(ןורהא הטמ) ןיצוב
Mullein/Aaron's rod
(Verbascum densiflorum)
Great mullein
(Verbascum thapsus)
ץופנה (היינשה הנשב חרופ) יתנש-וד חמצ ,םיבר םינז ול ,ןיצובה
תודשו םיכרד ידיצב ,תינופצה הקירמאו היסא ברעמ ,הפוריאב
יולת םיחרפה עבצ .םירטמ 2 דע הבוגל אשנתמ לועבגה .הערמ
,םינבל ,םיבוהצ תויהל םייושע םה .ןיצובה חמוצ הב עקרקב
.םילוגס וא םימודא.בוהצ עבצ רוצייל םיחרפה ושמיש רבעב
םיליערה ,םינינופאס שי םהב ןיצובה יערז
.גידל ןוויב םישמשמו םיגדל    
.הריהמ שא תתצהל עייסמ שבוימה חמצהלודיג יאנת
.תילוח עקרק ףידעי ךא ,עקרק לכל טעמכ לגתסי ןיצובה
.ומצע תא עירזמ חמצה
.ילויב חרופ אוהתיאופר תוליעפ
.שרושבו םיחרפב ,ןיצובה ילעב םישמתשמ
תודוה ,םינינאטו םינינופאס וב שי ןכו יחמצ רירב רישע חמצה
ןורגב םייוריג תעגרה :המישנה תכרעמב לופיטל םיאתמ אוה םהל
.ןחרזו ןדיס ,תירפוג ,ןגלשא ,םויזנגמ ,לזרב וב שי .חויכב עויסו

...ןיצובה תונוכת
.ילאריו-יטנא.חייכמ.רוע עיגרמ

...ב לופיטל שמשמ אוה
ןיצוב ילע םינשעמ ,ב"הרא ידילי ,םינאידניאה
םיילאיכנורב םייוריגו לועיש תלקהל ,םישבוימ
.תפחשב לופיטלו

שבי ינורכ לועיש תלקה
.שבי ינורכ לועיש לע לקת ,לוהוכלאב ןיצובה יחרפמ הסימת 
.םויב םימעפ 4 דע 3 ,(תיפכ 1) רטיל ילימ 5 :רגובמל ןונימה 

ןורג יבאכו תודירצב לופיט
.ורגרג וא ותשו םימח םימב תיצמתה תא ובברע 
ןיצוב הת
תויפכ 4 דע 3) םרג 2 דע 1.5 יבג לע םיחתור םימ וקצ
.קד דע שותכ אוהשכ ,חמצהמ (תושודג    
.(הטמל תורהזא ואר) וננסו תוקד 15 וניתמה
.םויב םילפס 3 דע ותש
.ךושח םוקמב התה תא וקיזחה

...ב לופיטל םג שמשמ ןיצובה


םיחרפה ןמש
...ב לופיטל שמשמ (אטחמו יתקלד-יטנא) םיחרפה ןמש

.םיינזוא יבאכ
.םיקרח תוציקעו המזקא ומכ ,רוע תויעב
םיחרפ ןמש תסימת תנכה
(שמשב) םח םוקמב וחינהו תיז ןמשב םיחרפה תא ורשה 
.השולש ,םייעובש ךשמל 

...ב לופיטל ןמשב ושמתשהו וננס
.שמש תוייווכ.םירוחט.המזקא

םיינזוא באכב לופיט
.םויב םימעפ 5 דע 4 ,תופיט 6 דע 4 ,ןזואל הסימתהמ ופטפט  
.ןזואה ףות רועב בקנל ששח םייק םא שומישל רוסא  

.תורובחו םיעצפל הבוט םילע תשיבח
.םייניש באכ לע לקת שרושהמ המח תיצמת
םישמשמ שבוימה שרושה תקבאו חמצה ץימ
.םהב ףושפש ידי-לע ,תוסג תולבי תרסהל     

תורהזא
,(Coumarin) ןיראמוקו (Rotenone) ןונטור םיליכמ םילעה
.םד תשירק שבשל לולע ינשהו םיקרח לטוק שמשמ ןושארה    
.רוע ייוריג םורגל תולולעש תוריעז תורעש םיסוכמ םילעה