?םהמ םילרנימ
קוקז םהל ףוגה .המדאב םיאצמנה םיימיכ תודוסי םה םילרנימ
וא ןוזמהמ םלבקל בייח אוה .ומצעב םרצייל לגוסמ אוה ןיאו
.(תומלשה) םיפסותמ
,ולא םיימיכ תודוסימ קלחל ףוגה קוקז ,תואנה ודוקפית םשל
(ןמחפ שי םלוכב) םינימטיוו םינמוש ,םינובלח ,תומימחפל ףסונב
עוציב םשל ,ןמחפל םירשק אלל רמולכ ,תינגרואנאה םתרוצב
.תונוש תויצקנופ
.םוי ידימ ,תועיבקב קפסל שי ,ףוגל םיצוחנה םילרנימ

הרהזא
,ףוגב םילרנימה ןוזיא רפוי ךכב .דדוב לרנימ לוטיל ןיא 
.ולטינ אלש םילרנימה לוליד בקע ,קזנ םורגל לולעש 

המישר ,םילרנימ