הילבול
Lobelia
Lobelia inflata
Lobelia cardinalis
Lobelia chinensis,
Lobelia radicans

לנידרק חרפ םג הנוכמה ,הילבולה
,המתסא בשעו (Cardinal Flower)
.יאופר חמצו ביהרמ יונ חמצ איה
.מ"ס 120 דע הבוגל אשנתמ רשא יתנש-וד / יתנש חמצ והז
םימגא :םימ ייוקמ דיל חמוצ אוה םש ,תינופצה הקירמאב ורוקמ
.לוחכו לוגס ,דורו ,םודא יעבצב םיקהוב היחרפ .תוציבו

ןוויכ (Indian tobacco) ינאידניא קבט םג הנוכמ הילבולה
רמוחה יוצמ םהב ,הילע תא םינשעמ הקירמאב םינאידיאהש
.הירגיסב ןיטוקינל ותעפשהב המודה ,(Lobeline) ןילבול

הקיטמסוק ירישכת תיישעתב תשמשמ הילבולה
עיגרמ טבמאל אפרמ יחמצ ובורעתב ביכרמ הווהמ איה


לודיג יאנת
בטיה תזקונמו החל ,הרישע תילוח עקרק
םיעובק ןושידו הייקשה
יקלח לצ דע האלמ שמש
ורשנש םילעמ חמצה סיסב תא וקנ ףרוחב
םיבלתשמ (םיחרפ תואמ חמצב) הילבול יחרפ
םוינרגו הינוטפ ,רמתו ןונמא יחרפ םע בטיה 
הכרבהו שרוש תקולח ,םיערזמ השענ יובירה
ותוא םיקיבאמ םגש ,שבד יקנויו םירפרפ ךשומ חמצה
חמצה תובעתהל איבת חמצה לש ןוילעה וקלח תמיטק


תיאופר תוליעפ
הב שי .הילבולה יערזבו שרושב ,םישביה םילעב םישמתשמ
,(9%) םיביס ,(3%) םינמוש ,(83%) תומימחפ ,ןדיס ,םוינימולא
ןרתנ ,(9%) םינובלח ,םורכ ,ןגלשא ,ןחרז ,םויזנגמ ,לזרב
.(Lobeline) ןילבול םהב ,םידיאולקלא 14 םג הב שי .C ןימטיוו


הילבולה תונוכת
העזה תמרוג
האקה תמרוג
תותויווע תככשמ
תיטמתסא יטנא
תחייכמ
העיגרמ
האקה םס שמשמ הילבולהמ רתוי לודג ןונימ


ימינפ שומיש
הילבולה) טיכנורב ,המתסא :המישנה יכרדב תויעבב לופיט
,(העיגרמו תואירב רבטצהש חיכ ררחשמה ,לועיש תמרוג 
תלעשו תואיר תקלד 

ילע םינשעמ ,ב"הרא ידילי ,םינאידיאה
תויעבו המתסא לע הלקה םשל הילבול
,טיכנורב ומכ ,המישנה יכרדב תורחא
םיצווכמ םירירש רורחש בגא


,(
Epilepsy) הליפנה תלחמ ןמזב ומכ ,תותיווע ךוכיש
המודאה הילבולה תרזעב 
תרזעב ,לשלשמ םסו ןקוח תולועפו ,העזה תרבגה
הלוחכה הילבולה 
(Syphilis) תבגע ,לושליש ,(Dropsy) תמיימב לופיט
הילבולה שרוש תרזעב ,(Dysentery) הירטנזידו 
,החשמכ ,םירחא אפרמ-יחמצב הילבולה לש הבוליש
םינוש רוע ייוריג תעגרהל שמשמ 
המודא הילבולה תרזעב םיליפט תדמשה


ינוציח שומיש
(Ophthalmia) םייניע תקלד
םירירש יבאכ
םילחוזו םיקרח תוציקע
םייתיירטיפ םימוהיזו רוע יעצפ
(םיסרפמוק / תויטר) םילקנורופ / תויוחיפנ


(הת וא) הטילח
לפסב םישבי הילבול ילע השודג תיפכ 1/2 דע 1/4 ורשה
תוקד 15 ךשמ ,םיחתור םימ 
ומשייו וטחס ,תוקד רפסמ ךשמב הסימתב תילטמ ורשה
עגפה םוקמ לע 

.ליבגנזו בורכ ,ףירח לפלפב הילבול הת ובלש המתסאב לופיטל
תשכה ,ןטרסב לופיטל הילבולה תשמשמ ,תיתאיסאה האופרב
ןתש ןתמב תויעבו שחנ

,תוליחב לע הלקהל הילבולה תשמשמ תיטפואימוהה האופרב
ןושיעמ הלימגל הרזעו תואקה דגנ


תורהזא
תויהל הלולע (רתויו םרג 0.6) רתויב הנטק ולו רתי תכירצ
!תוומ ףא הלולע רתוי טעמו הליער 
!הלערה םורגל אוה םג לולע רועה ינפ לע םושיי רתי

,תוליחב ,הפב שבוי םה ,רתי תכירצ בקע ,הלערה ינמיס
רוניצב הבירצ ,ןטב יבאכ ,לושליש ,שאר יבאכ ,תואקה
,המישנ יישק ,תרומרמצ ,תרוחרחס ,תודרח ,ןתשה
תועבצא תוצקב ץוצקיעו הבירצ תושוחת ,רתי תעזה
תשוחת ,רידס יתלב בל קפוד ,םיילגרה וא/ו םיידיה
.םירירשב תותיוועו םונמנ

םילוח תיבל דיימ ונפ ,םקלח וא ולא םינמיס תעפוה םע
!יאופר לופיט תלבקל

,תוקינמ ,ןויריהב םישנל ץלמומ וניא הילבולב שומישה
םיינורכ םילוחו ,םידלי ,תוקונית 

.