?יהמ ןוסניקרפ תלחמ
,תירוטומה תכרעמב הערפה - תיגולוריונ הלחמ איה ןוסניקרפ תלחמ
תולחמ תצובקמ רתויב הצופנה הלחמה יהוז .תוריהנ ןניא היתוביסש
.םימוד רכיה ינמיס ןלוכלו (Parkinsonism) םזינוסניקרפ היורקה

אוה םדיקפתש חומ יאת ןדבואב תאטבתמ הלחמה
עייסמ רשא (Dopamine) ןימפוד ימיכה רמוחה רוציי
.םירירשה תוליעפ לע הטילשב
.40 ליגל תחתמ 10%כו- 50 ליג לעמ םה םיעגפנה תיברמ

...םה הלחמה לש םיירקיעה םימוטפמיסה
.םינפבו תסלב ,םיילגרב ,תועורזב ,םיידיב דער
.ףוגבו םינושה םירביאב תושקונ
.תויטיא תועונת
.הייצנידרואוקבו לקשמה יווישב יוקיל וא תוביצי רסוח

...הלוחל ויהי הלחמה לש התורדרדיה ךשמה םע
.הכילה יישק
.רוביד יישק
.תוטושפ תולטמ עצבל תלוכי-יא
 
םיינושאר םימוטפמיס
...רתויב םילק םניה הלחמה לש םינושארה הינמיס
.הלחמ לש תיללכ השגרהו תופייע תשוחת
.אסכהמ המיק יישקו תולק תודיער
.שיבכע ירוק יומדו ףופצל דיה בתכו ךרל ךפוה רובידה
.תוקתנתמ תובשחמו םילימ תחיכש
.הביס לכ אלל ןואכידו תונבצע שוחי אוה
.חורה-בצמב םיינוציק םייוניש

תורדרדיה ךשמה ינפל בר ןמז ךשמיהל םילולע ולא םימדקומ םינמיס
.ליעל וראותש ,םייסלקה םינמיסה תעפוהו הלחמה
בל ומישיש םירבחו החפשמה ינב ויהי תועפותב וניחביש םינושארה
יתלב תועונת וא החונתב יוניש-יאל ,הלוחה ינפב תויחו העבה רסוחל
.םייפגה לש תוילמרונ
.ויתועונתב רתויב יטיאו ביצי יתלב ,אופק הלוחה הארנ םיתיעל

עירפיש רבד ,ויתועונת תיברמב דער ליחתי הלחמה תורדרדיה םע

בקעו םינוש םיצפח תזיחאב השקתי אוה .תוימוימויה ויתולועפב ול
.רימחי בצמה החונמ תעב .ןותיע תאירקב ךכ
 
םיפסונ םינמיס
תטאה בקע) תוריצעו ןתש ןתמב תוערפהמ ולבסי םילוחהמ קלח
תאז ,(לקולק ןוזמ תכירצו ללכב תוליעפב הטאה ,םייעמה תלועפ
תימונוטואה םיבצעה-תכרעמ לש הניקת יתלבה התלועפמ האצותכ
.םיקלחה םירירשה לש הניקתה םתלועפל תיארחא רשא
.ןתש ןתמב ישוקמ םירחאו ןתש ןתמב הגלבה יאמ ולבסי קלח

רוע תויעב

חצמה דחוימב ,דאמ םיינונמשל הלוחה ינפ וכפהי םירקמ רפסמב
.ףאה ידיצו
.םישקשק תעפוה רורגיש רבד ,תינמושל ךופהת תפקרקה םג
.רתי תועזהמ וא שבי רועמ ולבסי םירחא םילוח

הניש תויעב
תשוחתו םישגרמ תומולח ,םיטויס ,הניש תוערפה לובסיי הלוחה
.םויה ךשמב םונמנ

הסיעלו העילב יישק

.הז ךילהתב םיפתתשמה םירירשב הייעב בקע וררועתי םיישקה
.קנחו ריר תלזהל םורגלו רבטצהל םילולע קורו ןוזמ
.יתפורת לופיט ונשי ולא תועפותל
 
םימרוג
,(Neurons) םינוריונ םיארקנה ,חומב בצע-יאת רשאכ תצרופ הלחמה
.םימגפנ וא םיתמ (Substantia Nigra) העונתה תרקב זכרמ רוזיאב

ימיכ רמוח - (Dopamine) ןימאפוד םינוריונה םירציימ ילמרונ בצמב
זכרמ רוזיא ןיב תותוא תרבעהל יארחאה - חומה לש חילשכ שמשמה
איה חומה לש האבה 'רסמימה תנחת'-ו העונתה תרקב
תועונתה תא תסוול רזועה חומה קלח) Corpus Striatum-ה
.תינוצר רירש תלועפ הניה ולוכ הז ךילהת תאצות .(תוירוטומה

אטבתמה רבד הטילש אלל לועפל בצעה יאתל םרוג ןימפודב רוסחמ
.ילמרונ ןפואב תועונתב טולשל תלוכי-יאב
ןימפודה תומכ רשאכ הלוחב היתותוא תא תתל הליחתמ הלחמה

.תילמרונה התמרמ 80%-ל תחתמ תדרוי

,םיישפוח םילקידאר אוה הלחמל םרוגהש תסרוג תחא הירואת
.םיטנדיסקוא-יטנאה ידי-לע םיטלשנ ילמרונ בצמבש
ההובג המר שי ןוסניקרפ ילוחלש אצמימב תקזוחמ וז הירואת
(Ferritin) ןיטירפ ןובלחב רוסחמו חומב לזרב לש ליגרהמ
.לזרבה תא דדובמו ףטוע אוהש ךכב הנגה ןונגנמ שמשמה

האצותכ תאז ,הלחמל םרוגכ םינלער לע העיבצמ תרחא היירואת
.ןוזמב םירחא םיקיזמ םירמוח וא הרבדה ירמוחל הפישחמ
,םינוש םינלערב ושענש םייוסינבש ךכ לע תססבתמ וז היירואת
.הלחמה תועפות ומרגנ ,תונוש תופורתב ביכרמ םיווהמה

הלחמה ימרוגש תורשפא הלעמ רתוי השידחו תישילש היירואת
םילוחהמ 20%-לש הדבועה לע תססבתמ וז השיג .םייטנג םה
.הלחמהמ םה םג םילבוסה םיבורק שי

.וידחי תוירואתה לכ לש בוליש םניה הלחמה-ימרוגש ןכתי

.רימחתו ךלת איהו יופירל תנתינ הניא רמולכ ,תינורכ הלחמה .השרותב תרבוע הניא ללכ-ךרדבו תקבדימ הניא איה

 
הלחמב לופיט
תלבגומ הפוקת ךשמב רוזעל תויושעש תופורת שי ןוסניקרפ תלחמל
ןנונימ תלדגהו תופורתה תעפשה הנטק ןכמ רחאל .םינש 5-כ לש
.הליעומ הניא
,Levodopa
הניה ,שומישב םויכ תאצמנה ,רתויב הליעיה הפורתה
םע דבב דב ,ללכ-ךרדב ,תנתינ הפורתה .L-Dopa םשב םג העודיה
.L-Dopa-ה לש התוליעפ תא ההשמה הפורת - Carbidopa

ץלמומ ןכלו L-Dopa-ה תגיפסל עירפמ םינובלחב רישע טירפת

.דבלב ברעה תחוראל םתכירצ תא םצמצי התוא לטונהש

תולודג תונמ תליטנ תעב דחוימב) יאוול-תועפות שי L-Dopa-ל
...(םישוממ ןמז-יקרפלו
.ךומנ םד-ץחל
.תוינוצר יתלב תועונת
.(םירידנ םירקמב) לובליב
.תוליחב
.תואקה
.טקש-יא

!תונטק תובר תונמל תקלוחמ איהשכ הפורתה ליעות םיתיעל

...הובג ץחלב ןצמח תועצמאב לופיט ואר
...ןוסניקרפ תלחמו לופ ואר
 
םירחא רזע-יעצמא
םיוסמ לרנימ וא ןימטיו אצמנ םרט .רוזעל יושע ןזואמ טירפת
.הלחמב המחלמל רוזעיש   
תילילשה ותעפשה ללגב םינובלחב רישע טירפתמ ענמיהל ורכיז
.L-Dopa הפורתה לש ה תוליעי לע   
תנטקהו תויתעונתה רופישב רוזעל היושע תינפוג תוליעפ
.הלוחה לש וחור בצמ רפשלו תינפוגה תולבגומה   
.םירירשה לכ תא ליעפהל ץלמומ   

...תושדח - ןוסניקרפ תלחמ ואר