תקיפס-יא

םיכומנ הקידב יכרע
...לע עיבצהל םילולע םיכומנ םיכרע
.(Fanconi's syndrome) ינוקנאפ תנומסת
.(Wilson's disease) ןוסליו תלחמ
.(SIADH) ןותיש דגונ ןומרוה טועימ
.טירפתב ןירופ טועימ

הקידבה תואצות חותינ
ךרוצ היהיש ןכתיו םוי ידימ םדאב הנתשמ ןתשה תצמוח תמר
.תוקידב רפסמב  
תטישו ןימ ,ליג םהב ,םימרוג רפסמב תויולת הקידבה תואצות
.הקידבה  
.הדבעמה יפל ,תונוש תויועמשמ ויהי הקידבה תואצותל
,ההובג ןתש תצמוח תמר תוארמ הקידבה תואצות םהב םירקמב
תויהל לולע המ ררבל ידכ קדבנה םע ךכב ןודל אפורה לע היהי  
.ךכל םרוגה  

יאופר לופיט
ךופהל תולולע ולאש ןוויכ ,ןתש תצמוח לש תוהובג תומרב לפטל שי
םיביאכמה הינימסתל ומרגיש ,ףוגה יקרפמב םינבל םישיבג יריבצל
.הרגדופה תלחמ
.תוילכב םינבא תורצוויהל םורגל םג הלולע ןתש תצמוח

,םידיאורטסוקיטרוק ,הובג ןונימב ןיריפסא תרזעב השעי לופיטה
.דועו ןגורטסא

ימצע לופיט
...ןתש תצמוח לש ההובג המרמ םילבוס רשא םישנא לע
.םילזונ לש תולודג תויומכ תותשל
...ומכ ,ןירופ לש תולודג תויומכ ליכמה ןוזמ תכירצמ ענמיהל
.(תוילכו דבכ ומכ) םירביא רשבו יבושנא ,םינידרס    

...ךורצל ןיא ןכ ומכ
.ףוגהמ ןתשה תצמוח תקחרה ךילהת תא טאמה ,לוהוכלא
םג םילעמ ,תצמואמ תינפוג תוליעפ וא הפירח הטאיד ,םוצ
.ןתשה תצמוח תמר תא םה    

תושדח
2004 ילוי
הדימעה ליגב ההובג ןתש תצמוח תומר
תוהובג תומר דנלניפ Kuopio University-מ םירקוח ירבדל
האצותכ תוומל קזח ןמס תווהמ הדימעה ליגב ןתש תצמוח לש
.רחא םרוג יאופר םרוג לכ וא תירלוקסו-וידרק הלחממ

,(תקולחמב היונשה) האופרב הסיפת תובקעב ךרענ רקחמה
.ףוגב השק יתקלד ךילהת יבגל הארתה ןתש תצמוח רתיב האורה

Archives of Internal Medicine