ריזנה עבוכ
Nasturtium
(Tropaeolum Majus)

אוה .ורפב ורוקמש יתנש-דח חמצ אוה ריזנה עבוכ
.םינושה וינז לע ,םלועב יונה תוניג תיברמב ץופנ

.העלסמ ינגל םיאתמו םילודג םיחטש לע ערתשמ ריזנה עבוכ
.םרק דעו בוהצו םודא ינווג ךרד ,זע םותכמ ענ םיחרפה עבצ

.קזח ינייפוא חוחינ חרפל
הווהמו ץיקה תליחת דע ףרוחהמ תכשמנ החירפה
.םירובדו םירפרפ ,םירופיצ ןווגמל הכישמ רוקמ
(Cosmos) סומסוק יחרפב ריזנה עבוכ לש ובוליש
.לסב לודיגל רתויב םיאתמ אוה .רתויב האנ ,הניגב

םיערזהו םילעה ,םיחרפה .ליכא חמצ ריזנה עבוכ

םעט תא ריכזמ חמצה םעט .תוציפו םיטלסב םישמשמ ,(םיקוריה)
.םיקורי םדועב םיערזה תא ץימחהל ןתינ .לדרחה
,ןמש ,תנמש תניבג לש םמעט םירפשמ ,םיצצוקמ םיחרפו םילע
 .הסח םע םילכאמב בטיה בלתשמ ריזנה עבוכ .םינוש םיבטרו ץמוח
.םינוש םילכאמ רוטיעל םישמשמו םה םג םיליכא םיחרפהלודיג יאנת
.ומצעמ הברתמה ,ריזנה עבוכ תא לדגל דאמ לק
.העירזה רחאל םימי רפסמ היהת הטיבנה .ויתסב עורזל שי
םורגי לצומ רוזיאב ולודיג .תיקלח דע האלמ שמש השורד
.דחוימב םילודג םילע תוחתפתה    
,בטיה תזקונמו הלד תילוח עקרק היוצר
.עקרק גוס לכב טעמכ חתפתי אוה ךא    
!החירפב עגפי ןושידה .ןשדל ןיא
ןתינ .חלצומ יולימ חמצ הווהמ ריזנה עבוכ
.תשר וא הכבש יבג-לע ספטל ול םורגל םג   
תיפותיש הייחמצ
םינבל םינובובז תקחרהלו תוינבגע דיל ריזנה עבוכ תא ולדג
.תיפותיש הייחמצ :ואר .בורכ דיל םירחא םיקיזמו (Whiteflies)תיאופר תוליעפ
.C ןימטיוב םירישעה ,ריזנה עבוכ ילעבו םיחרפב םישמתשמ
 
ןמש דיסוקולג ,(Glucosinolates) םיטלוניסוקולג ריזנה עבוכב
ררחשמ רשא ,(Glycotropeoline) ןילואפורטוקילגו לדרח
תויטויביטנא ויתונוכת .םימ םע עגמב ואובב תירפוג תבוכרת
.םידיאונובלפ רפסמ םג ריזנה עבוכב .תוילודיג יטנאו
...ריזנה עבוכ
ימינפ שומיש
תודגנתה תא ריבגתו ןוסיחה תכרעמ תא קזחת םילעה תטילח
.םייתיירטפו םיילאריו ,םיילאירטקב םימוהיזל ףוגה

...ב לופיטל תשמשמ איה
ינוציח שומיש
,חמצה יקלח לכמ ןיכהל ןתינ םתוא ,םייטפסיטנא הפיטש ימ
 ...ב לופיטל

רועל הפיטש ימ

ילפס 2-ב ריזנה עבוכ ילע לפסה אולמ ורשה
.וננסו העש 1/4 ךשמב םיחתור םימ    
.רועה תא המע וקנו הרשמב היקנ תילטמ ולבט

םיילגרב היירטפב לופיטל הרשמ

.(Athlete's foot) םיילגר תזזג ומכ ,םייתיירטפ םימוהיזב לופיטל
,םיחתור םימ ילפס 2-ב םילע לפסה אולמ ורשה
.וננסו תוקד 20 ךשמב     
.(וחתרוהש) םימח םימ םירטיל 8 ופיסוה
,םויב םעפ ,העש 1/2 ךשמב הרשמב םיילגרה תא ולבט
.םייעובש ךשמב    

רעיש תרישנב לופיטל הרשמ

םירמוח
.ויחרפו ריזנה עבוכ ילע האלמ סוכ
.דפרס ילע 10
.ןולא ילע 3

שומישו הנכה
לוהוכלא רטיל 1/2-ב םיביכרמה תא ורשה
.םייעובש ךשמב 90%    
.הרשמב תפקרקה תא וסעו וננס
תורהזא
.תואקה םורגל לולע ריזנה עבוכב רתי שומיש
,תוקד 10-מ רתוי ךשמב ,רועב חמצה ירישכת עגמ
.הביאכמ הבירצ תשוחת םורגל לולע