הגוי
Yoga
הגוי יהמ
םתרטמש ,םיינפוגו םיישפנ ,םיינחור םיליגרת תכרעמ איה הגויה
.הוולשו תמלשומ תינחור הנבות ךות ,שפנבו ףוגב הטילש רשפאל
.ףוגה ןונוויכ תא דקממו המישנה תא רפשמ הגויה םושיי
םיינחור ,םיינפוג םיביכרמ תללוכ איהו ודוהב הגויה תטיש רוקמ
התרטמ רמולכ ,(Union) דוחיא אוה הגוי הלימה שוריפ .םיישגרו
.חורהו שפנה ,ףוגה ןיב דחאל

תתחפהל תוקינכט ,(Meditation) היצטידמ ללוכ הגויה םושיי
.המישנ יליגרתו (Stress) ישפנ חתמ

תעברא תרטמ .םיביכרמ 8-ב תנגרואמ תיסלק הגוי
שפנהו ףוגה ןיב הינומרהל איבהל איה םינושארה
לוגרית ,תוחונתו ינפוג לוגרית תועצמאב ,םתואירבלו
.ףוגהמ םילער קוליסו הטאיד ירטשמו יתמישנ
תועצמאב ,םיינחור םיטביהב םיזכרתמ םירחאה םיביכרמה תעברא
.היצטידמ

תואירבו הגוי
.תינחור הוולש ריבגהלו תוינויחו תואירב רפשל היושע הגויה
.תושימגו תודימע ,חוכ םיחתפמ םיינפוגה םיליגרתה
.הנוכנ הביציל עיגהלו ףוגה ןונוויכ תא רפשל תעייסמ איה

תא קזחלו רפשל םייושע היצטידמהו המישנה ,הביציה בוליש
תשרפה) תינירקודנאה תכרעמה תאו םיבצעה תכרעמ דוקפית
.(םינומרוהה

...ב לפטל עייסל היושע הגויה
.הבשחמ תוריהב
.תויורכמתה
.תיתעימשו תיתוזח הסיפת
.תויתעונת תויעב
.תוילובטמ תויעב
.תויתמישנ תויעב

.(Stress) ישפנ חתמ
.(Anxiety) תוששח
.הלחמ םע תודדומתה
.םד ץחל רתי
.תושימגה רופיש
.םיבאכ
.ןורכיז תויעב