...י'ציל ואר

2006 רבמטפס
דשה ןטרס דגנ י'ציל יערז תיצמת
תוילונפילופ תובוכרתב הרישע (Pericarp) י'צילה יערז תפילק
ינוצמיח יטנא חכ ןומט ןהב ,(Polyphenolic compounds)
ןמושה ןוצמיח דגנ לעופ רשא ,המצוע בר (Antioxidative)
.(Fat oxidation)

לש םחוכ תא קדבש ןיס ודגנש Sichuan Uni-ב רקחמ
יאנתב ,(Breast cancer) דשה ןטרס דגנ ולא תובוכרת
תונויסנ םיאכדמ םה יכ הליג ,םירבכעב יחה ףוגבו הדבעמ
תובשומל ןטרסה יאת תושבגתהו (Proliferation) גושגיש
.(Apoptosis) תנכותמ םיאת תומ םרוגו

Toxicology and Applied Pharmacology


2009 רבמבונ
םיינתומה ןמוש תא התיחפמ י'ציל תיצמת
(Lychee extract) י'ציל תיצמת יכ םיחוודמ םינפי םירקוח
םישנאב (Abdominal fat) ינטב ןמוש תיחפהל היושע
(Metabolic syndrome) תילובטמ תנומסתמ םילבוסה
.תיללכה תואירבה תא ךכב רפשלו

תירחסמ י'ציל תיצמת לש ימוי ףסות ולטנש םיבדנתמה
ומכ ,םהלש (Waist) םיינתומה ףקיהמ מ"ס 3-כ ודביא
15%-ו (Subcutaneous fat) ירוע תתה ןמושהמ 6% םג
.(Abdominal Fat/Visceral) ינטב ךותה ןמושהמ

יכ םיחוודמ ןפי Hokkaido Information University ירקוח
BMI-ה תא תיחפמ י'צילה תיצמתב (Oligonol) לונוגילואה
רפישו םייברקה ןמוש תאו םיירוע תתה ןמושה יחפנ תאו
.(Insulin resistance) ןילוסניאל תודימעה תא

םע םינש 59 דע 24 ינב םיבדנתמ 18 ופתתשה רקחמב
.מ"ס 85 לעמ םיינתומ ףקיה

Journal of Functional Foods


2017 ראורבפ
תודלוחב יביטנגוק דוקפית רפשמ י'ציל
...רקחמ

.