הפל/תירוקד
Burdock, Great
(Arctium lappa)

םיכרד ידיצב חמוצה ,יתנש-וד חמצ תירוקדה
הפוריא ,היסא יבחרב םישוטנ תומוקמבו
.לכאמ קרי איה ןפיב .תינופצה הקירמאו


לודיג יאנת
.תיסיסב דע תילרטינ ,החל עקרק יגוס ןווגמ
.(הלק עקרקב) יקלח לצ דע (הדבכ עקרקב) האלמ שמש
.ומצעב עירזמ חמצה .םיערזמ יובירה
.םיערזה תטיבנ רועיש רפשת םימב תמדקומ הליבט    
דדועי (מ"ס 6) תיסחי םיטק םיחוורמב לודיג
.םירשיו םיכורא םישרוש תוחתפתה    
.םירפרפו םירובד תכשומ תירוקדה


תיאופר תוליעפ
םיערזבו שרושה ינקב ,םישרושב םישמתשמ
ףוסאל שי םתוא ,(הסימתב) םישותכה
.ויתסה תליחת תארקל

,ןילוניא ,ונימא תוצמוח ,םיננגיל םה תירוקדב םיליעפה םירמוחה
םיניארטטנאידקדירט רקיעב :(Polyacetylenes) םינליטצאילופ
םינירטנאירטקדירטו (Tridecadienetetraynes)
,תונוש תוינגרוא תוצמוח ,יחמצ ריר ,(Tridecatrienetriynes)
.(Phenolic acids) תוילונפ תוצמוחו ןמוש תוצמוח
,םינוש םינמש-םג הב שי .ןילוניאו-לזרבל רישע רוקמ תירוקדה
.תויתיירטפ יטנאו תוילאריו יטנא ,תוילאירטקב-יטנא תונוכת םהל

...תירוקדה תונוכת
.םידלי רובע דחוימב ,הבוט תנתשמ
.הבוט םד תרהטמ
.ןובאית תדדועמו לוכיעב תעייסמ
רכוסה תמר-תא ,ןותמ ןפואב ,הניטקמ
.תרכוסה תלחמ תעינמב ךכ תעייסמו םדב   
.שחנ תשכהב לופיטל השמיש איה רבעב

ןתאצותש רוע תולחמב לופיטל הבוט תירוקדה ינוציח שומישב
...ישקשקו שבי רוע
.(ךשוממ לופיטב) סיזאירוספ
.(ימינפ לופיט לע ףסונב) .המזקא
.שבי רוע
.תורגב יעצפ
.(הייטר וא השיבחב) םיביכו םיעצפ לש םתמלחה זוריז

...ןכו
,םיקרפ תקלד תאצות תויוחיפנ תנטקה
.(Sciatica) תישנו הרגדופ    

.ןורגיש
.םירוחט

יצימ תשרפה דודיע ךות עצבתמ תירוקדה לש התוליעפמ קלח
.הרמ ץימ דחוימב ,לוכיע

...ב לופיטל םג תשמשמ תירוקדה
קוזיחל הת
,םימ רטיל 3/4-ב שותכ תירוקד שרוש האלמ תיפכ ולשב
.תוקד 30 ךשמב    
.םויב םילפס 3 דע ותש ,ררקתה התהש רחאל

הנממ ךורצל ץלמומ ,הנותמ תירוקדה תוליעפש ןוויכ
.יתפורתה לופיטל הפיסוהל הלחמ תעבו עבק ךרד

םיפידנ םינמש
...ב לופיט/...ל םישמשמ תירוקדה יערז ינמש
.(Gallstones) הרמ ינבא
ןוניסב תוילכל עויס
.םדהמ תוצמוח    

.העזה דודיע
.םילערמ ףוגה רוהיט
.(Liver) דבכ תויעב
.תעפש

םדה רוהיטל הת
ביכרמםיקלח
.תירוקד
(1) .שלוע שרוש
.ירא-ןש
.תיסוסיק שרוש
.הבוהצ העמוח שרוש
.(תוקיתמל ,תושר) .שוש שרוש

.הפק םעט תלבקל ולק (1)

1
1
1
1
1/2
1/2
.החיתרל ואיבהו םימ לפסל תבורעתהמ תיפכ ופיסוה
.תוקד 10 וניתמהו וסכ ,שאה תא וכימנה
.וננצו וננס
.םויב דחא לפס הליחתב ותש
.םויב םילפס 3 דע 2-ל לידגהל ןתינ    .
.תוחפל םייעובש ךשמ ודימתה ,תובוט תואצות תלבקל

םינונימ
.םויב רטיל-ילימ 4 דע 2 :הסימת
.םויב םימעפ 3 ,םרג 2 דע 1 :תוסומכ

תורהזא
הנווכ הנשי םא וא ןוירה ןמזב רוסא תירוקדב שומישה
.בורקה דיתעב ןוירהל סנכיהל ----
אפורב וצעוויה ,ןטרס ילוחל עויסל תירוקדב שומישה ינפל
.לפטמה ----

...םיאבה םינמיסהמ דחא תעפוה םע ,דיימ אפורל ונפ
.םינושיאה תובחרתה לש הרקמב
.תויזה    .הפב שבוי