ימורק דדק/סולגרטסא
Astragalus/Huang qi
(Astragalus membranaceus)

יתנש-בר חמצ אוה סולגרטסאה
חמוצ אוה .תוינטקה תחפשמל ןב
ןה םש שמשמו ןיס לש הנופצב
.ןוזמ רוקמכו תיניסה האופרב

.סולגרטסא לש םיפסונ םינז 2,000-מ הלעמל םימייק םלועב
.םילימרתב םינותנה םיערזה תא לוכאל ןתינ סולגרטסאה ינזמ קלחב
.ףדה תיתחתב תורהזא ואר  


לודיג יאנת
.האלמ שמש
.בטיה תוזקונמ ,תויסיסב דע תוילרטינ ,תושבי תוילוח תועקרק ןווגמ
.רטמ 2,000 דע 800 ינב םיהבג
.עקרקב ןקנח עבקמו תוינטקה תחפשמל ןב סולגרטסאה
.'צ תולעמ -15 לש רוק דע דימע אוה
.טסוגואו ינוי םישדוחה ןיב החירפב חמצה
ידי-לע םיקבואמו דחאכ םייבקנו םיירכז ונייהד ,םיינימ-וד םיחרפה
.םירובד  


תיאופר תוליעפ
םינש 7 דע 4 ינב סולגרטסא ישרושב םישמתשמ
רפשמ םהב שומישה .ושבויו ביבאב ופסאנ רשא
.ןוסיחה תכרעמ דוקפית תא

,(Polysaccharides) םידירכסילופ םנשי שרושב
...רשא

םה ולא ,(Phagocyts) םיטיצוגאפה לש םתוליעפ תא םיריבגמ
.םדב םימוהיז דימשהלו עולבל םדיקפת רשא םינבלה םדה-יאת  
(Pituitary Gland) חומה תרתוי תטולב תוליעפ תא םידדועמ
.(Adrenal Gland) תוילכה תוטולבו  
.םצעה חומב ולדלדיה רשא םימודא םד-יאת תריצי םימקשמ
.ףוגה ידי-לע (Interferon) ןורפרטניאה רוציי תא םידדועמ

ןילוכ םהב ,םידיאולאקלאו םידיאונבלפ ,םינינופאס םג ליכמ שרושה
תילופ הצמוח ,(Triterpene Glycosides) ןיפרטרט דיצוקילג ,ןיאטבו
.תונוש ונימא תוצמוחו

.לזרבו ץבא ,םוינלסל בוט רוקמ וניה סולגרטסאה

סולגרטסאה תונוכת

.םד-ץחל דירומ
.םדב רכוס דירומ
.תואירבו הזחב לפטמ
.םקשמו קזחמ
.םחרה תא קזחמ
.ףוגה תוכרעמ תא קזחמ
.ילאירטקביטנא
.בלה תא קזחמ
.ןתשמ
.םוח דירומ

...ב לפטל עייסמ סולגרטסאה

.המזלפ יאת רוציי תרבגה
.רמייהצא תלחמ
.השלוח בקע רתי תעזה
.(Edema) תקצב
.ןובאיתה תרבגה
.תינורגיש םיקרפמ תקלד
.םיקלדומ םיעצפו תויווכ
.השק העיצפ בקע קותיש
.םילער לרטינ
.הילכ תולחמ

.םיימיכ םינלערו תודבכ תוכתמ תלערה ינפמ ףוגה יאת תנגה
.(Uterus Prolapse) םחר תחינצ
.(Stomach Prolapse) הביק תחינצ
.(Anus Prolapse) תעבטה-יפ תחינצ
.(Uterine Bleeding) ימחר םומיד
.םייחה תלחות תכראהו תונקדזה בוכיע
.הביק תצמוח תשרפה תשלחה
.(Frigidity) תינימ תורירקו תונוא ןיא


תויוננטצהב לחה ,יופירב עויס רשוכ םיסחיימ סולגרטסאל
.(AIDS) סדייאו ןטרס תולחמ דעו תורזוח  

םתמלחהב עייסמ סולגרטסאה שמשמ ןיסב םילוח-יתבב
בקע העגפנ םהלש ןוסיחה תכרעמ רשא םילוח לש  
.תונרקהו םייפרתומיכ םילופיט  

שרושמ ונכוה רשא תובוכרת יכ אצמ ןיסב ךרענש רקחמ
םירגובמב ןה בלה יאת לע ןגהל תועייסמ סולגרטסאה  
םרוג רשא Coxsackie B virus סוריוה ינפמ םידליבו  
.בלה תוקלטצהל  

אפרמ-יחמצ בולישב ,סולגרטסאה שמשמ תיניסה האופרב
.תונבצעו המתסא ,לושלישב לופיטל גנסני'ג ומכ ,םירחא  


הטילח תנכה
.םימח םימ לפסל סולגרטסאה ישרושב השודג תיפכ ופיסוה
10 ךשמב הנטק שא לע וריאשהו החיתרל םימה תא ואיבה
.תוקד 15 דע  
.םויב םימעפ 3 לפסה אולמ ותש

תורהזא
.םיליער (Glycosides) םידיסוקילג םיליכמ סולגרטסאה ינזמ םיבר
.םוינלס לש תוליער תומר רבוצ םינזהמ קלח
תולבוקמה תוטישה לכש רחאל קר ץלמומ סולגרטסאב שומישה
.וליעוה אל  
.תורוחרחסל םורגל לולע רתי ןונימ
.היצטומ ימרוג תובוכרת ליכהל לולע חמצה