הינמח / תינמח
Sunflower
(Helianthus annus)

ורוקמ רשא יתנש-דח חמצ תינמח
םינוכמה) היערז .תינופצה הקירמאב
םדאה תא םישמשמ (תוינמח יניערג
תא םג ומכ ,ןוזמו (Snack) ףיטחכ
ינימו םימסרכמ ,תיבה קשמ תויח
םירופיצ

ןמש תלוכת וב ,רוחשה ןזה אוה םלוכמ ץופנה .םינז 80-כ תינמחל
(Cooking oil) לושיב ןמש םיניכמ ונממו (45% דע) דחוימב ההובג
(Sunflower oil) תווינמח ןמש

תרכומ איה .רתויו םירטמ 3 דע הבוגל אשנתהל היושע תינמחה
םירויצל אשונכו היגרנאה יריתע היערז תוכזב םלועה יבחרב
םיטושיקו

םיצור םתוא הפאמ-ירבדו םימחלב םישמשמ תינמחה יערז
הנוזת ירמוחב רישעהל 
םיערזמ רתוי םידימע םה .לוז ףיטח םיווהמ םייולקה םיערזה
תודילגו םיטלסב םישמשמו םייח 
.הלועמ (Lubricating oil) ןומיש ןמש הווהמ תינמחה ןמש
םיעבצו םינובס ,תורנ רוצייב םג שמשמ הז ןמש 
ןייוצמ הריעב רמוח םה םיערזה תופילקו םישביה םילועבגה
ןגלשאב רישע םהמ רתונש רפאהו 
בוהצ עבצ ןיכהל ןתינ םיחרפהמ


לודיג יאנת
שמשל האלמ הפישח
>תינדיס הפידע .בטיה תזקונמו תרשעומ ,עקרק יגוס ןווגמ
הבר הייקשה שרודו ריהמ החימצה בצק
ןגהל שי הטיבנה דע .ביבאב םדקומ ,םיערזמ אוה יובירה
םירופיצ ינפממ (תשר תועצמאב) םיערזה לע 
םיבובזו שבד ירובד ידי-לע םיקבואמו םיינימ-וד םיחרפה
םיחמצ תוחתפתה ענומה רמוח םישירפמ תינמחה ישרוש
םתביבסב םירחא 
סרית תברקב םתוא ולדג .המדא-יחופתמ תוינמח וקיחרה
...תיפותיש הייחמצ ואר .(Cucumbers) םינופפלמו 
הניג לכל םיאתמו חרפה םג ךכוו האנ תינמחה חמצ
יסננ ןז םג ונשי .עקר חמצכ םיאתמ הובגה ןזה


תיאופר תוליעפ
םילעה תא .םישרושבו םילעב ,תינמחה יערזב םישמתשמ
ידיתע שומישל םישביימו החירפה ןמזב םיפסוא

תיברמב ומכו תומימחפ 20% ,ןובלח 24% שי תינמחה יערזב
,ןדיס ,םויזנגמ ,ץבא םג שי םיערזב .ןמוש 40%-כ םיערזה
תילופ הצמוחו B2 ןימטיו B1 ןימטיו ,E ןימטיו

תינמחה תונוכת
(1)(2) םוח הדירומ
(3) הביקה תא תקזחמו הניזמ
(2) לוכיעל תעייסמ
(1)(3) תנתשמ
(1)(3) תחייכמ
(1) תצווכמ

הובג םוחב לופיטל שמשמ .םילעהמ םיניכמ ותוא הת (1)
םיערזהו םיחרפה ישאר (2)
םיערזה (3)

...תשיבחל םישמשמ תינמחה לש םישותכה םילעה
שחנ תשכה
שיבכע תציקע
םיעצפ
תויוחיפנ

...ב לופיטל תשמשמ תינמחה ישרושמ המח תיצמת
המימח הפיטשב .םייטמואיר םיבאכ


תינמח יערז םרג 30-ב יתנוזת ךרע

ג"קמג"מםרג'חיךרע
162תוירולק
14
1.5
(כ"הס) ןמוש
יוור ןמוש
2.7
6.3
יוור יתלב דח ןמוש
(1) יוור יתלב בר ןמוש
3
7
םייתנוזת םיביס
ןובלח
5
-
תומימחפ
לורטסלוכ
0.5
0.6
תשוחנ
ןגנמ
200
195
100
ןחרז
ןגלשא
םויזנגמ
1
14
1.9
ןרתנ
E ןימטיו
B5 ןימטיו
64 
17 
תילופ הצמוח
םוינלס(Linoleic acid) תיאלוניל הצמוח :תינויח ןמוש תצמוח (1)


תורהזא
הירצומלו תינמחה ינקבאל םייגרלא רשא םישנא םנשי
הליכמה עקרקב םילדגמ התוא ,תינמח יניערגש הליג רקחמ
תומכ םיליכמ ,דירולכ לש הלודג תומכ הב שיש וא בר טיט 
םוימדק לש רתומהמ ההובג 
םיטראטינ עקרקהמ גופסל תולולע תוינמח

...'דח - תינמח ואר

.