תישקשק הנונא
Sugarapple/Sweetsop/Anona
(Annona squamosa)

הבוגל אשנתמה ,האנ רישנ יפורט ץע הנונאה
.הנונא ינז 60-כ םנשי .םירטמ 6 דע 3
.םלוכמ חלצומל בשחנ (Annona cherimola) הקלחה הנונאה ירפ

תפרפר לש ומכ םקרמה .קותמו יסיסע ,יתסיע ,ןבל ירפה רשב
ןווגמ אוה .םימיעט רתויה תוריפה דחאל בשחנ ירפה .הקותמ
.תודילג לש םמעט
ררקמבו השולש םיימוי ךשמ רדחה תרוטרפמטב דימע ירפה
.םייעובש דעהנונא ילע ןמש
.ריעצ ץע ילעמ ,םידא קוקיז תטישב םיקיפמ הנונאה ילע ןמש תא
ריכזמה ,םיענ חוחינ לעבו תיז ןמשל המודב ,קורי-בוהצ ןמשה
.םימשבה תיישעתב שמשמ ןמשה .זרא חיר
םייניש תחשמ
תשמשמ הקבאה .הקבא תלבק דע םישבוימ הנונא יערז םינחוט
.םייניש תחשמכ


לודיג יאנת
.הזל בורק וא יפורט םילקא
.רבוטקוא-רבמטפסב לוביה תלבק .ילוי-ינויב החירפה
תזקונמ היהיתש יאנתב ,עקרק יגוס רחבמב חתפתי ץעה
.תוחילמבו תיריג עקרקב םג דימע .בטיה    
םירמוח תפסות .הקומע ,היירופ עקרק :םייבטימ םיאנת    
.תינוניב תוחלו םיננגרוא    
.הרקל שיגר ךא ,תרוצבב דימע ץעה
.םיינימ וד םיחרפה .תועובש 4 ךות הטיבנה .םיערזמ יובירה
םיחתפנ םינושה םיחרפהש ןוויכ ,הרידנ תימצע היירפה    
.םינוש םינמזב    
.חטש ישרוש םע תורחת תעינמל שורד םיבשע שוכינ
.ןוסח ץע לבקל םיפנעה תא םוזגל שי תונושארה םינשה 3-ב
.הלימק תעינמל ,ביבאב קר םוזגל שי ךשמהב


תיאופר תוליעפ
תוריפב ,םילעב ,םיפנעב ,םישרושב ,ץעה תפילקב םישמתשמ
.םינינאטב רישע רסובה ירפ .םיערזבו

:ליער רמוח םיערזבו וילעב ,ץעה תפילקב
.םהמ לוכאל ןיא .(Anonaine) ןיינונא

(ליכא ירפ םרג 100-ב) םיינוזת םיכרע

.ג"מ 5 דע 4 :ןרתנ
.ג"מ 250 :ןגלשא
.ג"מ 0.3 :לזרב
.ג"מ 17 :ןדיס
.ג"מ 32 :םויזנגמ
.ג"מ 0.2 :ץבא

.94 :תוירולק
.םרג 78 דע 71 :תוחל
.םרג 1.4 דע 1 :ןובלח
.םרג 0.6 דע 0.4 :ןמוש
.םרג 24 :תומימחפ
.םרג 2.5 דע 0.05 :םיביס
.םרג 0.75 דע 0.4 :רפא

.ג"מ 50 :C ןימטיו
.ג"קמ 10 :ןיטורק הטב

.ג"מ 0.05 :B1 ןימטיו
.ג"מ 0.07 :B2 ןימטיו
.ג"מ 0.8 :B3 ןימטיו

םושייה ןפוא
,תוחיפנה לע וחרמ .הדיחא הסיע תלבקל ,לשב ירפ ונחט
.רופישל דע ,םויב םיימעפ

,עצפה לע וחרמ .סוקוק ןמשב ובברע ,קד דע םילע וקסר
.םיימוי ךשמ ,םויב םיימעפ

.הדיחא הסיע תלבקל ,דחי ץעה תפילקו שרוש ,םילע ונחט
.טבמא ינפל ,השולש-םיימוי ךשמ ,םויב םעפ ,רעישה לע וחרמ

,םויב םעפ רעישה ךותל התוא וסע .םילעהמ הסיע וניכה
,ךכב וכישמה .רעישה תא ופטש העש רחאל .טבמא ינפל
.םיניכה תומלעה דע

םעפ ,השכהה םוקמ לע התוא ומשיי .םילעהמ הסיע וניכה
.דבלב תחא
(Cattle wounds) רקב יעצפ
,דחי ץעה תפילקו שרוש ,םילע ונחט
.הדיחא הסיע תלבקל
.המלחהה דע ,םויב םיימעפ ,העיצפה םוקמ לע התוא ומשיי

.םייעמ יעלותב לופיטל תשמשמ םילעהמ המח תיצמת

(Dysentery) הירטנזידו לושליש
.הירטנזידו לושלישב לופיטל שמשמ ,ןוחטו שבוימ ,רסובה ירפ
.ץעה תפילק םג תשמשמ המוד ןפואב

.םוח תדרוהל תשמשמ םישרושהמ המח תיצמת