תינמדמד
Currant, Black
(Schwarze Johannisbeere :תינמרג)
 (Ribes nigrum)

,ילי'צב ץופנ אוה .רטמ 1.5 הבוגל אשנתמה חיש אוה תינמדמדה
םילחנל ךומסבו םירעוימ םירוזיאב ,ב"הראו היקרוט ,הפוריא
.ץיפמ אוהש זעה חוחינל תודוה ורתאל לק .םימ יוקמו

C ןימטיו תלוחתל תודוה ,רקיעב שמשמו ירגרג תינמדמדה ירפ
םיפיסומ םהל) תוניי רוצייב ןכו ץימ רוציי תיישעתב ,וב ההובגה
.(לוהוכלאו שבד םיתיעל

תורשהל גוהנ ,םירוחש םינבדבודל המודב
.ידנרבב םירוחשה תינמדמדה ירגרג תא לודיג יאנת
.תיקלח תלצומ לודיג תביבס
,(תיסיסב הניאש) הירופ עקרק הפידע .עקרק גוס רחבמ
.בטיה תזקונמו החל    
.ינקנח ןשדב תובורק םיתיעל ונשד
.הנושארה הנשה םותב היהי לוביה איש
תינמדמדה תא לדגל ןיא ,תירשפא הלחמ תמחמ
.ןרוא יצע תברקב    
:רוריקב םיערזה תא קיזחהל שי ,(ויתסב) העירזל םדוק
.סויסלצ תולעמ 5 דע 0    
.טסוגוא-ילויב תעטל שי ,מ"ס 15 דע 10 ךרואב ,םירוחיי תיאופר תוליעפ
תנועב טקלל שי םתוא ,םילעב ,ירגרגה ירפה ץימב םישמתשמ
.םישבוימ וא םיירט םילעב שמתשהל ןתינ .החימצה
.םיערזבו םיריעצה םישרושב םג םישמתשמ

,םינימטיוו םילרנימב רישע תינמדמדה ירפ
,6-הגמוא תינמוש הצמוחו C ןימטיוב דחוימב
תדדועמה ,(GLA) תיאלוניל המג הצמוח איה
תמירזל עייסמ רשא ,E-1.ןידנלגוטסורפ רוציי
.תוקלד תעינמלו ותוישירק תנטקהל ,םדה

ירפה
.תוקלד ינפב קזחמ .העזה דדועמ .ןתשמ

...ב לופיטל שמשמ אוה

(ירט ץימ דחוימב) ץימה
...ב לופיטל שמשמ
.לוכיע תוערפה .לושליש
.הובג םוחב תוולמ רשא תולחמ

םילעה
.העזה םידדועמ
.ףוגהמ םילזונ םיקיחרמ

.םינתשמ
.םירהטמ

...ב לופיטל תשמשמ םילעה תטילח
תרתוי תטולבמ לוזיטרוק תשרפה הריבגמ םילעה תטילח
תכרעמ תוליעפ תא ךכ תדדועמו (Adrenal gland) הילכה
.(Sympathetic nervous system) תיטתפמיסה םיבצעה
רוזעל היושעש תוליעפ ,(Sympathetic nervous system)
.ישפנ חתמל תורושקה תולחמב לפטל

...ב לופיטל ,ינוציח שומישבו
.תוסרומ .םיכתח יופיר זוריז

...ב לופיטל תשמשמ םילעה תטילח רוגריג

םישרושה
...ב הליעומ םיריעצה םישרושה תטילח
.הובג םוח תדרוה

םיערזה
...ב לופיטל שמשמ םיערזה ןמש
.הקיטמסוק ירישכתב שמשמ .שבי רוע
.E ןימטיו םע ןמשה תא בלשל גוהנ ןוצמיח תעינמל 

תושדח
2006 ראוני
רמייהצלא תעינמב עויס
Science of Food and Agriculture-ב םסרופש ידנליז-וינ רקחמ
.רמהייצלא תלחמ תוחתפתה עונמל תויושע תוינמדמדש רפסמ
יבר םיטנדיסקוא-יטנא ,(Anthocyanins) םינינאיצוטנאש ררבתמ
רוצעל םילגוסמ ,רוחשה העבצ תא תינמדמדל םינקמה ,המצוע
.שונא חומ יאת תויברתב תינוצמיח הקע תוחתפתה
.תינמדמדב יוצמה ,(Polyphenol) לונפילופ םג םג ךכל רזוע