תושדח - לזרב
Iron - News

תולייחל לזרבב תלעותה
דשה ןטרסל רושק רבצנ לזרב
ןוירהב לזרבו תילופ הצמוח
ץיממ לזרב תגיפס רפשמ בלח
יתיילכ דוקפית רפשמ לזרב
לזרבו ץבא תגיפסל לצבו םוש
בל תקיפס-יא ילוחו לזרבב רוסחמ
לזרבל םיקוקז םינטק תוקונית
תוינווינ תולחמו םדב לזרבה תמר
התומתו לזרבה תריבצ סוטטס
םישנל לזרבב רשעומ םיזופת ץימ
תוומב תושישק םינכסמ םיפסות
הקיטויבורפ לע לזרבה תעפשה
לזרב תגיפסל השידח ךרד
רבעמה ליג רחאל תושישתל לזרב
םידוליב ADHD םצמצמ לזרב
הימנא דגנ תילופ הצמוחו לזרב
תרכוסו תוהובג לזרב תומר
םישנב ןורכיז רופישל לזרב
הדיל רחאל ןואכיד דגנ לזרב
ןטרסו לזרב תסמעה
לוטסלוכו ןטרסל ןוכיס
תרפוע תלערהו לזרב ףסות
לזרבה ליבומ הלגתה
לזרבב רוסחמ דגנ היוסב ןיטירפ
לזרב תגיפס םירפשמ םידיאונטורק
לזרבו ץבאב םינטק םידלי יכרוצ
RLS-ל רושק חומב לזרבב רוסחמ
לזרבב רוסחמ ענומ םיזיע בלח
לזרב םירסח םינמש םיטוטעז
לזרבל רוקמכ תוצא
הירלמל ןוכיסו לזרבב רוסחמ


...לזרב ואר
 
2002 ראורבפ
הימנא דגנ תילופ הצמוחו לזרב לש יעובש ףסות
הדימ התואב הליעי תילופ הצמוחו לזרב ליכמה יעובש ףסות תליטנ
תורענ ברקב הימנא ירקמ תיחפהל ידכ ,םוי ידמ םתליטנ ומכ
University College of ירקוח ועיגה וז הנקסמל .לאפנב תורגבתמ
.ודוה יהלד Medical Sciences and Guru Teg Bahadur Hospital
ףסות תולטונב הימנאה תוחיכש .15 תונב תורענ 209 ופפתשה רקחמc
הדרי איה יעובש ףסות תולטונה ברקבו 20%-ל 68.6%-מ הדרי ימוי
.13.4%-ל 70.1%-מ

Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine


2004 ראורבפ
תרכוסו תוהובג לזרב תומר
3 יפ ןב ןוכיסב אצמיהל תולולע ןמדב ההובג לזרב תמר םע םישנ
(Hemochromatosis) סיזוטמורכומה ילוחש עודי .תרכוסב תוקלל
.2-גוס תרכוסב תוקלל םידעומ

עירפהל ,םיאתב עוגפל תולולע תוהובג לזרב תומר םירקוחה ירבדל
טרפ .ףוגה ידי-לע ןילוסניאה לוצינב עוגפלו םירביא לש םדוקפיתל
הכירצ בקע ההובג לזרב תמר םדב רצוויהל הלולע יתשרותה םרוגל
.רתי ןונימב לזרב יפסות תליטנ וא לזרבב רישע ןוזמ לש תרבגומ

Rush Uni. Medical Center-ב היגולונירקודנאה תקלחמ שאר
ההובג לזרב תמר תולעב תובר םישנ יכ רמוא ולא םיאצממ לע קלוחה
.ןילוסניאל הבוגתה תניחבמ יוארכ תודקפתמ

JAMA Pediatrics


2004 לירפא
םישנב ןורכיז רופישל לזרב
149 ופתתשה וב ,ב"הרא הינבליסנפ Penn State Uni.-ב רקחמ
לזרב יפסות תולטונ רשא (35 דע 18 תונב) תוריעצ םישנש אצמ ,םישנ
.ןהלש זוכירה רשוכ תאו ןנורכיז תא ךכב רפשל תויושע (ג"מ 60)
בקע לזרבב לק רוסחמ הלגתה ןהב םישנ יבגל םג ןוכנ אצמנ הז אצממ
םישדוח 4 ךשמב ןתינ ףסותה .תוימנאכ ורדגוה אלו ישדוחה רוזחמה
.רקחמה תליחתב ודדמנש ולא תמועל םייביטנגוקה ןהעוציב וושוה זאו

Experimental Biology 2004 meeting in Washington DC


2005 ראוני
הדיל רחאל ןואכיד דגנ לזרב
תוהמא יכ אצמ הקירפא םורד University of Cape Town-ב רקחמ
תומרב יתועמשמ רופיש לע וחוויד ,לזרב יפסות ולטנ רשא תוימנא
.הדיל רחאל תוששחהו ןואכידה
ןניא רשא תוהמא יבגל םג םייתועמשמ תויהל םיויושע רקחמה יאצממ
.לזרב ידמ טעמ תוכרוצ ךא תוימנא

Journal of Nutrition


2005 סרמ
ןטרסו לזרב תסמעה
,ב"הרא Medical Uni. of South Carolina-ב םירקוח ירבדל
םימיוסמ םישנא ,םילרנימב םירשעומה תונוזמה תייגוס תא וקדב רשא
.ןטרסל ןוכיס רתיב אצמיהל םילולע לזרבב רישע בר ןוזמ םיכרוצה

(Transferrin) ןירפסנרט בויסנ לש ההובג המר ילעב םישנאב רבודמ
ןוכיס םרוג הווהמ 60%-מ ההובג ןירפסרט תמר יכ אצמנ רבעב .םדב
ג"מ 18 לעמ םויב םיכרוצה 45%-מ ההובג המר ילעב םישנא .ןטרסל
תילמרונ המר ילעב תמועל 2.24 יפ לודגה ןטרסל ןוכיסב םייוצמ לזרב
תולבגמ לע דיפקהל הז ןוכיסב םייוצמה ולא לע .לזרב תוחפ םיכרוצה
.תוינוזת

NI

2005 ילוי
דורי לורטסלוכ ילעבב ןטרסל ןוכיס
ןוכיס ריבגמ םדב דאמ ךומנ LDL לורטסלוכו לזרב ההובג המר בוליש
.ןטרס תלחמל
ב"הרא Medical University of South Carolina ירקוח ירבדל
המר ,םמצע ינפב .הלחמל םרוג הווהמה ,תינוצמיח הקע הז בוליש רצוי
לש בולישו 54%-ב LDL-הו 66%-ב הז ןוכיס הלידגמ לזרב לש ההובג
.168%-ב ןוכיסה תא לידגמ םיינשה
םע ההובג לזרב תמר לש בולישב םג המוד רועישב לדג ןטרסל ןוכיסה
בשחתהל שיש איה ולא םיאצממ תועמשמ .הכומנ HDL תמר
.לזרב ףסות תליטנ ינפל לורטסלוכה תומרב

American Journal of Epidemiology


2005 ילוי
תרפוע תלערה ינפמ ןגמ לזרב ףסות
Manchester Metropolitan University-ב םירקוח לש םהירבדל
םימרגנ רשא חומ יקזנ ינפמ םידלי לע ןגהל יושע לזרב ףסות הינטירב
םדב תרפוע ג"קמ 10-ב יד םירקוחה ירבדל .תרפועב םוהיזמ האצותכ
.(IQ) לכשמה תמרב הדיריל םורגל ידכ םדב לזרבב רוסחמ םע דחי
תכרעמב םתגיפס לע לזרבה םע םירחתמ ןגנמהו תרפועה יכ ררבתמ
.לוכיעה

Manchester Metropolitan University


2005 רבמטפס
לזרבה ליבומ הלגתה
תיארחאה הלוקלומה והיז הינטירב King's College London ירקוח
לזרב עודמ רתוי הבוט הנבהל ליבוי רבדה .יעמב לזרבה תגיפס לע
וחותיפלו חמוצהמ לזרב רשאמ ,(5 יפ דע) רתוי בוט גפסנ יחה תמקרמ
.יטטניס לזרב ףסות לש
תלעופו (Haem Carrier Protein) HCP1 תארקנ הלוקלומה
.(Duodenum) ןוירסירתב ,יעמה לש ןושארה וקלחב

Cell

2006 ראוני
לזרבב רוסחממ םילבוסל היוסב ןיטירפ
...ןיטירפ


2006 רבמטפס
לזרב תגיפס םירפשמ םידיאונטורק
וליג הלאוצנו סקאראק Laboratorio de Fisiopatologia-ב םירקוח
תגיפס תא םירפשמ ןיתנסקאיזו ןיאטול ,ןפוקיל םהב ,םידיאונטורקש
םתעפשה תא םילטבמ ףאו םינגד לע תססובמה החורא ןמזב לזרבה
.התו הפק ומכ ,לזרבה תגיפס תא םיניטקמה םימרוג לש
תססובמ ויהש רקוב תחוראב דחוימב הרכינ םידיאונטורקה תעפשה
.(Corn Bread) סרית םחל וא (Wheat-Based Breakfast) הטיח לע
.םינש 32.89 עצוממ ליג תונב תובדנתמ 128 ופתתשה רקחמב

Nutrition Research

2007 ראוני
לזרבו ץבאל םינטק םידלי יכרוצ
ץבא לש רוסחמב אצמהל םילולע םמא בלחמ םילמגנה םינטק םידלי
יכרוצ םירבוג וב ,םישדוח 6 ליג תביבסב הליחתמ הז רוסחמ תייעב .לזרבו
.הצחמל קצומ ןוזמ לש ובוליש תליחת םע דבב דב םידליה
Uni. of Colorado Health Sciences Center-ב םירקוח ירבדל
(Liver) דבכו רשב אוה ולא םיכרצ קפסל רתויב בוטה רוקמה ב"הרא
.וז השירד לע תונעל ידכ הקיפסמ הניא חמוצהמ ןוזמ תכירצו

The Journal of Nutrition


2007 ינוי
RLS-ל רושק חומב לזרבב רוסחמ
ורזענ וב ,הינמרג University of Tuebingen-ב ךרענש םידקמ רקחמ
החונמה תורסח םיילגרה תנומסת ילוח יכ הליג ,MRI קרוסב םירקוחה
לזרבה תמרב הדיריב םינייפאתמ (Restless Legs Syndrome\RLS)
.חומה ירוזיא לכב

11th International Congress of Parkinson's Disease
and Movement Disorders


2007 ילוי
לזרבב רוסחמ ענומ םיזיע בלח
ויתונותי ןיב הוושיהש דרפס University of Granada/UGR-ב רקחמ
רוסחמ תעינמ תניחבמ ,תודלוח לע ,הרפ בלח לש ולאל םיזיע בלח לש
.הרפ בלח תמועל םילודג תונורתי שי םיזיע בלחל יכ אצמ םדב לזרבב

לודליד םג ענומ אלא לזרבב רוסחמ ענומ קר אל םיזיע בלח יכ ררבתה
םירקוחה ושמתשה םירקמה ינשב .(םצעה תוככרתה) תומצעהמ לזרב
.ןדיסב רשעומ בלחב
לש רתוי תובוט תומר ואצמנ םיזיעה בלח תא ולביק רשא תודלוחב
תונימזל תודוה תאז ,ףוגב ןדיסה ןזאמ לע יארחאה ,PTH ןומרוהה לש
.םויזנגמהו ןחרזה ,ןדיסה ,לזרבה לש (Bioavailability) תיגולויבה

Dep. of Physiology of the University of Granada/UGR


2007 רבמטפס
לזרב םירסח םינמש םיטוטעז
...םידלי


2007 רבמבונ
לזרבל רוקמכ םי תוצא
Inst. Venezolano de Investigaciones Cientificas-ב רקחמ
םי תוצא לש ןלודיג יכ הליג ,שיא 96 ופתתשה וב ,הלאוצנו סאקראק
,לזרבל יתרגש יתלב ילכלכ רוקמ קפסל היושע (Marine Algae)
.C ןימטיו רישע רוקמ ןתויה לע ףסונב
,לזרב ג"מ 196 תוליכמ Gracilariopsis תחפשממ תוצא יכ אצמנ
.הצא םרג 100 לכל ,זרוא לע תוססובמה תוחוראב בטיה גפסנ רשא

Journal of Nutrition


2008 טסוגוא
ןוירהב הירלמל ןוכיס ןיטקמ לזרבב רוסחמ
...םישנ


2009 ינוי
לזרב ףסותמ תלעות הנקפת תולייח
...תליטנ


2009 טסוגוא
דשה ןטרסל םירושק ןוזממו רבצנ לזרב
ב"הרא דנלטרופ Oregon Health and Sciences Uni. ירקוח
תלחמל ןוכיס תלדגהל תיתועמשמ רושק ןוזממ רבצנש לזרב יכ םירסומ
.דשה ןטרסלו (Fibrocystic Breast Disease) תיטסיצורביפ דש

וב ,בחרנ יניס רקחממ םתושרל ודמעוהש םינותנב ושמתשה םירקוחה
ייוניש ולגתה ןהב םישנ 346 ,דשה ןטרסב תולוח םישנ 248 ופתתשה
.תרוקיב תצובקכ ושמישש תואירב םישנ 1040-ו םייטסיצורביפ

International Journal of Cancer


2009 רבוטקוא
תודירש םירפשמ ןוירהב לזרבו תילופ הצמוח
...ירקוח


2009 רבמבונ
תוריפ ץיממ לזרב תגיפס םירפשמ בלח ינובלח
...ירקוח


2010 ינוי
בל תקיפס-יא ילעבב יתיילכ דוקפית רפשמ לזרב
םייחוודמ ןילופ Medical Uni., 4th Military Hospital ירקוח
םילבוסל םישדוח רפסמ ךשמב תנתינ rat ידירו ךות לזרב תייפרת יכ
םהל תרשפאמו םילוחה תשוחת תא הביטימ קר אל בל תקיפס-יאמ
דוקפיתה תא םג םהב תרפשמ אלא ,רתוי הבוט תינפוג תוליעפ עצבל
.(Renal Function) יתיילכה

Medscape


2010 ילוי
לזרבו ץבא תגיפס םיריבגמ לצבו םוש
...םירקוח


2010 ילוי
התומתב תינורכ בל תקיפס-יא ילוח ןכסמ לזרבב רוסחמ
שיא 546 ופתתשה וב ןילופ Wroclaw Medical Uni.-ב רקחמ
תינורכ בל תקיפס-יא ילפוטמ יכ אצמ םינש 3 ךשמנו 55 עצוממ ליג ינב
בל תלתשהב ךרוצל ןוכיס רתיב םייוצמ (Chronic Heart Failure)
.תוכומנ םמדב לזרבה תומר רשאכ התומתלו

European Heart Journal


2010 רבמטפס
לזרב ףסותל םיקוקז םינטק תוקונית
ופתתשה וב ,םלוהקוטש Karolinska Institute-ב ךרענש ידבש רקחמ
רשא תוקונית לע יכ חוודמ ,דורי לקשמב ודלונש םיאירב תוקונית 285
ףסות ולביקש ולא תוקונית .לזרב ףסות לבקל ילובג ךומנ לקשמב ודלונ
.הימנא וא לזרבב רוסחמ וחתיפ אל םישדוח 6 ליג דע לזרב

Pediatrics


2010 רבמצד
תוינווינ תולחמו םדב לזרבה תמר
עיגה םימדוק םירקחמ קרסש University of Manchester-ב רקחמ
תייתשו תולוחכ תוינמכוא ומכ ,םילוגס תוריפ לש םתכירצ יכ הנקסמל
הצופנ תשרט ,רמייהצלא תלחמ לש םתעינמב עייסל היושע קורי הת
.ןוסניקרפ תלחמו
יוארכ רושק וניאש לזרב אוה ,םירקוחה ירבדל ,ולא תולחמל םרוגה
םילקידר םניה ולא ,םינכוסמ םינלער לש םרצוויהל םורגל לולע רשא
תומקרו םיאת לע םיעיפשמה (Hydroxyl Radicals) םיליסקורדיה
.תוינווינ תולחמל םימרוגו ףוגב

Archives of Toxicology


2011 ראורבפ
התומתל רושק וניא לזרבה תריבצ סוטטס
דוגינב יכ הליג ב"הרא ןוטסוב Johns Hopkins University-ב רקחמ
ההובג הריבצל םינמס ןיב ןיב רשק לכ ןיא ,םימדוק םירקחמ יאצממל
(Transferrin) ןירפסנרטו (Ferritin) ןיטירפ - םדה תמזלפב לזרב לש
.תונוש תולחממ התומתל ןוכיס רתיו -

Cardiovascular Diseases & Nutrition, Metabolism


2011 יאמ
םישנב הימנא לע לקמ לזרבב רשעומ םיזופת ץימ
(Microencapsulated) םיפוטע לזרב יחלמ תרזעב תוריפ יצימ קוזיח
.הימנאל ןוכיסב םישנב לזרבה תומר תאלעהל הלוז ךרד תווהל היושע
Spain’s Institute of Food Science and Technology ירקוח
הרכינ ולא תואקשמ לש םתייתש תעפשה יכ םירסומ and Nutrition
ופתתשה רקחמב .תועובש 16 תב תימוי הכירצ רחאל הכרענש הקידבב
.םישנ 122

British Journal of Nutrition


2011 רבוטקוא
תוומב תושישק םינכסמ םיפסות
...רקחמ


2011 רבוטקוא
הקיטויבורפ לע לזרבה תעפשה
תעפשהב םתוליעפ תא םימצמצמ םימייוסמ םייטויבורפ םיקדייח ינז
,הליעפ (IBD) תיתקלד יעמ תלחמ בלשב תרצונה לזרבב הרישע הביבס
ירקוח .הלחמב הגופהל ךכב םימרוגו ןורק תלחמו סיטילוקב ומכ
.טנטפ םהילע ואיצוהו ולא םינז ודדוב הינטירב Bristol University

PloS ONE


2012 ראורבפ
לזרב תגיפסל השידח ךרד
תויהל יושע הלגתה רשא תוינטקמו תוקרימ לזרב תגיפסל שידח ןונגנמ
.לזרבב רוסחמל ןורתפה
Children’s Hospital Oakland Research Inst./CHORI ירקוח
ןונגנמה יכ םיריבסמ ,תודלוחבו םדא-ינבב ןה ךרענש רקחמב ,ב"הרא
ןובלחב ףוטעה לודג לזרב לרנימ ,ןיטירפמ לזרב תגיפס רשפאמ שידחה
לזרב תובוכרת לש הליגרה הגיפסה לע ףסונב תאז לכ ,תוינטקב רישע
.ןוזמ יפסותב תויוצמה ולא ומכ ,תונטק

The Journal of Nutrition


2012 ילוי
רבעמה ליג רחאל תושישת דגנ לזרב ףסות
תונב םישנ 198 ופתתשה וב ,ץייווש University of Geneva-ב רקחמ
םיצמצמ לזרב יפסותש ךכ-לע חוודמ ,תועובש 12 ךשמנ רשא 53 דע 18
.תוימנא ןניאש םישנהמ תיצחמל בורקב תושישת
28.8% תמועל ,47.7%-ב תושישתה תגרד תדירי תא םיכירעמ םירקוחה
.(המד) ובצלפה תצובק תונב ברקב

Canadian Medical Association Journal


2012 רבמצד
ךומנ לקשמב ודלונש םידוליב ADHD םצמצמ לזרב ףסות
לזרב יפסות ןתמ יכ םירסומ הידבש Umea University-ב םירקוח
ןתוחתפתהל ןוכיס םהב םצמצל יושע דורי לקשמב ודלונ רשא םידליל
רתוי רחואמ תיביטקארפיה בשק תערפה ומכ ,תויתוגהנתה תויעב לש
.םהייחב
ודלונש ולא ןיבמ 95% הז ללכבו תוקוניתה לכ תא ונחב רשא םירקוחה
.תוגהנתהו היצנגילטניא םהב וכירעה יצחו שולש ליגב ,ןיקת לקשמב
,תוצובקה יתש ןיב (IQ) לכשמה תמר יבגל םייתוהמ םילדבה ואצמנ אל
.ADHD ומכ ,תויתוגהנתהה תויעבב םילדבה ואצמנש דועב

Pediatrics