תושדח - םוינלס
Selenium - News
בלה תואירב תא רפשמ םוינלס
ןתשה תיחופלש ןטרס דגנ 'לס
תינומרעה ןטרסל אל םוינלס
םישישקב הימנאו םוינלס
תינומרעה ןטרס םינגו םוינלס
רועה ןטרסל ןוכיסו םוינלס
שומישל חוטב וניא םיוסמ ףסות
תינומרעה ןטרסל אל םוינלס
המוקואלגו םוינלס
לוטסלוכ הלעמ םוינלס
תרכוסל ןוכיס ןיטקמ םוינלס
ןתשה תיחופלש ןטרסו םוינלס
תינומרעה 'סל םינמסו םוינלס
הלק סביירג תלחמל םוינלס
םינמשב תינפוג תוליעפו םוינלס
האירה ןטרסל ןוכיסו םוינלס
ןטרסל ןוכיס ןיטקמ םוינלס
שמשה תנירקמ ןגמ םוינלס
סיטירתראואטסואו םוינלס טועימ
םוינלס ףסותל תוקוקז תורגובמ
תיפסכ תוליערו םוינלס E ןימטיו
בל-תלחמו םיטנדיסקוא-יטנא
ןתשה תיחופלש ןטרס דגנ םוינלס
סדייא סוריו טיאמ םוינלס
סדייא תלחמ תוחתפתהו םוינלס
לורטסלוכה ןוצמיח דגנ םוינלס
תינומרעה ןטרס דגנ םוינלס
תיביטינגוק תורדרדיהו םוינלס
םירירש שילחמ םוינלס טועימ
התומתו םיטנדיסקוא-יטנא
ליזרב יזוגאב םוינלס
תילובטמ תנומסתו םוינלס


...םוינלס ואר
 
2003 ראורבפ
ןטרסל ןוכיס ןיטקמ םוינלס
םוינלסש וליג הינטירב Beatson Institute for Cancer Research ירקוח
הנוכמה ךילהתב ,םיילמרונ אל םיאת לש םתומל םרוגה p53 ןג תא ליעפמ
היה הכ דע .םישדחב םתופלחתה תא ענומ אוהש וא תנכותמ םיאת תומ
.ןטרס יגוס רפסמל ןוכיס ןיטקמ םוינלס יכ עודי

Proceedings of the National Academy of Sciences


2003 יאמ
שמשה תנירק ינפמ ןגמ םוינלס
םוינלס תואצמיהש וליג הינטירב Edinburgh University-ב םיגולוטמרד
םוינלסה .שמשהמ לוגס-הרטלוא תנירק יקזנ ינפמ הנגהב תעייסמ רועב
ךורצל שי ןכלו ןטרסל חתפתהל הלולע רשא תינוצמיח הקעל ןוכיס ןיטקמ
.ימוי סיסב לע ונממ

Journal of Food Sciences and Agriculture


2005 רבמבונ
סיטירתראואטסואל ןוכיס רתיו םוינלס טועימ
וב רקחמ תובקעב ,ב"הרא University of North Carolina-ב םירקוח
ןוכיס לידגהל לולע םדב םוינלס טועימ יכ םיחוודמ ,שיא 940 ופתתשה
ונממ םרגה ןוילימ תירישע רועישב תפסות לכו ךרבב סיטירתראואטסואל
.זוחא 20 דע 15-ב הז ןוכיס ןיטקת

American College of Rheumatology


2005 רבמצד
םוינלס ףסותל תוקוקז תורגובמ
תונב) תורגובמ םישנב תוכומנ םיטנדיסקוא-יטנאה ראשו םוינלס תומר
ההובג הכירצ יכ חכוה רבעב .םיפסות תרזעב ןוקיתל תונתינ (הלעמו 63
.תוינורכ תולחמ ינפמ םיניגמ E ןימטיוו םוינלס לש
40%-ל בורק יכ אצמנ ,םישנ 178 ופתתשה ובו הינמרגב ,רקחמב
ותוא אירבה ןוזמה תורמל ,םמדב םוינלס טועיממ םילבוס היסולכואהמ
.םיכרוצ םה
ןוצמיח תעינמל ףתושמב םילעופ E ןימטיוו םוינלס יכ םירסומ םירקוחה
ןוכיסה תא לידגהל לולע םהב רוסחמו (Lipid Peroxidation) ידיפיל
.ךכל תורושקה תולחמלו תינוצמיח הקעל

European Journal of Clinical Nutrition


2006 ראורבפ
תיפסכ לש תוליער םיתיחפמ םוינלסו E ןימטיו
יכ אצמ ,םירבכעב ךרענש ,הדנק קביווק McGill University-ב רקחמ
תיפסכ לש התוליער תא ןיטקהל יושע םוינלסו E ןימטיו יפסות לש בוליש
לוכאל הנלכות ןוירהב םישנ יכ איה רבדה תועמשמ .םיגד תכירצ בקע
רובע 3-הגמוא לש רתוי הלודג תומכמ הנהי ןרבועש ידכ םיגד רתוי
םינייצמ ,ךכל הביטנרטלאה .תיבבלה ותואירבו תיביטינגוקה ותוחתפתה
.3-הגמוא תכירצ תרבגה איה ,םיאפורה

Neurotoxicity and Teratology


2006 לירפא
בל-תלחמ ינפמ םיניגמ םניא םיטנדיסקוא-יטנא
...ירקוח


2006 רבמטפס
ןתשה תיחופלש ןטרסל ןוכיס תוחפ = םוינלס רתוי
הכירצה תלדגה יכ וליג היגלב Katholieke Universiteit Leuven ירקוח
ןטרסל ןוכיסה תא ןיטקהל היושע ,םיפסותמ וא ןוזממ ,םוינלס לש תימויה
םמדב רשא םישנאב רבודמ .70%-ב (Bladder Cancer) ןתשה תיחופלש
ג"קמ 82.4 שי םמדבש ולא תמועל ,םוינלס רתוי וא רטילל ג"קמ 96 שי
.14%-ב ןוכיסה תתחפה התועמשמ ג"קמ 10 תפסות לכ .תוחפ וא רטילל

International Journal of Urology


2007 ראוני
סדייא תלחמ תוחתפתה תוטיאמ םוינלס תולולג
יאשנ 262 ופתתשה וב ,ב"הרא ימאימ University of Miami-ב רקחמ
לטינה ,םוינלס לש ימוי ףסות יכ הליג ,םינש 40.6 עצוממ ליג ינב ,HIV
(Antiretroviral Therapy) סוריוורטרב לבוקמה לופיטה םע דבב דב
רבודמ .ךכל רושקה (Viral Load) ילאריוה סמועב הטילש רשפאל יושע
.םישדוח 9 ךשמב לטינש ג"קמ 200 ןב ףסותב

Archives of Internal Medicine


2007 ראורבפ
התומתה לע םיטנדיסקוא-יטנא יפסות תעפשה
יפסות תעפשה תא וקדב רשא םייארקא םירקחמ 68 וחותינש םירקוח
לידגהל םילולע ןיטורק אטבו E ןימטיו ,A ןימטיוש וליג םיטנדיסקוא-יטנא
לע העפשה התייה אל C ןימטיול ,תאז םע .16%-ב התומתל ןוכיסה תא
הביס לכמ התומתל ןוכיס ןיטקמ םוינלס ףסות יכ םג אצמנ .התומתה
.9%-ב איהש

Journal of the American Medical Association


2007 ראורבפ
LDL לורטסלוכ ןוצמיח ענומ םוינלס
עונמלו LDL ערה לורטסלוכה לש ונוצמיח תא עונמל יושע םוינלס ףסות
.University of Padova-ב ןטק יקלטיא רקחמ אצמ תאז ,בל-תלחמ ךכב
תמועל האוושה העצוב אלו (םיאירב םישנא 14) ןטק היה רקחמהש ןוויכ
.תאז ששאל ידכ םיפסונ םירקחמ םישרדנ (המד) ובצלפ

Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases


2007 ראורבפ
תינומרעה ןטרסל ןוכיס םיניטקמ ןימטיו-יטלומו םוינלס
תרבגומ הכירצ יכ אצמ ,םינש 8 ךשמנ רשא ,ףתושמ יאקירמא-ינד רקחמ
ותוחתפתהל ןוכיס ןיטקהל היושע ןימטיו-יטלומ םע בולישב םוינלס לש
םיכרוצה םינשעמ םישנא ופתתשה רקחמב .40%-ב תינומרעה ןטרס לש
.ןימטיו יטלומ םילטונו (םויב 'חי 28 לעמ) E ןימטיו לש הלודג תומכ

The American Journal of Clinical Nutrition


2007 ראורבפ
םישישקב תיביטינגוק תורדרדיה טיאמ םוינלס ףסות
שיא 1,389 ופתתשה וב ,תפרצ University of Montpellier-ב רקחמ
תיעבטה הדיריה תא ץיאהל לולע םוינלסב רוסחמ יכ ואצמ ,71 דע 60 ינב
.ליגב היולתה ,ילטנמה דוקפיתב

Epidemiology


2007 טסוגוא
םירירש שילחמ םוינלס טועימ
םע הלועפ ופתיש רשא Tuscany Regional Agency-ב םירקוח ירבדל
לש הדורי המר ,ב"הרא Johns Hopkins School of Medicine ירקוח
.םישישקב םירירש תשלוחל ןוכיס ליפכהל הלולע םדב םוינלס
תשלוח) םישלח ואצמנ רתויב הכומנה םוינלסה תמר האצמנ םהבש ולא
הובגה זוכירה אצמנ םמדב רשא ולא תמועל 94%-ב (די תציחלו םייכרב
.65-מ הלעמל ינב שיא 891 ופתתשה רקחמב .ולש רתויב

American Journal of Clinical Nutrition


2008 ראורבפ
ליזרב יזוגאב םוינלס
.56%-ב םדב םוינלסה תמר תר תולעהל היושע םויב ליזרב יזוגא 2 תכירצ
ההובג ולא םיזוגאב םוינלסה לש (Bioavailability) תיגולויבה ותונימז
תוצופנה תורוצהמ תחא ,(Selenomethionine) ןינויתמונלסה לש וזמ
.םייתנוזת םיפסותבו ןוזמב וקוזיחל תושמשמה רתויב
תאז ,םוינלס ףסות תליטנב ךרוצ עונמל היושע הנוזתל ליזרב יזוגא תפסוה
ךשמנש רקחמ תובקעב דנליז-וינ University of Otago ירקוח םיחוודמ
.םירגובמ 59 ופתתשה ובו תועובש 12

American Journal of Clinical Nutrition


2008 רבמבונ
תילובטמ תנומסת לע לקמ םוינלס
ופתתשה וב ,דרפס הנולפמפ University of Navarra-ב ךרענש רקחמ
תלדגומ הכירצ יכ אצמ ,םינש 20.7 עצוממ ליג ינב םיאירב םירגובמ 100
.תקלדלו תילובטמ תנומסתל ןוכיסה ימרוג תא םצמצל היושע םוינלס לש
לש םהינרופיצמ ולטינ רשא תומיגדמ םירקוחה ודדמ םוינלסה יזוכיר תא
.רקחמב םיפתתשמה

European Journal of Clinical Nutrition


2008 רבמבונ
בלה תואירב תא רפשמ םוינלס ףסות
םיחוודמ הינמרג ץניימ Johannes Gutenberg-University-ב םירקוח
היושע (Sodium Selenite) טינלס םוידוס םוינלס ףסות תליטנ יכ
לש ןתעינמב דיקפת שי ול GPx-1 םיזנאה לש ויתומר תא לידגהל
,תועובש 12 רחאל הנחבוא וז הביטמ העפשה .תוירלוקסו-וידרק תולחמ
.םדא יאתב השענ רקחמה .ןונימל רשק אלל

American Heart Journal


2008 רבמבונ
סדייאה סוריו תוברתה טיאמ םדב ןובלח
םתעדל יכ םירסומ ב"הרא Pennsylvania State University ירקוח
.10 יפ סדייאה ףיגנ תוברתה תא טיאהל היושע םוינלס תכירצ תלדגה

Journal of Biological Chemistry


2008 רבמצד
םישנב ןתשה תיחופלש ןטרס ענומ םוינלס
ופתתשה וב ,ב"הרא ריישפמה וינ Dartmouth Med. School-ב רקחמ
םירקוחה וקדב םהב (Bladder Cancer) ןתשה תיחופלש ןטרס ילוח 767
תויושע תוהובג םוינלס תומרש הליג ,םיילגרה ינרופיצב םוינלסה תומר תא
.34%-ב (דבלב) םישנב ןתשה תיחופלש ןטרס לש תוחיכש םצמצל

American Journal of Clinical Nutrition


2008 רבמצד
תינומרעה ןטרס לע םיעיפשמ םניא םינימטיוו םוינלס
,םוינלס וא C ןימטיו ,E ןימטיו לש ימוי ףסותש ואצמ םידרפנ םירקחמ 2
.תינומרעה ןטרס תוחתפתה ענומ וניא םהיניב בוליש וא דרפנב דחא לכ
,ינשבו םירבג 35,000-כ ופתתשה ,םינש 5.5-כ ךשמנש ,ןושארה רקחמב
.םירבג 15,000-ל בורק ופתתשה ,םינש 8-כ ךשמנ רשא

JAMA


2009 ראוני
הימנאב םישישק ןכסמ םוינלס טועימ
ופתתשה וב ,ב"הרא Johns Hopkins Medical Institutions-ב רקחמ
הכומנ םוינלס תמר ילעב םישישק יכ אצמ ,65-מ רתוי ינב םירגובמ 2,092
המר ילעבל האוושהב הימנאב תוקלל ,11.4% רועישב ,ןוכיס רתיב םינותנ
.הייעבה תא רותפי םוינלס ףסות תליטנ םא רורב אל ןיידע .ההובג

European Journal of Clinical Nutrition


2009 ראורבפ
תינומרעה ןטרסל םירושקה םינג םינשמ םוינלסו E ןימטיו
ב"הרא ססקט MD Anderson Cancer Center ירקוח לש םהירבדל
לע העפשה ידי-לע תינומרעה ןטרס ינפמ ןגהל םייושע E ןימטיוו םוינלס
.תינומרעה ןטרסל רושקה TP53 ןגה לש ותואטבתה
,ןטרס ילוחמ ולטינ רשא ,תויספויב לש ןתפישח יכ םיחוודמ םירקוחה
הפישח .םתואטבתהב יונישל המרג םהינשל וא םוינלסל ,E ןימטיול
.תינומרעה ןטרס אלל םישנאמ תולבקתמה תואצותל האיבה םהינשל
.תועובש 6 ךשמנ ,םילפוטמ 39 ופתתשה וב ,רקחמה

Journal of the National Cancer Institute


2009 יאמ
רועה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ םוינלס
ההובג המר יכ םיחוודמ הילרטסוא University of Queensland ירקוח
יאת תמוניצרק לש התוחתפתהל ןוכיס ןיטקהל היושע םדב םוינלס לש
שקשק יאת תמוניצרקלו (Basal Cell Carcinoma/BCC) סיסב
וקדב רקחמה ךרוצל .57%-ב (Squamous Cell Carcinoma/SCC)
.הילרטסואב םייחה םירגובמ 485 יארקאב םירקוחה

Prevention & Cancer Epidemiology, Biomarkers


2009 ינוי
שומישל חוטב וניא םיוסמ םוינלס ףסות
עדימ יד ןיא יכ תרסומ (EFSA) תיאפוריאה ןוזמה תוחיטב תושר
היורקה ותרוצב םוינלסה ףסותב שומישה לש ותוחיטב תא ששאמה
.(Semethylselenocysteine) ןיאטסיצונלסליתמס

The European Food Safety Authority/EFSA


2009 ילוי
תינומרעה ןטרס ילוחל אל םוינלס ףסות
תובקעב ,הזרכהב ואצי ,ב"הרא University of California-ב םירקוח
םילטונ רשא תינומרעה ןטרס ילפוטמ יכ ,(SELECT) לודג יתעינמ רקחמ
יביסרגא תויהל ןטרסל ומרגיש ךכב םמצעל קיזהל םילולע םוינלס ףסות
.רתוי
SOD2 ןגה לש טנאיראוה דוק ילעבב דחוימב לודג אצמנ הז ןוכיס
489 ללכמ 75% וויה רשא (Manganese Superoxide Dismutase)
םרג-וננ 6.0 PSA תמרו 62 עצוממ ליג ינב ויהש ,רקחמב םיפתתשמה
.רטיל-ילימל

Journal of Clinical Oncology


2009 רבמטפס
המוקואלג לע םוינלסה תעפשה
המוקואלג תוחתפתהל ןוכיסה לע העיפשמ םדה תמזלפב םוינלסה תמר
הלוע רבדה ,(Primary Open-Angle Glaucoma) תיוז תחותפ תינושאר
תומר תא וושיהש םירקוחה .ב"הרא University of Arizona-ב רקחממ
תרוקיבה תצובק תא וויהש שיא 54-ב ולא םע םע םילפוטמ 47-ב םוינלסה
וניאש ןפואב רתוי ההובג םילוחה ברקב םוינלסה תמר יכ תעדל וחכונ
.יתועמשמ

British Journal of Ophthalmology


2009 רבמבונ
ההובג לורטסלוכ תמרל רושק םוינלס ףסות
University of Warwick Medical School-ב רקחמ יאצממל םאתהב
ונממ ידמ ההובג הכירצ וא הובג ןונימב םוינלס ףסות תליטנ הינטירב
רקחמב .10% דע רועישב םדב לורטסלוכה תמר תא תולעהל הלולע ןוזמב
.שיא 1,042 ופתתשה

Journal of Nutrition


2010 סרמ
תרכוסל ןוכיס םצמצמ םוינלס
1,162 ופתתשה וב ,תפרצ University of Montpellier I-ב רקחממ
םדב םוינלס לש ההובג המר יכ הלוע ,םינש 9 ךשמנ רשא ,םישנו םירבג
.םישנב האצמנ אל וז העפשה .2-גוס תרכוסב תוקלל ןוכיס הניטקמ

Metabolism & Nutrition


2010 רבמטפס
ןתשה תיחופלש ןטרס ינפמ ןגמ םוינלס
וקרסש ,דרפס Spanish National Cancer Research Center ירקוח
ןוכיס ןיטקהל היושע םוינלס לש ההובג הכירצש ואצמ ,םימדוק םירקחמ 7
.(Bladder Cancer) ןתשה תיחופלש ןטרסל

Prevention & Cancer Epidemiology, Biomarkers


2011 ראורבפ
תינומרעה ןטרסל םינמס ןיטקמ םוינלס
וב שומישה רשא - (Selenium Glycinate) טניצילג םוינלס ףסות תליטנ
רשא המזלפ ימיזנא לש םתוליעפ תא ריבגהל היושע - הכ דע רקחנ אל
.PSA-ה תמר תא ןיטקהלו תינומרעה ןטרסל םירושק
ויאצממו תועובש 6 ךשמנ רשא ,Ohio State University-ב רקחמב
ןויתטולגה תוליעפ תא ריבגהל ןיא היפל תמדוקה הסיפתה תא םירתוס
םירבג 30 ופתתשה ,םדב (Glutathione Peroxidase/GPx) זאדיסקורפ
.הדימעה ליג ינב

Nutrition Research


2011 יאמ
סביירג תלחמ לש הלק תואטבתהב ליעומ םוינלס
רשא םילפוטמה ייח תוכיא תא תרפשמ םויב םיימעפ םוינלס ףסות תליטנ
,(Graves' Orbitopathy) סביירג תלחמ לש הלק תואטבתהמ םילבוס
.הילטיא University of Pisa ירקוח םיחוודמ תאז

New England Journal of Medicine


2011 ינוי
םינמשב תינפוג תוליעפ רחאל תינוצמיח הקע לע לקמ םוינלס
דיימ תינוצמיח הקעל םינמס לע לקהל היושע םוינלס ףסות לש ותליטנ
ירקוח לש םהירבד יפל .רתי לקשמ ילעב םישנאב תינפוג תוליעפ רחאל
דחוימב ליעוי רבדה הינטירב University of Bedfordshire and Luton
םינמש םישנא 10 ופתתשה רקחמב .םייבבל םיעוריאל םישיגר רשא ולאל
םוידוס טינלס ג"קמ 200 ולביק רשא ילמרונ לקשמ ילעב םישנא 10-ו
.(Sodium Selenite)

Obesity


2011 רבמבונ
האירה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ וניא םוינלס
ופתתשה וב ,קרמנד ןגהנפוק Bispebjerg Uni. Hospital-ב רקחמ
אצמ ,הנש 16 ךשמנ רשא ,דבכ ןושיע לש עקר םע םישישק 3,300 לעמ
םע םוינלס לש תוהובג תומר תורשוק רשא תומיוסמ תויודע תורמל יכ
.ןוכנ וניא הז רשק (Lung Cancer) האירה ןטרסל ןוכיסה תנטקה
ההובג םוינלס תמר ילעב םידבכ םינשעמו ןוכנה אוה ךפיהה יכ ררבתה
תמר ילעב תמועל האירה ןטרסמ התומתל ןוכיס רתיב םינותנ םמדב
.הכומנ םוינלס

European Respiratory Journal