2 'דח - תולוחכ תוינמכוא
Blueberries - News 2

םדב רכוס תותסוומ תוינמכואב תויביטקא-ויב תובוכרת
םיריעצ םירגובמבו םידליב חור בצמ רפשמ תוינמכוא ץימ
(1) חומה קוזיחב דיקפת שי םידיאונבלפב תורישעה תוינמכוא
ןורכיז ןדבוא םע דדומתהל לוכי תוינמכוא ץמוח םאה
םיינטרס םיאת לוטקל תורזוע תוינמכוא דציכ
םדה ץחל תדרוהב רזוע תוינמכואב לוחכה רמוחה
בלה תואירב תא תרפשמ םוי ידמ תוינמכוא תכירצ
()2 יביטינגוק דוקפית םירפשמ תוינמכוא תפסותב םיבנע
תוינמכואמ הנוזת ירמוחל ליעי הקפסא ילככ בלח ןובלח
םיעצפ יופיר תרפשמ רב תוינמכוא תיצמת
םירגובמ ידי לע רצק חווטל תוינמכוא תכירצב תלעותה
תיעמשמ דח הניא םיאירב


...תולוחכ תוינמכוא ואר
...1 'דח - תולוחכ תוינמכוא ואר

2017 ראוני
םדב רכוסה תוסיול תוינמכואב תויביטקא-ויב תובוכרת
וקינעהש םיטלושה םייביטקא-ויבה םיביכרה םירקוח ירבדל
תלעות לש ןהלש ןיטינומה תא (Blueberries) תוינמכואל
,(Ascorbic acid) תיברוקסא הצמוח םיללוכ םדאה תואירבל
,(Flavonols) םילונבלפ ,C ןימטיו ונייהד
,(Hydroxycinnamic acids) תוימניסקורדיה תוצמוח
,(Hydroxybenzoic acids) תוקיאוזנביסקורדיה תוצמוח
(Resveratrol) לורטרבזר ,(Pretostilbene) ןבליטסוטרפ
.(Anthocyanins) םינינאיצותנאו

םיינילק םייוסינ 8-ו םייח ילעבב םירקחמ 21 וקדב םירקוחה
תובוכרת לש הכירצ וא תפסות יכ וחיכוהש םדא ינבב
םייונישל תומרוג תוינמכוא וא תוינמכוא לש תויביטקא-ויב
ןילוסניאל תושיגר תורפשמו זוקולג לש םירמוחה ףוליחב
.(Insulin sensitivity)

2% לש תפסותש הליג םירקוחה וחתינש םירקחמה דחא
ךשמב (Freeze-dried) האפקהב תושבוימ תוינמכוא תקבא
תיתועמשמ הדירי הארה תונמש תודלוחב תועובש 13
.ןילוסניאל תדוגנתו םוצב ןילוסניא ,םדב רכוסה/זוקולגב
תוריפמ רתוי תורורב תוינמכואמ תויצמת לש תונורתיה
.ץימ וא םימלש

םיביכרמל תסחוימ וזה האצותהש ןכתי םירקוחה ירבדל
,(Procyanidins) םינידינאיצורפ ומכ תוינמכוא ץימב םירחא
תורחא תובוכרתו (Chlorogenic acid) תינגורולכ הצמוח
.םינינאיצותנאב םימייק םניאש ,םירכוס ללוכ םימב תוסיסמ
תוליבס לע םינינאיצותנא לש וז הביטימ העפשהש ןכתיי
.(Liver) דבכה לע הרישי העפשהמ תעבונ זוקולגל

Journal of Functional Foods


2017 ראורבפ
םיריעצ םירגובמו םידליב חורה בצמו תוינמכואב םידיאונבלפ
ותעפשה תא ןחבש הינטירב Uni. of Reading-ב רקחמ
בצמ לע (Blueberry beverage) תוינמכואה הקשמ לש
הליג םיריעצ 21-ו םידלי 50 לש (Mood) םחור
םידיאונובלפה תעפשהל תודוה םרגנש,יתועמשמ רופיש
.(Depression) ןואכיד תעינמב תוינמכואב (Flavonoids)

קפסמה) םויל תוינמכוא זיכרת ל"מ 30 יכ םיחוודמ םירקוחה
םירושק ויה תועובש 12 ךשמב (םינידינאיצותנא ג"מ 387
...(Brain activity) תיחומה תוליעפב תיתועמשמ היילעל

(Working memory) הדובעה ןורכיזש םג וארה םינותנה
.ובצלפה תצובק תמועל רפתשה תוינמכואה תצובקב

Nutrients


2017 לירפא
דיקפת שי םידיאונבלפב תורישעה תולוחכ תוינמכוא ץימל
חומה קוזיחב

העובק הכירצש ואצמ הינטירב University of Exeter ירקוח
(Concentrated blueberry juice) זכורמ תוינמכוא ץימ לש
(Improve brain function) חומה דוקפית תא רפשל היושע
.םיאירב םירגובמב

ותש רשא (Elderly adults) םישישק תצובקמ םיאצממ
יביטינגוקה דוקפיתב רופיש לע ועיבצה םוי ידמ ץימה תא
חומל םדה תמירזבו (Cognitive function)
.(Blood flow to the brain)

חומ ירוזא לש הלעפה לע תועיבצמ תופסונ תויצקידניא
היילע לע ןכו תויביטינגוק תומישמ ךלהמב םייפיצפס
.(Working memory) הדובעה ןורכיזב

ןוכיסה יכ וארה םייגולוימדיפא םירקחמ םירקוחה ירבדל
תוקריו תוריפ לש הכירצה תלדגה ידי לע תחפומ היצנמידל
םיאירב םירגובמ ברקב רתוי בוט יביטינגוקה דוקפיתהו
.יחמצ ןוזמב הרישע הנוזת םע

,םיחמצב בר עפשב םייוצמה ,(Flavonoids) םידיאונבלפה
םתמורתב םיבושח םייביטקא-ויב םיביכר תויהל םייושע
.םידיאונובלפל רישע רוקמ ןה תוינמכוא .ותויבויח תועפשהל

םעפ ךרצנש תוינמכוא זיכרת יכ םרמואב םימכסמ םירקוחה
חומ ירוזיא לש הלעפהה תא ריבגה ,תועובש 12 ךשמב ,םויב
דוקפיתו ןורכיז ללוכ םייביטינגוק םיכילהתל םירושק רשא
.ליגה םע רדרדיהל םיטונה יעוציב

Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism


2018 ראוני
?ןורכיז ןדבוא םע דדומתהל לוכי תוינמכוא ץמוח םאה
וארה האירוק תקילבופר Konkuk University-ב םירקוח
תא רפיש (Blueberry vinegar) תוינמכוא ץמוח יכ
םירבכעב (Short-term memory) רצק חווטל ןורכיזה
.ןורכיז ןדבוא/(Amnesia) היזנמא םע

ומכ ,(Fermented) םיססתומ םירצומ םירקוחה ירבדל
תובוכרתה רומישל לועפל םייושע ,(Vinegar) ץמוח
תולקב תונצמחתמש (Phenolic compounds) תוילונפה
(Food processing) ןוזמ דוביע ךלהמב (Easily oxidize)
.ןוסחיאו דוביע ,תולשב ומכ םימרוגמ תועפשומו

תוינמכואה ץמוח תא ולביקש םירבכעש ואצמ םירקוחה
(Acetylcholine) ןילוכליטצאה קוריפב הנטקה וארה
תוכומנ ןילוכליטצא תומר יכ םינייצמ םה .םחומב
.(Alzheimer's d) רמייהצלא ילוח לש םחומב והוז

היילעל ליבוה תוינמכוא ץמוח יכ םג ףשח רקחמה
ורוקמש (Neurotrophic factor) יפורטוריונה םרוגב
החימצב דיקפת אלממה ןובלח - םירבכעה לש םחומב
.(Nerve cells) בצעה יאת לש הקוזחתו

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2018 ראוני
םיינטרס םיאת לוטקל תורזוע תוינמכוא דציכ
ןהש ןוויכ ,(Superfood) 'לע-ןוזמ'ל תובשחנ תוינמכואה
(Antioxidants) ןוצמח ידגונ / םיטנדיסקוא-יטנאב תוסומע
שומיש אצמנ תעכ .םייתואירב תונורתי עפש םיעיצמה
.(Cancer) ןטרסב לופיטב הרזע :תוינמכואה רובע ףסונ

וליג ב"הרא University of Missouri-Columbia-ב םירקוח
(Radiation th.) הנירקב לופיטל תוינמכוא תיצמת תפסוהש
.לופיטה תוליעי תא תיתועמשמ רפשל הייושע

שיגר רמוח שמשל הלוכי תוינמכוא תיצמת יכ ואצמ םירקוחה
םיעיגפל םיינטרסה םיאתה תא תכפוה איהש ךכב ,הנירקל
.הנירקב לופיטל רתוי

תבוכרת - (Resveratrol) לורטרבזר יכ ואצמ םירקחמ
- (Grapes and red wine) םודא ןייבו םיבנעב הייוצמה
(Prostate cancer) תינומרעה ןטרס יאתב לופיטל העייס
הנירק תועצמאב לופיטש דועב .תונרקה תועצמאב
,20%-ב םיינטרסה םיאתה רפסמ תא תיחפה דבלב
ןטרסה יאת םוצמצל הליבוה הדבל תוינמכואה תיצמת
,ובלוש הנירקב לופיטו תוינמכוא תיצמת רשאכו 25%-ב
.70%-כב ישונאה םחרה ראווצ ןטרס יאת רפסמ ןטק

תא תכפוה קר אל תוינמכואה תיצמתש םיריבסמ םירקוחה
התיחפמ איה אלא ,הנירקל רתוי םישיגרל םיינטרסה םיאתה
תוחתפתה תא הניזמש הניקת אלה םיאתה תחימצ תא םג
.ןטרסה

University of Missouri-Columbia


2019 ראורבפ
םדה ץחל תדרוהב רזוע תוינמכואב לוחכה רמוחה
אצמ הינטירב King's College London-ב ךרענש רקחמ
ךשמב ,םוי ידמ (Blueberries) תוינמכוא םרג 200 תכירצש
םדה ילכ דוקפיתב רופישל ליבוהל היושע ,שדוח
ץחלב הדיריו (Improvement in blood vessel function)
.םיאירב םישנאב ילוטסיסה םדה

.םיאירב םיבדנתמ 40 ופתתשה ,שדוח ךשמנש ,רקחמב
יפתתשמ ןתשבו םדב םילקימיכה תא ורטינ םירקוחה
.םהלש םדה ץחל תאו ,רקחמה

תוינמכוא הקשמ תעפשה תא םירקוחה וושיה ףסונ רקחמב
לש גוס ,םירהוטמ (Anthocyanins) םינינאיצותנא לש וזל
לוגסהו דורווה ,םודאה ,לוחכה עבצל םיארחאה םילקימיכוטיפ
םימודא םיבנעו (Berries) רעי תוריפ ומכ תוקריו תוריפ המכב
ליכהש תרוקיב הקשמ םע םג תאז וושיה םה .(Red grapes)
.תוינמכואב ומכ םינימטיו וא םילרנימ ,םיביס לש תומוד תומר

...יכ אצמנ
תכירצ רחאל םייתעש וארנ םדה ילכ דוקפת לע תועפשה
רחאל םג דחא שדוח ךשמב וכשמנו תוינמכואה תואקשמ 
הליל ןב םוצ 
הפצנל המודב תיפסכ מ"מ 5-ב םדה ץחל דרי שדוח ךשמב
.םדה ץחל תדרוהל תופורתב שומיש השענ םהב םירקחמב 
רופישל ואיבה םירהוטמ םינינאיצותנא םיליכמה תואקשמה
.(Endothel) לתודנאה דוקפתב 

King's College London


2019 יאמ
בלה תואירב תא תרפשמ םוי ידמ תוינמכוא תכירצ
הניטקמ םוי ידמ (Blueberries) תוינמכוא לפסה אולמ תכירצ
CVD / תירלוקסו-וידרק הלחמל ןוכיסה ימרוג תא
םרג 150 תב תימוי הכירצ .(Cardiovascular disease)
תירלוקסו-וידרק הלחמל ןוכיסה תא הניטקמ תוינמכוא
.15% דע ןב רועישב

ידכ הינטירב University of East Anglia-ב םירקוח ירבדל
ןוכיסב תונותנה תוצובק ברקב דחוימב ,ןוכיסה תא ןיטקהל
לולכל שי ,תוירלוקסו-וידרק תולחמל ,(At risk groups)
.םירחא (Berries) רעי תוריפו תוינמכוא תימויה ןוזמה תכירצב

תוינמכוא םרג 150 תב תימוי הכירצ יכ םיחוודמ םירקוחה
.15% דע-ב תירלוקסו-וידרק הלחמב תוקלל ןוכיס הניטקמ

לקשמ םע שיא 138 ופתתשה ,םישדוח 6 ךשמנש ,רקחמב
דע 50 ינב (Obesity) רתי תנמשה וא (Overweight) רתי
.םינש 75

American Journal of Clinical Nutrition


2020 ראורבפ
יביטינגוק דוקפית םירפשמ תוינמכוא תפסותב םיבנע
םיטנדוטס ברקב

ףסות יכ אצמ תפרצ University of Bordeaux-ב רקחמ
(Polyphenol-rich ext.s) לונפילופב תורישע תויצמת ללוכה
רפשל יושע (Blueberries) תוינמכואו (Grape) םיבנעמ
ברקב (Cognitive performance) םייביטינגוק םיעוציב
.םיטנדוטס

(Memophenol) לונפוממ לש הדיחי הנמש ואצמ םירקוחה
,Activ'Inside תיתפרצה הרבחהב רצוימה ,תירחסמ ןימזה
(Working memory) הדובעה ןורכיז תא תרפשמ
ךשמנש יביטינגוק םיעוציב ןחבמ ךלהמב (Attention) בשקהו
.(Hour-long cognitive performance test) תחא העש

תיארקא ולביקש םיאירב םידימלת 30 ופתתשה רקחמב
םיבנעמ היושעה םילונפילופב הרישע תיצמת ג"מ 600
הכירצה רחאל תוקד 90 .ובצלפ וא (PEGB) תוינמכואו
.תחא העש ךשמנש םינחבמ ךרעמ םידימלתה לכ ורבע

רפסמב םירופישל הליבוה PEGB תכירצש וארה תואצותה
זוחאבו תונוכנה תובושתה רפסמבו ללוכה תובושתה
.תונוכנה תובושתה

Antioxidants


2021 ילוי
תוינמכואמ הנוזת ירמוחל ליעי הקפסא ילככ בלח ןובלח
ךרענש ,ןיס Shenyang Agricultural Uni.-ב םירקוח
,(Alpha-casein) ןיאזק אפלא ןובלחה יכ ואצמ ,תודלוחב
ריבגהל רוזעל יושע ,(Cow's milk) הרפ בלחב יוצמה ןובלח
םינינאיצותנאב םייוצמה םיניזמ םירמוח לש תושיגנה תא
.םהלש יאוולה ירצותו (Blueberry anthocyanins) תוינמכואב

רהוט םייוסינב שמישש ןיאזק אפלא ןובלח םירקוחה ירבדל
אלמ בלח רובע תונוש ויהי תואצותהש ןכתייו ליגר בלחמ
.הגיפסה לע עיפשהל םילולע ולש םירכוסהו םינמושהש ןוויכ
םינמושו םידירכס ומכ ,בלחב תובוכרתה
לע םה םג עיפשהל םילולעש ,(Saccharides and fats)
םילונפילופ לש (Bioavailability) תיגולויבה תונימזה
.תוילילש תואצות םורגלו (Polyphenols)

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2022 לירפא
םיעצפ יופיר תרפשמ רב תוינמכוא תיצמת
רב תוינמכואב תוילונפה תובוכרתל יכ םיארמ םירקחמ
(Phenolic compounds in wild blueberry)
םד ילכ תריציו (Cell migration) םיאתה תדידנ קוזיחל
םיעצפ תריגס ץיאהלו (New blood vessels) םישדח
.(To accelerate wound closure)

םיעצפב לופיטש ואצמ ב"הרא Uni. of Maine ירקוח
רב תוינמכוא תיצמת תועצמאב (Treating wounds)
.יופירה תא רפשל יושע (Wild blueberry extract)
הדוגאה לש שגפמב היפלדליפב עובשה גצוי רקחמה
2022 תייוסינ היגולויבב תיאקירמאה תיגולויזיפה
.(Experimental Biology 2022)

תילונפ תיצמתש ןיימ תטיסרבינואמ םירקוח ואצמ רבעב
םדה ילכ תא הרפיש רב תוינמכואמ (Phenolic extract)
- יופירה ךילהתב םייטירק םיבלש - םיאתה תדידנ תאו
תא קדב שדחה רקחמה .םיישונאה רובטה לבח יאתב
.תודלוחב םייח םיעצפ לע תילונפ תיצמת לש תועפשהה

12%-ב ההובג התייה עצפה תריגס תוריהמש אצמנ
.20%-ב הרפתשה (Vascularization) היצזירלוקסוהו

Experimental Biology 2022


2022 ינוי
םירגובמ ידי לע רצק חווטל תוינמכוא תכירצב תלעותה
תיעמשמ דח הניא םיאירב

םירגובמב תואירב רפשל היושע רצקה חווטל תוינמכוא תכירצ
יבגל תואצותה ךא (CVD) םד ילכו בל תולחמל הובג ןוכיסב
ססבל ידכ תפסונ הקידב תושרודו תולפרועמ םיאירב םישנא
.חווט תוכורא תואצות

תומלש תוינמכוא לש תימוי הכירצלש אצמ הינטירבב רקחמ
(Freeze-dried blueberry) האפקהב תושבוימ תוינמכוא וא
ומכ ןוכיס ידדמ לע תלבגומ העפשה שיה עובש ךשמב
קפודה לג תוריהמ ,(Blood pressure/BP) םד ץחל
םינמוש ליפורפ ,(Pulse wave velocity/PWV)
(Nitrites) םיטירטינו (Glucose) זוקולג ,(Lipid profile)
.םיאירב םירגובמב המזלפב

תומלש תוינמכוא תעפשה הנחבנ ,םימי 7 ךשמנש ,רקחמב
תשבוימ תוינמכוא תקבא וא םוי ידמ תולטינה (םרג 160)
(Endothelial function) לתודנאה דוקפית לע (םרג 20)
.(Blood lipids) םדב םינמושו

תקבא תכירצל תומלש תוינמכוא תכירצ ןיב לדבה אצמנ אל
ילכו בלה תואירב רופיש יבגל האפקהב תשבוימ תוינמכוא
.רקחמה תפוקת ךרואל (CVD) םדה

Nutrients

...ירפ-תרוחש הינורא ואר