תושדח - ןדיס
Calcium - News

ץמאמ ירבש דגנ D ןימטיוו ןדיס
ןמוש תגיפס תיחפמ בלחמ ןדיס
4 סגה יעמה ןטרסו ןדיס
לקשמב הדיריב תוקזח תומצעל ןדיס
1 דש ןטרסל ןוכיס תיחפמ ןדיס
ןדיס תפסותב קר םצעל D ןימטיו
תינומרע ןטרסל ןוכיסו ןדיס תכירצ
םיפסות לע תומצעל ףידע ןוזממ ןדיס
םייטורופואטסוא םירבשל ןדיס
2 דש ןטרסל ןוכיס תיחפמ (בלחמ) ןדיס
תרכוס םירפשמ/םיענומ D ןימטיוו ןדיס

1 סגה יעמה ןטרסו ןדיס
בלו לורטסלוכ ,ןדיס
הילכ ינבאו ןדיס ףסות
לקשמב הדירי ריבגמ ןדיס
1 תינומרע ןטרסל ןוכיסו ןדיס
2 תינומרע ןטרסל ןוכיסו ןדיס
ןוירה תלערל ןוכיס ןיטקמ ןדיס
םידליל ליעומ וניא ןדיס ףסות
2 סגה יעמה ןטרסו ןדיס
תוקינמ תוהמיאל ןדיס
לקשמ תתחפהו לורטסלוכ ,ןדיס
3 סגה יעמה ןטרסו ןדיס

2002 סרמ
סגה יעמה ןטרסו ןדיס
ןדיס לש הנטק תפסות ב"הרא Harvard university ירקוח ירבדל
ןוכיס תיצחמל ןיטקת ,ידמ טעמ ונממ םיכרוצה ולא לש םטירפתב
.סג יעמה ןטרס יגוס רפסמ יבגל
ןטרסל ןוכיס דאמ םיניטקמ םויב ןדיס ג"מ 800 דע 700 םיכרוצ ולא
.(Left-side colon cancer) סגה יעמה לש לאמש דצ

2002 לירפא
בלו לורטסלוכ ,ןדיס
תליטנ ןיב רשק וליג דנליז-וינ Auckland Medical School ינעדמ
תימוי הליטנ ,םהירבדל .םדב לורטסלוכה ןזאמ רופישו ןדיס ףסות
ןוכיס ןיטקהל היושעו לורטסלוכה תומר תא תרפשמ ןדיס לש
.ץבשו בל תלחמל
.American Journal of Medicine

1993 סרמ
הילכ ינבאו ןדיס ףסות
.הילכ ינבא תורצוויהל ןוכיס ריבגי ןדיס לש רתי ןונימש ששח שי
,ןתשב (Oxalate) טלסקוא תשרפה ןיטקהל רבדה יושע ינש דצמב
.הז ןוכיס הניטקמה
הניטקמ ןדיס לש תרבגומ הליטנש איה תיפוסה הנקסמה ,תאז םע
.תוילכב םינבא תורצוויהל ןוכיס

2004 ינוי
לקשמב הדירי ריבגמ ןדיס
CU-Health Sciences Center's Center for-מ םירקוח ירבדל
.ףוגה לקשמב הטילשב עייסל ןדיס יושע Human Nutrition
יכ ואצמש ,םירחא םימוד םירקחמ יאצממ םיקזחמ ולא םירבד
.ףוגב ןמוש תפירש הריבגמ ןדיס תפסות
הנשמ תרבגומ ןדיס תכירצש הליג םירבכעבו תודלוחב רקחמ
םהמש תתחפומ הריבצ תמרוג ןמוש יאת לש םירמוחה ףוליח תא
.םדא-ינבב שחרתמ המוד ךילהת םא ררבל רתונ .םרורחשו

תכירצ םיתיחפמ םלקשמב תיחפהל םיצורש םישנא
.הנוכנ הניא וז השיגש ררבתמו בלח ירצומ
עייסת ןמוש ילד בלח ירצומ לש תרבגומ הכירצ
.לקשמ דירוההל ץמאמב

2005 יאמ
תינומרע ןטרסו ןמוש לד בלח ,ןדיס
הליג ב"הרא היפלדליפ Fox Chase Cancer Center-ב רקחמ
.תינומרע ןטרסל ןוכיס הלידגמ ןמוש ילד בלח ירצומו ןדיס תכירצש
ינפמ הנגהב עייסל םייושע םירצומ םתואש רחא רקחמ הליג ותמוע
.(Colorectal cancer) תעבטה יפו סגה יעמה ןטרס

םהיפל ,םיכופה םיאצממ הלעה Fox Chase ינעדמ לש םרקחמ
ןוכיס ךכב תוניטקמ םויב ןדיס ג"מ 800 לעמ תוכרוצ רשא םישנ
.46%-ב תעבטה יפו סגה יעמה ןטרסל
ןוכיס תנטקה ליפכמ (םיפסותמו ןוזממ) ןדיסה תורוקמ ינש בוליש
.דבלב תורוקמה דחאב שומיש תמועל ,הז

.Cancer Epidemiology

2005 רבמבונ
תינומרע ןטרסל ןוכיסו ההובג ןדיס תכירצ
תינומרע ןטרס ירקמ 1,269 ןחב ,הנש 17 ךשמנ ATBC רקחמ
םויב ןדיס ג"מ 2,000 לעמ םיכרוצ רשא םירבגש הנקסמל עיגהו
.תינומרע ןטרס חתפל לופכ ןוכיס םייוצמ
.רתויב ןכסמה םרוגה איה (Cream) תנמשה בלחה ירצומ ןיבמ

.American Association for Cancer Researchs

2006 סרמ
ןוירה תלערל ןוכיס ןיטקמ ןדיס
הכירצש הלגמ (WHO) ימלועה תואירבה ןוגרא תוסחב שדח רקס
ןוכיס ןיטקהל היושע (םויב רתוי וא םרג 1.5) ןדיס לש תרבגומ
.ןוירהה תפוקתב ןוירה תלערל
.2002 תנש זאמ ףסאנש עדימ לע תוססבתמ רקסה תונקסמ
,םייערקא םירקחמ 12 תואצות ונחבנ ,ב"הראב ךרענש ,רקסב
.תינופצה הקירמאמ םישנ 4,000 ופתתשה םהב

.Cochrane Database of Systematic Reviews

2006 לירפא
םידליל ליעומ וניא ןדיס ףסות
Menzies Research Institute-ב התשענש םירקחמ 19 תריקס
יפסותמ תלעות םיקיפמ םניא םיאירב םידליש הלגמ הילרטסוא
םהב םירקמב םג ,וב רשעומה ןוזממו ןדיס
.תצלמומה תימויה הכירצה לע םינוע ןיא
.םיאירב 18 דע 3 ינב יבגל ןוכנ אצמנ הז אצממ

.Pediatrics

2006 רבמבונ
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ ןדיס
ןוכיס ןיטקהל הייושע םיפסותמו ןוזממ iv ןדיס לש ההובג הכירצ
.40%-ב םישנב סגה יעמה ןטרסל
ןיס Vanderbilt Uiversity Medical School-ב ךרענ רקחמה
.55.5 עצוממ ליג תונב םישנ 73,000-מ רתוי קלח וב ולטנו
.הז ןטרס ינפמ הניגמ הניא םייתנוזת םיביס תכירצש םג אצמנ

רועישב תחפומ ןוכיסב תויוצמ ןדיס הברה תוכרוצה םישנש הלגתה
.ןדיס טעמ וכרצש ולאל סחיב סגה יעמה ןטרסב תוקלל 40%

.International Journal of Cancer

2007 ראוני
ןדיסל תוקוקז תוקינמ תוהמא
הפב ךמותה הנבמה לולע ןפי Tohoku University ירקוח ירבדל
טירפת ללגב שלחהל םייכינחהו םיינישה ביבס ,הקינמה םאה
תפוקתב ןדיס ריתע טירפת לע דיפקהל םאה לע ןכלו ,ןדיס לד
.הקנהה
ףקשמ אוה תודלוחב השענ רקחמהש ףא לע
ןוכיסב הנותנה ,תישונאה םאב שחרתמה תא
תכירצ רשאכ דחוימב ,םצע תסמ ןדבואל רתי
.תקפסמ הניא ןדיסה

.Journal of Periodontology

2007 ראוני
לקשמ תתחפה תעב לורטסלוכ תמרל D ןימטיוו ןדיס
תולבוסש םישנש וליג University of Laval-מ םיידנק םירקוח
,לקשמב הדיריה תפוקתב D ןימטיוו ןדיס תולטונה ,רתי לקשממ
.ןמדב לורטסלוכה תמר תא רפשל תויושע
יתועמשמ רופיש לע םירקוחה וחווד תועובש 15 רחאל הקידבב
.LDL-ל HDL לורטסלוכ סחיב

.American Journal of Clinical Nutrition

2007 ראוני
סגה יעמה ןטרס ינפמ ןגמ ןדיס
סגה יעמה ןטרס ינפמ הניגמ ןדיס ףסות תליטנ
.ותליטנ םויס רחאל םינש 5 תכשמנ וז הנגהו
.12%-ב הז ןוכיס םיניטקמ ףסותה תא םילטונה

Calcium הנוכמה בקוע רקחמב ולגתה םיאצממה

Dartmouth Medical School-ב Polyp Prevention Study
רועישב תחפומ ןוכיסב ואצמנ ןדיס ףסות ולטונש ולא .ב"הרא
.לודיגה לש ובושל 17%

.Journal of the National Cancer Institute

2007 ראורבפ
ץמאמ ירבש דגנ D ןימטיוו ןדיס
...םיימוי םיפסות

2007 סרמ
ןוזממ ןמוש תגיפס תיחפהל יושע בלח ירצוממ ןדיס
ורוקמש ןדיסש וליג קרמנד University of Copenhagen ירקוח
רחאל םדב ןמוש יפדוע ןיטקמ ,םיפסותמ אל ךא ,בלח ירצומב
.החוראה
ותרוצ) (Triacylglycerol) לורצילגאירט תומרש הליג רקחמה
זוחא 19 דע 15-ב ותחפ (החוראה רחאל םדב ןמושה לש תירקיעה
.םיפסותמ ותוא וכרצש ולא תמועל ,בלח ירצוממ ןדיס וכרצש ולאב

.American Journal of Clinical Nutrition

2007 סרמ
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס םיניטקמ D ןימטיוו ןדיס
ההובג הכירצש אצמ ב"הרא University of Hawaii-ב רקחמ
ןיטקהל הייושע D ןימטיו ףורצב םיפסותמו בלח ירצוממ ןדיס לש
.30%-מ רתויב סגה יעמה ןטרסל ןוכיס
US National Cancer Institute תוסחב ךרענש רקחמב
.60 עצוממ ליגב ,םישנ 105,000-ו םירבג 86,000-כ ופתתשה

.American Journal of Epidemiology

2007 לירפא
תומצעה לע הרימשל לקשמב הדירי תעב ןדיס תכירצ
ךישמהל תוכירצ ,לקשמב תיחפהל תוסנמה רבעמה ליג ינפל םישנ
.םירבשו סיזורופואטסוא עונמל ידכ ,ההובג תומכב ןדיס ךורצל
ןלקשממ ותיחפה רקחמב ופתתשה אשר םישנה
העיגפ לכ אלל ,םישדוח 6-ב ג"ק 5.5 עצוממב
.רקחמה תליחת תמועל ןהלש םצעה תופיפצב

.American Journal of Clinical Nutrition

2007 יאמ
דש ןטרסל ןוכיס םיתיחפמ D ןימטיוו ןדיס
Brigham and Women's Hospital and Harvard-ב רקחמ
תוכרוצה רבעמה ליג ינפל םישנש אצמ ב"הרא Medical School
ןוכיס ךכב תיחפהל תויושע D ןימטיוו ןדיס לש תולודג תויומכ
.40%-ל בורקב ,דש ןטרסל
ינפל םישנ 10,000-מ רתוי רחא ,םינש 10-כ ךשמ ,ובקע םירקוחה
.55.2 עצוממ ליגב ,רבעמה ליג רחאל 21,000-כו
לדוגל םאתהב ,זוחא 39-ל 35 ןיב הענ דש ןטרסל ןוכיסה תתחפה
.רבעמה ליג רחאל םישנ יבגל המוד הבטה האצמנ אל .הכירצה

.Archives of Internal Medicine

2007 יאמ
ןדיס תפסותב קר םצעל ליעומ D ןימטיו
הנקסמל ועיגה היגלב Katholieke Universiteit Leuven ירקוח
ףוריצב קר הליעי ,םירבשל ןוכיס תנטקהל ,D ןימטיו ףסות תליטנש
.ןדיס
םייוצמה ולאל דחוימבו םישישקל רבכמ הז ץלמומ םיינשה בוליש
ןוכיס תיחפמ םיינשה בולישש אצמנ .סיזורופואטסואל רתי ןוכיסב
.18%-ב ךריב םירבשל

.Metabolism & Journal of Clinical Endocrinology

2007 ינוי
תינומרע ןטרסל ןוכיס הלידגמ ההובג ןדיס תכירצ
אצמ ,(ATBC) רחא רקחמב ופסאנש םינותנ לע ססבתהש רקחמ
,תינומרע ןטרסב תוקלל ןוכיסו ןדיס תכירצ ןיב רשי רשק םייקש
.םינשעמה םירבגב
27,000-כ וב ופתתשהו דנלניפב ךרענ ,הנש 17 ךשמנש רקחמה
ןדיס ג"מ 2,000 וכרצש ולא ןיב יסחי ןוכיס וקדב םירקוחה .שיא
.םויב תוחפ וא ג"מ 1,000 וכרצש םתוא תמועל ,םויב רתוי וא
.1.63 היה הינשל הנושארה הצובקה ןיב ןוכיסה סחי

.International Journal of Cancer

2007 ינוי
םיפסות לע תומצעל ףידע ןוזממ ןדיס
תולעב ןה ןוזמהמ ןהלש תימויה ןדיסה תנמ תא תוכרוצה םישנ
.םיפסותמ ותוא תולטונה ולא תמועל ,רתוי תואירב תומצע
םישנ 168 רטינ ב"הרא Barnes-Jewish Hospital-ב רקחמ
.רבעמה ליג רחאל ,תואירב
תופיפצ רצויו רתוי בוט בורל גפסנ ןוזמהמ ןדיס םירקוחה ירבדל
ורוקמב היה אוה ךא ,ןדיס תוחפ וכרצש םישנל .רתוי ההובג םצע
.רתוי ההובג םצע תופיפצ התיה ,יטטאיד

.American Journal of Clinical Nutrition

2007 ילוי
םייטורופואטסוא םירבשמ םילבוסל D ןימטיוו ןדיס
קרמנד ןגהנפוק University Hospital Hvidovre ירקוח ירבדל
לופיטמ תלעות וקיפי םייטורופואטסוא םירבשמ םילבוסה םישנא
תא לידגמ הז לופיט .הנש ךשמב D ןימטיוו ןדיס לש בלושמ
תיחפמ אוה רתוי םירגובמבו 70-מ תוחפ ינבב םצעה תופיפצ
.םצע ןדבוא
ןדיס תמחפ ג"מ 3,000 לש תימוי הנמ ולבק רקחמה יפתתשמ
לורפיסלקלוק תודיחי 1,400 ףוריצב (Calcium carbonate)
.ובצלפ וא (Cholecalciferol)
ןוויכ ,הז לופיטמ תוחפ םינהנ 70 -מ הלעמל ינב םירקוחה ירבדל
,תיתעונת תוליעפ םיעצבמ םניאו רתוי םישלח בורל ולא םישישקש
.רתוי םיריעצל המודב

.American Journal of Clinical Nutrition

2007 ילוי
דש ןטרסל ןוכיס תיחפמ בלח ירצוממ ןדיס
הכירצ היושע תפרצ University of Paris-מ םירקוח ירבדל
ינפל םישנב דש ןטרסל ןוכיס תיחפהל בלח ירצומ לש תרבגומ
.תוחפל 45%-ב ,רבעמה ליג
.םישנ 3,627 ופתתשה םישדוח 18 ךשמנש רקחמה

.Annals of Nutrition and Metabolism

2007 ילוי
תרכוס םירפשמ/םיענומ D ןימטיוו ןדיס
רכוסה תמר תא רפשל יושע ללוכ ףסותכ D ןימטיוו ןדיס בוליש
.2 גוס תרכוס ילוח לש םמדב ןילוסניאה תמר תאו

.Metabolism & Journal of Clinical Endocrinology