ריזנה עבוכ
Nasturtium
(Tropaeolum Majus)

חמצ אוה ריזנה עבוכ
.ורפב ורוקמש יתנש-דח
תיברמב ץופנ חמצה
.םלועב יונה תוניג

.העלסמ ינגל םיאתמו םילודג םיחטש לע ערתשמ ריזנה עבוכ
.םרק דעו בוהצו םודא ינווג ךרד ,זע םותכמ ענ םיחרפה עבצ

ץיקה תליחת דע ףרוחהמ תכשמנ החירפה
םירפרפ ,םירופיצל הכישמרוקמ הווהמו 
.םירובדו 
.זע ינייפוא חוחינ ריזנה עבוכ חרפל

,(םיקוריה) םיערזהו םילעה ,םיחרפה :ליכא ולוכ חמצה
ומעט תאריכזמ חמצה םעט .תוציפו םיטלסב םישמשמ 
.לדרחה לש 
.םיקורי םדועב םיערזה תא ץימחהל ןתינ

תניבג לש םמעט תא םירפשמ ,וצצוקש םיחרפו םילע
.םינוש םיבטרו ץמוח ,ןמש ,תנמש 
.הסח םע םילכאמב בטיה בלתשמ ריזנה עבוכ
.םינוש םילכאמ רוטיעל םג םימיאתמו םיליכא םיחרפה


לודיג יאנת
.ומצעמ הברתמה ,ריזנה עבוכ תא לדגל רתויב לק
.ןכמ רחאל םימי רפסמ הטיבנהו ויתסב העירזה
לצומ רוזיאב לודיג .תיקלח דע האלמ שמש השורד
.דחוימב םילודג םילע תוחתפתהל םורגי  
,הניגב (Cosmos) סומסוק יחרפב חמצה תא ובלש
.יולת לסב לודיגל רתויב םיאתמ חמצה
תאז םע .בטיה תזקונמו הלד תילוח עקרק היוצר
.עקרקה גוס לכב טעמכ חתפתי חמצה  
!החירפב עגפי ןושידה .ןשדל ןיא
םג ןתינ .חלצומ חטש יולימ חמצ הווהמ ריזנה עבוכ
.תשר וא הכבש יבג-לע ספטל ול םורגל  

תיפותיש הייחמצ
םינבל םינובובז תקחרהלו תוינבגע דיל ריזנה עבוכ ולדג
.בורכ דיל םירחא םיקיזמו (Whiteflies)

...תיפותיש הייחמצ ואר


תיאופר תוליעפ
.C ןימטיוב םירישעה ,ריזנה עבוכ ילעבו םיחרפב םישמתשמ
דיסוקולג ,(Glucosinolates) םיטלוניסוקולג שי ריזנה עבוכב
ררחשמה ,(Glycotropeoline) ןילואפורטוקילגו לדרח ןמש
תויטויביטנא ויתונוכת .םימ םע עגמב ואובב תירפוג תבוכרת
.םידיאונובלפ רפסמ םג ריזנה עבוכב .תוילודיג יטנאו

...ריזנה עבוכ תונוכת
.יתיירטפ יטנא
.ןגמה תטולב לש תוליעפ רתי ךכשמ
.חייכמ
.יטויביטנא
.ילאריו יטנא

ימינפ שומיש
תודגנתה תא ריבגתו ןוסיחה תכרעמ תא קזחת םילעה תטילח
.םייתיירטפו םיילאריו ,םיילאירטקב םימוהיזל ףוגה

...ב לופיטל אוה הז שומיש
.המתסא
.ןתשה יכרדב םימוהיז
.תוננטצה
.טיכנורב
.תעפש

ינוציח שומיש
,חמצה יקלח לכמ ןיכהל ןתינ םתוא ,םייטפסיטנא הפיטש ימ
...ב לופיטל
.תוחירפ
.הדידנק תרטפ
.רעיש תרישנ
.תולק תועיצפ


רועל הפיטש ימ
ינשב ריזנה עבוכ ילע לפסה אולמ ורשה
.וננסו העש עבר ךשמב םיחתור םימ ילפס  
.רועה תא וקנו הרשמב היקנ תילטמ ולבט


םיילגרב היירטפב לופיטל הרשמ
םיילגר תזזג ומכ ,םייתיירטפ םימוהיזב לופיטל דעונ הרשמה
.(Athlete's foot)

םימ ילפס 2-ב םילע לפסה אולמ ורשה
.וננסו תוקד 20 ךשמב ,םיחתור  
.(וחתרוהש) םימח םימ םירטיל 8 ופיסוה
,םויב םעפ ,העש 1/2 ךשמב הרשמב םיילגרה תא ולבט
.םייעובש ךשמב  


רעיש תרישנב לופיטל הרשמ

םירמוח
.ויחרפו ריזנה עבוכ ילע האלמ סוכ
.דפרס ילע 10
.ןולא ילע 3

שומישו הנכה
לוהוכלא רטיל 1/2-ב םיביכרמה תא ורשה
.םייעובש ךשמב 90%  
.הרשמב תפקרקה תא וסעו וננס

תורהזא
.תואקה םורגל לולע ריזנה עבוכב רתי שומיש
,תוקד 10-מ רתוי ךשמב ,רועב חמצה ירישכת עגמ
.הביאכמ הבירצ תשוחת םורגל לולע  

.