וקני'ג
Ginkgo
(Ginkgo Biloba)

רתויב םיקיתעה םיצעה דחא אוה וקני'גה
.ןיסבו היסא חרזמב ורוקמ .תומדא ילע
םייתביבס םימוהיזו תולחמ ומכ ,םיעגפמ ינפב דימע רישנה ץעה
.רטמ 40 דע הבוגל אשנתהל יושעו
תוביטמה תונוכת לעבכ עודיה ,רתויב םירקחנה םיצעה דחא והז
.תובר תוישפנו תוינפוג תויעב םע


לודיג יאנת
.םיקראפב בטיה בלתשמ ץעה .רתויב האנ ץעה ףונ
.דבלב רכז ץע ולדג .ןיחצמ ירפ יבקנה ץעל
.בטיה תוזקונמו תוקומע ,תוילוח תועקרק ןווגמ
.האלמ שמש
.םיניחצמ םיבוהצ תוריפ יבקנה ץעל .םינימ ינש םימייק
.הצחמל םישק םירוחיימו םיערזמ יובירה
.חורה ידי-לע השענ קוביאה
.םיקיזמו םיקרח ,החילמ עקרק ,ריוא ימוהיזב דימע


תיאופר תוליעפ
תארקל םיפסוא םתוא ,םישבוימ/םיירט ,ץעה ילעב םישמתשמ
.םהיעבצב יונישה תליחת ינפל ,ויתסה

םידילוקני'גו םידיאונבאלפ םניה וקני'גב םיליעפה םירמוחה
.(Terpene  lactones) םינוטקאל-ןפרט גוסמ (Ginkgolides)

וקני'גה תונוכת
(2) .חייכמ
(1) .הייאר רפשמ
(2) .עיגרמ
(1) .קזחמ
(2) .םיעלות דימשמ
(1) .יתמתסא-יטנא
(2) .ילאירטקב-יטנא
(2) .יתיירטפ-יטנא
(2) .ץווכמ
(2) .לוכיעל עייסמ
.ירפה (2) .םילעה (1)

ול הנקמה ,(Butanoic acid) תיאונטוב הצמוח ליכמ ירפה
.ליחבמ חיר


רשא ,המצוע תובר תויטנדיסקוא יטנא תונוכת וקני'גל
(3) .היצנמידבו תונקדזהב םחליהל תועייסמ    
תורצוויה ענומו לורטסלוכ-תויורבטצה תעינמב עייסמ אוה
.םיקרוע תשרט    
,ןטקה חומבש ולא דחוימבו ,םדה-ילכ לע ותעפשהל תודוה
(4) .ןורכיזה קוזיחל עייסמ אוה    
PAF ןגרלאה-תלועפ תא תכדמ וקני'גה ילע תיצמת
,םינוש םיבצמב רשא ,ףוגב (Platelet Activity Factor)   
רבגתהל הלולע ,דועו תלקולק הנוזת ,ישפנ ץחל תעב ומכ    
.םד-ישירק רוצילו    
תמרזומה םדה תומכ תלדגה ךות ,תינפוגו תישפנ תושישת (3)
ירביא לכל שורדה ןצמח םיליבומה םדה-ילכ ראשלו חומל    
.ףוגה    
ךורא חווטל ןורכיזה תא תרפשמ םדה תמירז תרבגה (4)
.הבוגת ינמזו תילכש תוריהב ,רצק חווטלו    

...מ םילבוסה תא םג םישמשמ וקני'גהה ילע
.תינגרוא תונוא-ןיא
.ןוטניט
.תויגולוריונ תויעב

.רמייהצלא תלחמ
.(Vertigo) וגיטרו
(5) .םדה-רוזחמ תויעב

...וקני'גב תרזעב לפטל ןתינ ןהב םדה-רוזחמ תויעב (5)
.(Peripheral Neuropathy) תיפקיה תיתרכוס םד-ילכ .מ
.(Raynaud's syndrome) דונייר תנומסת

.ץעה יערזב םישמתשמ תיניסה האופרב

...םילשובמה םיערזה
.לועיש ידגונ
.םיצווכמ
.םיעיגרמ
.ךשמהב הרהזא ואר 

...ב לופיטל םישמשמ םה
.ןתש ןתמב הטילש יא.לועישהמתסא

תורהזא
.תופירח תויגרלא תובוגת תויהל תולולע וקני'גב שומישל
אפורב ץעוויהל שי ,תויתפורת ןיב תובוגתל תורשפא בקע
.וקני'גב שומישל םדוק   
תושיגר ומכ ,יאוול תועפות תויהל תולולע וקני'גב שומישל
תוערפהו-רידס יתלב בל-בצק ,תורוחרחס ,שאר-יבאכ ,רתי   
.םייעמהו הביקה תוליעפב   
.B6 ןימטיו סרוה רשא ליער רמוח יוצמ םיערזב

תושדח
1999 ראוני
ןואכיד דגנ וקני'ג
םילבוסב תיביטינגוק תוגהנתהו הניש רפשל היושע וקני'ג
Basel Psychiatric University ירקוח ירבדל תאז ,ןואכידמ
.ץייוש
רשא ,תויוררועתהה רפסמ תא תיחפהל ידכ רצק לופיט היה יד
םויסב .לופיטה ךשמל םאתהב ,ןמזה םע ותחפו וכלה רשא
.ותומדקל םילפוטמה בצמ רזח לופיטה תקספה םעו רקחמה
.יאול תועפות לכ ויה אל הז יוסינב לופיטלש הארנ

American Psychiatric Association's 152 annual meeting
in Washington

2005 לירפא
הצופנ תשרט ילוחב ןורכיז תרפשמ וקני'ג
Oregon Health & Science University School ירקוח
בל תמושת רפשל היושע וקני'גש וליג ב"הרא of Medicine
,תיביטנגוק הערפהמ םילבוסה הצופנ תשרט ילוחב ןורכיזו
.תוילמינימ יאוול תועפות בגא תאז לכ
.13% רועישב היה ובצלפה תצובקל סחיב דדמנש רופישה
תמועל 30 ינב לש םהיגשיהל ולא םיגשיה םיוושמ םירקוחה
.50 ינב לש ולא

American Academy of Neurology's 57th Ann Meeting

2007 רבוטקוא
דונייר ילוחל הפורתמ תוחפ הליעי וקני'ג
לואס Catholic University School of Medicine ירקוח
(Raynaud's Disease) דונייר תלחמב לופיט וושהש האירוק
וקני'ג תיצמת תמועל (Nifedipine) ןיפידפינ הפורתה תועצמאב
.רתוי הליעי הפורתה תיגולוקמרפ הניחבמש ואצמ

American Academy of Family Physicians Annual
Scientific Assembly