...המאופ הריאומ ואר

1998
המאופ הריומה לש תויגולוקמרפוכיספה ויתונוכת
Universidade Federal do Rio Grande do Sul ירקוח
לוהוכלא תטילח תעפשה תא ונחב ליזרב הרגלא וטרופ
היושע רשא ,םיבצע תשלוח לע המאופ הריומה שרושמ
,(Exhaustion) תושישת ומכ ,םינפוא רפסמב אטבתהל
.(Tremor) דערו תונוא ןיא ,ןואכיד

-וריונ תוכרעמ לע העיפשמ הטילחה יכ התייה םתרעשה
...ןהב ,תונוש תוירטימסנרט
רשא ,(Dopamine) ןימפוד ידי-לע תלעפומה תכרעמה

דגנ תלעופ ,(Sexual arousal) ןובאיתה לע העיפשמ 
.(Sexual arousal) תינימ תוררועל תמרוגו (Tremor) דער 
- וא/ו - 
ןירפניפרונ רטימסנרטוריונה ידי-לע תלעפומה תכרעמה
.ןואכידו דער לע עיפשמ םגש (Norepinephrine
- וא/ו - 
רשא (Serotonin) ןינוטורסה ידי-לע תלעפומה תכרעמה

.תינימ תוררועתהלו ןואכידל הרושק איה םג 

תעפשהב הליטק הקזיח תיצמתה יכ םיחוודמ םירקוחה
- (Ptosis) תחנצ הגיסה ,(Yohimbine) ןיבמיהוי דיאולקלאה
ןירפרסר דיאולקלאה ידי-לע המרגנש - ןוילעה ףעפעה תחינצ
העונת - (Stereotypy) היפיטואירטס הענמו (Reserpine)
.(Apomorphine) ןיפרומופא םרוג הל - תמזגומ תרזוח

Pharmaceutical biology


1998 רבמצד
םירבכע לע המאופ הריומ תיצמת תעפשה
הזלטרופ Universidade Federal do Ceara-ב רקחמ
עזג תפילקמ תיצמת לש התעפשה תא ןחב ליזרב
.העונתה תלוכי הללשנ םהמ םירבכע לע המאופ הריומה

תונוכתו העונת תואכדמה תונוכת שי תיצמתל יכ אצמנ
.םירקוחה ושמתשה וב ןחבמה לדומל םאתהב ,תוצירממ
יאנתב העונתה רשוכ תא התיחפה תיצמתהש דועב
-יא ןמז תא המצמצ איה הדש יאנתב ןחבמב ,הדבעמ
.הייחש םהילע התפכנ וב יוסינב ,תויתעונתה

ןידנולוק הפורתה לש וזל התמד תיצמתה לש התעפשה
.םד-ץחל רתיב לופיטל תשמשמה (Clonidine)

Phytotherapy Research


2003 ינוי
המאופ הריומה לש תיזרטסנילוכ-יטנאה ותוליעפ
םיזנאה תא תואכדמ רשא תונוכת שי המאופ הריומל
.(Cholinesterase) זרטסנילוכ

-ליטצא ימלוב אוצמל ץמאמה ךשמנ םירקוחה ירבדל
ילעב (Acetylcholinesterase / AChE) זרטסאנילוכ
.רמייהצלא ילוח יבגל תוילמינימ יאוול תועפות

תיצמת לש לודג ןונימל יכ וארה םירבכעב םירקחמ
העפשה שי (ג"ק 1 ג"מ 100) המאופ הריוממ לונתא
ירקוח תעדלו חומב ןורכיזה ירוזיא םתוא לע
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
תויעבב לופיטל המיאתמ איה ליזרב הרגלא וטרופ
.תויביטנגוק

PubMed


2002 יאמ
המאופ הריומה ידי-לע העיגרמו תודרח תדגונ תוליעפ
ליזרבב תשמשמ המאופ הריומה ישרושמ לוהוכלאב הטילח
ץעהש אצמנ םינשה ךשמב .(Nerve tonic) םיבצע תעגרהל
.(Physical & mental) םיילכשו םיינפוג םיעוציב רפשמו ץירממ

Universidade Federaldo Rio Grande do Sul-ב רקחמ
התצומש תיצמת לש התעפשה תא ןחב רשא ליזרב וטרופ
ןחבמב שופיח לש תוגהנתה המצמיצ וז יכ אצמ לונתאב
םירתאמ ותרעב רשא ,(Hole-Board Test) ררוחמ חול לש
.תירוטומה היצנידרואוקב וא תודיינב תוברעתה אלל ,תודרח

תליטנ לש ולאל תואצותה תא תוושהל ןתינ םירקוחה ירבדל
 זמרמה רבד ,(Pentylenetetrazol) לוזרטטנליטנפ הפורתה
.(Anxiety) תודרח תעגרהב המאופ הריומה לש החוכ לע

PubMed


2003 רבוטקוא
ןורכיז רוזחיא תרפשמ המאופ הריומ
Universidade Federal do Rio Grande do Sul ירקוח
תימעפ-דח הרישי הרדחה יכ וארה ליזרב הרגלא וטרופ
ןטבה ללחל המאופ הריומ לש (Ethanol) לונתא תיצמת לש
ןורכיזה (תפילש) רוזחיא תא םהב הרפיש םירבכע לש
.תרוקיב תצובקל האוושהב (Memory retrieval)

םע םישישק םירבכע יבגל םג האצמנ וזל המודה העפשה
לש וזל המודה המרל ורפתשה םהיעוציבו ןורכיז תויעב
.םירגוב םירבכע

Journal of Ethnopharmacology


2006 ראוני
המאופ הריומ תרזעב ןורכיזה רופיש
Universidade Federal do Rio Grande do Sul ירקוח
שומישה יכ ואצמ ,םירבכעב יוסינב ,ליזרב הרגלא וטרופ
.רצק חווטל ןורכיזה תא םהב רפשמ המאופ הריומ תיצמתב
.םישישק םירבכע יבגל םג האצמנ המוד העפשה

Journal of Ethnopharmacology

.