םימסו לוהוכלא
.עבק ךרד םימס וא לוהוכלא םיכרוצו םיסנמ םיבר םיריעצ
,םימסו לוהוכלא ,תוירגיסב שומישה תדימ
.םירעשמ םירוההש הזמ הלודג םיריעצ ברקב
.לוהוכלאו תוירגיס םיאצמנ המישרה שארב
לוהוכלאהו תוירגיס תכירצ םיבר םירקמב
.רתוי םישק םימסב שומישל הציפק שרק םה

.וקיספיו םימעפ וא םעפ םימסב וסנתיו םיריעצ וסני ללכ-ךרדב
,תודחוימ תויעבב לכ אלל םעפ ידמ הזב וכישמיש הלאכ םנשי
.םירוכמ וכפהיו ךכב ודימתי בורה ךא

תכנחמה ,הביציו המח החפשמ אוה רתויב ליעיה העינמה יעצמא
ךות ,המצעב הזמ תענמנו רבדבש תונכסה תא ריכהל הידלי תא
.תוירגיסו לוהוכלאב שומישמ ,המגוד ןתמ
לופיטל בושח םדקומ יוליג היהי ,תבה וא ןבה וטס תאז לכב םא
.םזילוהוכלא :ואר .ריהמו ליעי

הרהזא ינמיס
םהש ןוויכ ,המודא הרונ קילדהל םיכירצש ,םימדקומ םינמיס
...םה ,ןמיס תווהל םילולע
םייללכ םינמיס
.תונבצעו תודרחב לודיג
.םיישיאה העפוההו הארמה תחנזה
.הניש וא/ו הליכא יסופדב םייוניש
.טרופס וא/ו םיביבחתב ןיינע דוביא
.רתוי םירגובמ וא םישדח םידידי םע תועעורתה
.חורה בצמב םייונישו לובלב ,ןואכיד
.םידושח ףוג חירו המישנ חיר
.קוחה םע תוכבתסה וא/ו תינימ תורקפה

תיבב םינמיס
תובירמב תאטבתמה ,תנייועו תינפקות ,תינדרמ תוגהנתה
.דועו תויחאו םיחא ,םירוהה םע םיבר םיכוסכיסו    
.תומישמ עוציב-יאו החנזה
.רדחב תורגתסה
,תוירוניצ ומכ ,םימס תכירצל םישמשמה םיצפח תואצמה
,תוירגיס לוגלגל ריינ ,םיקרזמ ,םירורפג ,תיצמ ,תוימוג
.םיערז וא הקבא תויראש ,תיכוכז תויחולצ    
.ךרע-יצפח וא/ו ףסכ תומלעה

רפס-תיב םינמיס
.רפסה-תיבמ תוקלתסה וא םידומילמ תורדעה ,םירוחיא
.םינויצה תמרב הדירי
.קוחה םע וא רפסה-תיבב תויוכבתסה
.רועישה ןמזב הניש
.םירועיש תנכה יא
,הקיסומ ומכ ,םירבדמ הדילסבו סחיב םיינוציק םייוניש
.לובליבו ןורכיזב הדירי ,דוגיבו רעיש    
.לקשמב תולודג תודונת הזמו ןובאיתב הדח הדירי/היילע
.תולחמל הייטנו תומודא םייניע ,הבר תושישת
.תובינג וא/ו תויואמר
.דשח ררועל ולא םינמיסמ רתוי וא דחא םויק לע
,םכיתודשח תאלעה ךות ,תבה/ןבה םע החיש וכרע
.תומשאה תחטה וא לוק תמרה אלל
.לופיטו הייעבב תוברעתה רבדה ךירצי ,תמאתי דשחה םא
אפור םע וא רפסה-תיב ץעוי םע רשק רוציל םכילע היהי
.הנווכהו ינושאר ץועי תלבקל החפשמה
תומיאו תוקידב
ןתש תקידבל תיתיב הכרע
.הנמיהמ הכרעב שמתשהל ודיפקה .הקידב תוכרע רפסמ תומייק
...םיבלש 2-ב עצבתי תומיאה

המידקמ הקידב .1
תועצמאב ,הקידב ךרעת הילע ,תבה/ןבהמ ןתש תמיגד גישהל שי
.םיצופנה םימסה דחאב שומיש היה םא העיבקל ,הקידב טרס
...הקידבה לש 2 קלח עצובי ,תיבויח היהת התיה האצותה םא

תיפוס הקידב .2
.רתוי הקימעמ הקידבל הדבעמל חלשת המיגדה

!1בלש תקידב תואצות לע קרו ךא ךמתסהל ןיא :בל ומיש
תועש 72 דע 24-מ רחואי אל המיגדה תא לוטיל שי-:הרעה
.םסב שומישה רחאל
.םוי 28 רחאל םג תולגל ןתינ (Marijuana) הנאוחירמ ינמיס

רעיש תקידב
העגרה ימס ,הנאוחירמב שומיש תמאל הדעונ רעיש תקידב
.םינימטפמאו (PCP) יפ-יס-יפ ,ןיאקוק ,(Opiates)
.תפקרקל בורק החקלנש רעיש תצווק וקדבי
!םיאתמ וניא רעישה תשרבממ רעיש
.ןוחביאל הדבעמל חולשי רעישה
חקלנש רעישב םג ןוחביא עצבל ןתינש אוה וז הקידב ןורתי
.םסב שומישה רחאל םוי 90 דע
םינימטפמא
םישמשמה םיימיכ םירמוח םה (Amphetamines) םינימטפמא
ןפואב םג רצוימה ,(Speed) דיפס אוה םהב עודיה .תופורתכ
ייומד ,םישוג דעו תולולגמ :תורוצ רפסמב םייק םסה .יקוח יתלב
ןושיעב ,םייריחנה ךרד ,העילבב םיכרוצ דיפסה תא .הוועש
.הקרזהבו

תוימיכ תויוליעפ וב הנשמ ,חומל עיגמ םסה ,ןיאקוקל המודב
יארחאה ,חומב רמוח :(Dopamine) ןימאפודה תומכ תא הלעמו
תכשוממ םינימטפמא תעפשה ,ןיאקוקל דוגינב .גונעתה תושוחתל
.תועש 24 דע 8 :רתוי

םסה תעפשה
.המישנה בצק זורז
.ףוגה תרוטרפמט תאלעה

.בל בצקו חומה תלועפ זורז
.םייניעה ינושיא תבחרה

יבויחה טביהה
הוולשו רשוא תשוחת הרשמ ,ףוגה תיגרנא תא הלעמ םסה
.תושישת לע רבגתהל רזועו

םיילילשה םיטביההו
...תוינלטקו תומיענ יתלב תועפות לש בר רפסמ םרוג םסה
.(Anxiety) הדרח
.(Convulsions) תותיווע
.(Aggression) תונפקות
.הניש תוערפה
.הזחב םיבאכ

.ריהמ רוביד בצק
.ץבש
.(Paranoia) הפידר ןועגיש
.(Hallucinations) תויזה
.תוגירח ףוג תועונת
.(Irritability) רתי תונזגר
The Journal Neurology-ב םסרפתהש רקחמ .יחומ קזנ
אלל ,םינימטפמא רבעב וכרצש ,םיקדבנה לכבש הארמ
,חומב םינוש םירוזיאב םילקימיכה תויומכ ותחפ ,תורכמתה
.וב בצעה-יאת תומכב ןוטיק םרגנו ילמרונ בצמב
וב םיעיפומש ,חומב םילקימיכ 2 תומכב לודיג םג אצמנ
.תינפוג העיגפ תעב
.חומב םיקזנ לע ולא תודבוע תועיבצמ רקוחה ירבדל
.םיידימת םייונישה םא ןיידע רורב אל
םירחא העגרה ימסו ןיאורה
,(Opiates) ךוכישו העגרה ימס תחפשמל ךייש (Heroin) ןיאורה
(Morphine) םויפרומ ומכ ,תורחא תוליעומ תופורת תולולכ הב
.(Codeine) ןיאדוקו
,(Opium) םויפוא ומכ ,(םייקוח יתלב) םימס םג וז הצובקב
.(Poppy) גרפה יערז ףרשמ םיקיפמ ותוא

םע םיבברעמ התוא ,המוח וא הנבל הקבאכ רכומ ןיאורה

תנטקהו הליהמ םשל ,תורחא תוקבא
.וב םירחוסה תרשעהו םסה תמצוע
העילב וא הפיאשב אוה םסב שומישה
,לזונל ותכיפה דע ,תיפכב ומומיח וא
.םידירול םיקירזמ ותוא
,םישוח תייהקהו יוליע תשוחת םימרוג וז הצובקב םימסה
תשקבתמה הנוכת ,ישפנ וא יזיפ באכ תושוחת םילרטנמ רשא
.ןיאדוקבו ןיפרומב שומישה תעב
.תורכמתה םורגל הלולע הלועפה םצעו תינמז איה וז העפשהה

!ץבש וא ימואתפ בל םודמ האצותכ ,ינלטק היהי רתי ןונימ

ןודתמ
אוה םג ךא ,ןותמ םסו הפורת בשחנ (Methadone)ןודתמ
םיקזח םימסמ הלימגל וב םישמתשמ .תורכמתה םורגל לולע
.םיקזח םיבאכ םרוג םהמ הלימגה ךילהת רשא ,רתוי
םורגל םילולע ,ןוירהב השא ידי-לע ,הז גוסמ םימסב שומישה
םסל םירוכמ םהשכ ודלווי תוקוניתש ךכל וא רבועה תומל
.ונממ הלימגל וקקדזיו
.םימומ םע יאדוול בורק ודלווי ולא תוקונית
יזטסקא
,יטטניס םס אוה MDMA ימיכה ומשבו (Ecstasy) יזטסקא
ןינוטורסה לע דחוימב ,חומב םינוריונה לע עיפשמ רשא
,תינימ תוליעפ ,תונפקות ,חור בצמל יארחאה ,(Serotonin)
.באכל תושיגרו הניש
.(Neurotoxic) םיבצעל ליער יזטסקאש הליג םייח-ילעבב רקחמ

...םסה תונוכת
.ץירממ
(1) .ישפנה בצמהו םישוחה לע עיפשמ) ילדוכיספ

,תוחיתפ םרוג אוה .שושימה שוחמ האנה ריבגמ םסה (1)
.תימצע תועדומ תרבגהו הבהא ,תישגר תוהדזה ,תויאליע 
ךות תוכעודו תועש 3-כ ךות תוליחתמ םסה תועפשה 
.תועש רפסמ 

יאוול תועפות
.רכממ תויהל םסה לולע וב םישמתשמהמ קלח יבגל
.ףוגה םוח תוסיו ןונגנמב עוגפל הלולע הלודג תומכ תכירצ

/הלודג ףוג תרוטרפמט תיילע םרגית דאמ םירידנ םירקמב
,דבכ תקיפס יא תמירג ידכ דע ,(Hyperthermia) הימרתרפיה
.תוומו םדה-ילכו בלה תכרעמ תסירק ,תוילכ תקיפס יא

...תופסונ יאוול תועפות
.בלה בצק תצאה
.םדה-ץחלב היילע
.ינוצר יתלב םייניש קודיה

תויגולוכיספ יאוול תועפות
.ןואכיד
.תודרח
.לובליב
.ןואכיד
ןמז רחאל ףאו הליטנה תעב שחרתהל תולולע ולא תועפות
.בר

...ב הוולמ יזטסקאמ הלימגה
.תורומרמצ
.תועזה

.זוכיר תויעב
.הייאר שוטשט
.תונופלע

.תושישת
.ןובאית ןדבוא
.ןואכיד