...הצופנ היסורבמא ואר

2013 ראוני
היסורבמאל היגרלאמ םילבוסל םירמשמ ןקולג אטב
ףסות יכ םיחוודמ ב"הרא הטוי GLH Nutrition, LLC ירקוח
םימוטפמיסה תא תיחפהל יושע Wellmune WGP ןקולג-אטב
(Ragweed) היסורבמאל (Allergy) היגרלאה ינימסת תרמוחו
.תיללכה .(Quality of life) םייחה תוכיא תא רפשלו

(Beta-glucan) ןקולג-אטב
םירכוס) םייביס םידירכסילופ םה םינקולג-אטב
ללכב ,םיבר ןוזמ תורוקמב םייוצמה (םיבכרומ
,הרועש יביס ,לעוש תלוביש ןיבוס ,םירמש הז
.תוצאו (ישיירו יקאטיאמ ןוגכ) אפרמ תוירטפ

דחוימב ,ןקולג-אטב לש בושח יתואירב ןורתי
,הקטיאמ תוירטפמו םירמשמ ןקולג-אטב לש
.(Immune system) ןוסיחה תכרעמ קוזיח אוה


,הנש 36 עצוממ ליג ינב שיא 48 ופתתשה וב ,רקחמב
ביכרמה תא ללכש ,תועובש 4 ךשמב ןתינה ףסות יכ אצמנ
ינימסת ךסב 52%-ו 28% תב הדיריל רושק Biothera
.המאתהב ,םינימסתה תרמוחו היגרלאה

התחפה ,(Improved sleep) תרפושמ הנישל רשק םג אצמנ
(Mood) חור בצמ ,(Nasal and Eye) םייניעהו ףאה ינימסת
ירקוח םיחוודמ ךכ ,(Vigor) ץרמה תרבגהו רתוי בוט
ידי לע ןמומ רקחמה .ב"הרא הטוי GLH Nutrition ,LLC
.Biothera תרבח

Nutrition & ood Science


2019 יאמ
רמייהצלא ינפמ בצע יאת לע הניגמ היסורבמא
שומיש וליג American Chemical Society-ב םירקוח
היסורבמאה ידי לע םירצוימה םירמוח המכל חיטבמו שדח
תויתנועה תויגרלאל םיארחא רשא ,(Ragweed)
.(Seasonal allergies)

בצע יאתל רוזעל תולוכיש תובוכרת ונייפאו והיז םםירקוחה
לש (Peptides) םידיטפפ תוחכונב דורשל (Nerve cells)
.(Alzheimer's disease) רמייהצלא תלחמ

רשוכב תעגופ תובורק םיתעל םילבוס רמייהצלא תלחמ
םירקוחה .תוגהנתההו ןורכיזה ,היצינגוקה ,טופישה
םידיטפפ לש תורבטצהל רמייהצלא תלחמ תא ורשק
םיקאלפ םירצויה ,חומב (Amyloid beta) אטב דיאולימע
.בצע יאת םילטוקש

הנורחאל והוזש (Terpenoids) םידיאונפרט ודדוב םירקוחה
רתויב תוליעפה תושדחה תובוכרתה 2 תא ופיסוה םה רשאכו
םירציימה (Neurons) םינוריונ הליכהש הדבעמ תחלצל
.לופיט אלל רשאמ םיאת רתוי 20%-כ ודרש ,אטב דיאולימע

American Chemical Society


2020 לירפא
תויתנוע תויגרלא דגנ תוישופיח
יכ םיחוודמ ב"הרא University of Connecticut ירקוח
ןיטקהל היושע (Ophraella communa) םילעה תישופיח
תוילכלכה תועפשהמו םינקבאהמ םיעגפנה רפסמ תא
תבהוא איהש ןוויכ (Ragweed) היסורבמאה לש תוולנה
.היסורבמאה חמצ תא סועלל

תישופיחלש ואצמ םימדוק םירקחמ יכ םינייצמ םירקוחה
לע וא םיימוקמ םיחמצ לע תוילילש תועפשה ויהי אל
תיגולויב הטילש לש וז הרוצלש ךכ ,הפוריאב יונ יחמצ
.ימוקמה ףונה לע תויוצר יתלב תוכלשה ויהי אל

קיזהל הלולע םילעה תישופיח יכ וארה הדבעמ תוקידב
ןיסב ושענש הדש תוקידב ךא ,(Sunflowers) תוינמחל
.הז אצממ רשאל ולכי אל הפוריאבו

יבגל תפסונ הדובעב ךרוצ שיש םישיגדמ םירקוחה
.םדאה תואירב לע םישלופ םירז םינימ לש העפשהה

Nature Communications

.